Cargo ON-LINE
Trasa:
Taryfa frachtowa

Taryfa frachtowa

Postanowienia ogólne
1. Stawki są stosowane przez Polferries, Polską Żeglugę Bałtycką tytułem usług określonych w niniejszej taryfie. Agenci są uprawnieni do przestrzegania warunków określonych w niniejszej taryfie w imieniu Polferries, Armatora.
2. O ile strony zawierające umowę o świadczenie usług nie uzgodnią tego inaczej, obowiązują stawki określone w niniejszych taryfach.
3. Wszystkie stawki frachtowe, opłaty i warunki mogą zostać zmienione bez wcześniejszego wypowiedzenia.
4. Stawki frachtowe są podane w koronach szwedzkich. Przeliczenie stawki frachtowej następuje według kursu średniego Narodowego Banku Polskiego z dnia wykonania usługi, godzina 07.00 rano. Wszelkie płatności wynikające z niniejszych stawek podlegają przepisom finansowym i walutowym obowiązującym w Polsce.
5. Przewoźnik Morski zastrzega sobie prawo do wprowadzenia tzw. dodatku bunkrowego, którego wysokości jest uzależniona od odpowiedniego wzrostu cen paliw - BAF (Bunker Adjustment Factor), dodatku niskosiarkowego LSS (Low Sulphur Surcharge) lub też, w przypadku zmian na międzynarodowym rynku walutowym, wszelkie stawki będą zwiększone w oparciu o dodatek walutowy - CAF (Currency Adjustment Factor). Szczegółowych informacji udziela Armator lub też jego Agenci.
6. O ile nie jest to określone inaczej w stawkach frachtowych, wszystkie stawki frachtowe i należności są stawkami netto.
7. Wszelkie należności wyrażone procentowo są wyliczane od stawek netto.
8. Jeden oryginał i jedna kopia faktury dla strony zlecającej usługę są wystawiane bezpłatnie, opłata za wystawienie dodatkowego egzemplarza faktury wynosi 20,00 SEK.
9. Odpowiedzialność świadczącego usługi z tytułu świadczonych usług jest określona w Warunkach Ogólnych oraz postanowieniach zawartych w niniejszych stawkach oraz wszelkich dodatkowych obowiązujących przepisach. We wszelkich nieuregulowanych kwestiach obowiązują postanowienia prawa polskiego.
10. Warunki Ogólne Przewozu Ładunku stanowią integralną część niniejszych stawek.
11. W stosunku do innych usług świadczonych przez porty na podstawie pisemnego zlecenia obowiązują odrębne stawki portowe.
12. Opłata za wystawienie konosamentu wynosi 100,00 SEK.
 
Postanowienia ogólne
1. Stawka za ładunek ruchomy powyżej 6 metrów długości jest wyliczana za każdy rozpoczęty metr długości jednostki.
2. Stawka za ładunek ruchomy poniżej 6 metrów długości jest naliczana za jednostkę.
3. Podstawą do obliczenia należności za ładunek drobnicowy są, waga oraz wymiary podane w zleceniu, które powinny być zgodne z konosamentem oraz manifestem ładunkowym.
4. Przy obliczaniu należności za ładunek drobnicowy waga ładunku jest zaokrąglana do 100 kg, a wymiary do 1/10 m3.
5. Przewoźnik świadczy usługę wyłącznie na podstawie pisemnego zlecenia przesłanego faksem, pocztą elektroniczną lub też w drodze rezerwacji internetowej do Agenta liniowego.
6. Klient jest zobowiązany do podania: - miejsca przeznaczenia ładunku, ilości sztuk, wagi brutto, objętości w metrach sześciennych, - długości ładunku ruchomego, - specjalnych wymogów ładunku, - rodzaju opakowania i oznaczenia ładunku, - w przypadku ładunków niebezpiecznych klasa IMDG zgodnie z klasyfikacją IMO - International Maritime Organization (Międzynarodowej Organizacji Morskiej).
7. Na podstawie stawek i postanowień niniejszych stawek frachtowych tytułem usług uzgodnionych z klientem Przewoźnik jest uprawniony do naliczenia należności zryczałtowanych.
8. Stawki frachtowe obowiązują wyłącznie w przypadku towarów w normalnym obrocie handlowym, które nie stwarzają dodatkowych utrudnień, i które są przewożone w normalnych ładowniach. W przeciwnym wypadku naliczone zostaną dodatkowe opłaty.
9. Stawki frachtowe nie obejmują żadnych obowiązujących i/lub oficjalnych należności i opłat, ceł, podatków i tym podobnych.
Warunki przewozu na podstawie:
- Biletu Ładunkowego (Samochody Ciężarowe i Naczepy)
- Konosamentu (Pozostały Ładunek)
Stawki za ładunek ruchomyCeny w SEK
Samochody Ciężarowe i Naczepy (Bilet Ładunkowy) z zastrzeżeniem:
- maksymalna szerokość: - 2,8 m;
- ciężar
-7 ton/oś w przypadku gdy odległość pomiędzy osiami wynosi poniżej 1,3 m;
- 10 ton/oś w przypadku odległości powyżej 1,3 m;
- maksymalna długość: - 24 m.
Samochody Ciężarowe o długości powyżej 6 metrów
za każdy rozpoczęty metr długości
230
Naczepy / za każdy rozpoczęty metr długości 220
Załadunek na pokład i wyładunek z pokładu 600
Małe pojazdy ciężarowe o długości do 6 metrów / za jednostkę. 900
Fracht minimalny 900
Stawka za drugiego kierowcę w jedną stronę (cena obejmuje przejazd, miejsce w kabinie i wyżywienie). 500
Za podłączenie do sieci elektrycznej statku/miejsc poboru energii elektrycznej pobierana jest dodatkowa opłata w wysokości 10% od stawek podstawowych. Statek nie ponosi odpowiedzialności za ogrzewanie ani za temperaturę.
Dodatek za szerokość, długość lub ładunek ciężki lub ładunek niebezpieczny zob. Warunki.
Inny ładunek ruchomy (Konosament)Ceny w SEK
Pojazdy Mechaniczne i Naczepy
do 6m długości i 2m metrów wysokości (bez pasażerów) / za jednostkę 1000
Załadunek/wyładunek na pokład/na ląd: SEK 600,-/za jednostkę 600
Samochody ciężarowe /autobusy/podwozie/przyczepy turystyczne/mobile home/pojazdy mechaniczne/przyczepy samochodowe o długości powyżej 6 metrów i/lub wysokości powyżej 2,0m
(bez pasażerów) / za 1 metr 220
Załadunek/wyładunek na pokład/na ląd / za jednostkę 600
Inny Ładunek Ruchomy (Traktory/Maszyny Rolnicze itp.)
(bez pasażerów) / za metr 270
Załadunek/wyładunek na pokład/na ląd / za jednostkę 600
Dodatek za szerokość, długość lub ładunek ciężki - zob. Warunki.
KonteneryCeny w SEK
Wyposażenie frachtującego
1. W rozumieniu stawek frachtowych kontenery są standardowymi jednostkami ładunku, takimi jak standardowe jednostki 20’ i 40’, chłodzone, izolowane.
Stawki frachtowe obowiązują wyłącznie w przypadku kontenerów efektywnych i jednostek kołowych:
- wszystkie typy 20' 1900
- wszystkie typy 40' 3500
Stawki frachtowe są podane dla relacji nabrzeże/nabrzeże. Klient jest zobowiązany do dostarczenia kontenera loco nabrzeże bazy promowej w porcie. W przeciwnym wypadku zostaną nałożone opłaty dodatkowe tytułem przemieszczenia ładunku i nadzwyczajnych prac ładunkowych.
Stawki frachtowe obowiązują dla wychodzącego ruchu morskiego kontenera, jednej jednostki kołowej lub jednego pojazdu, niezależnie od jego zawartości i towarów znajdujących się na nim. Stawki w przypadku jednostek przychodzących lub pustych wynoszą 50% wyżej określonych stawek z zastrzeżeniem, iż opłacony był fracht za pełną jednostkę na Linii w jedną stronę.
Stawką za kontenery puste w jedną stronę jest stawka jak wyżej minus 25%.
Tytułem usług dodatkowych, takich jak podłączenie do sieci zasilania statku (w przypadku kontenerów chłodzonych) naliczana jest dodatkowa opłata wysokości 10% stawki podstawowej. Statek nie ponosi odpowiedzialności za ogrzewanie ani za temperaturę.
Ładunek Niebezpieczny- zob. Warunki.
Stawki fracht. za ładunek drobnicowy
Za jednostki ładunkowe / konwencjonalny ładunek drobnicowy, na paletach, w opakowaniach/ uznaje się takie ładunki, które mogą być załadowane, ew. rozładowane i obsługiwane w sposób całkowicie zmechanizowany, bez dodatkowych operacji i materiałów.
Grupy stawek frachtowych dla towarów nieszkodliwych:

Towary o wymiarach do 2 m3/ t

400/t lub 300/m3
Towary o wymiarach do 3 m3/ t 500/t lub 300/m3
Towary o wymiarach do 4 m3/ t 600/t lub 300/m3
Towary o wymiarach ponad 4 m3/ t 650/t lub 300/m3
Minimalna stawka 450/opakowanie
Ładunek podlega opłacie frachtowej według wagi lub wymiarów, w zależności od tego, która wartość jest większa dla Przewoźnika.
Stawki frachtowe są podane dla relacji nabrzeże/nabrzeże.
Towary niebezpieczne: WarunkiCeny w SEK
Towary niebezpieczne klasy 2.2, 3III, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 8 i 9 są przyjmowane do przewozu (również w Kontenerach i na Samochodach Ciężarowych / Naczepach z zastrzeżeniem międzynarodowych wymogów w Kodeksie IMO i dostarczenia wypełnionej deklaracji “Formularza Zgłoszeniowego i Świadectwa Nadania / Przewozu Towarów Niebezpiecznych " przed załadunkiem. Zgłoszenie zamiaru przewozu towarów niebezpiecznych musi być podane w czasie dokonywania rezerwacji. Nie przyjmuje się Konosamentu na zlecenie.
Dodatkowe opłaty za Towary Niebezpieczne (Konosamenty)
Stawka frachtowa zgodnie z klasyfikacją dla "towarów nieszkodliwych" plus 50% plus 50%
Minimalna stawka frachtowa 600 / opakowanie
Dodatkowa opłata za kontenery i samochody ciężarowe/naczepy przewożące towary niebezpieczne:
za opakowania do 4,999 kg 450 / jednostka
za opakowania 5,000 - 9,999 kg 700 / jednostka
za opakowania ponad 10,000 kg 900 / jednostka
za puste niewyczyszczone jednostki 1000 / jednostka
Opłaty dod. za ładunki ciężkie/wagę
Stawki w niniejszych stawkach frachtowych obowiązują w przypadku Sztuk i Opakowań o wadze do 3.000 kg.
Sztuki i Opakowania o wadze przekraczającej 3.000 kg (ładunek drobnicowy) lub powyżej:
- 7 t / oś w przypadku gdy odległość pomiędzy osiami jest mniejsza niż 1,3 metra:
- 12 t / oś gdy odległość pomiędzy osiami jest większa niż 1,3 metra (Kontenery i Samochody Ciężarowe / Naczepy) podlegają następującej opłacie dodatkowej tytułem wagi:
- 3.001 - 10.000 kg + 10% od stawek podstawowych
- 10.001 - 20.000 kg + 20% od stawek podstawowych
- ponad 20.000 kg + 40% od stawek podstawowych
Opłaty dodat. za wymiary / długość
Sztuki i Opakowania na Naczepach Tocznych lub Samochodach Ciężarowych lub Naczepach i innym Ładunku Ruchomym:
- szerokość 2,81 m - 3,00 m + 30% od stawek frachtowych
- szerokość 3,01 m - 3,60 m + 75% od stawek frachtowych
- szerokość 3,61 m - i powyżej + 100% od stawek frachtowych
Sztuki i opakowania o długości powyżej 12 metrów (ładunek drobnicowy) lub powyżej 24 metrów długości (Samochody Ciężarowe i Naczepy) zgodnie z ustaleniami.
Za Opakowania podlegające Opłacie Dodatkowej tytułem Długości i Wagi naliczana jest wyłącznie wyższa opłata dodatkowa.
zamknij INFORMACJA DOTYCZĄCA COOKIES:

Strona polferries.pl korzysta z plików cookies do celów statystycznych oraz do działania systemu sprzedaży biletów.
Pliki cookies są używane tylko przy włączonej akceptacji cookies w przeglądarce internetowej.