Kup Bilet online

Ogólne warunki przewozu ładunku

Postanowienia ogólne

1. Stawki są stosowane przez Polferries, Polską Żeglugę Bałtycką tytułem usług określonych w niniejszej taryfie. Agenci są uprawnieni do przestrzegania warunków określonych w niniejszej taryfie w imieniu Polferries, Armatora.
2. O ile strony zawierające umowę o świadczenie usług nie uzgodnią tego inaczej, obowiązują stawki określone w niniejszych taryfach.
3. Wszystkie stawki frachtowe, opłaty i warunki mogą zostać zmienione bez wcześniejszego wypowiedzenia.
4. Stawki frachtowe są podane w koronach szwedzkich. Przeliczenie stawki frachtowej następuje według kursu średniego Narodowego Banku Polskiego z dnia wykonania usługi, godzina 07.00 rano. Wszelkie płatności wynikające z niniejszych stawek podlegają przepisom finansowym i walutowym obowiązującym w Polsce.
5. Przewoźnik Morski zastrzega sobie prawo do wprowadzenia tzw. dodatku bunkrowego, którego wysokości jest uzależniona od odpowiedniego wzrostu cen paliw - BAF (Bunker Adjustment Factor), dodatku niskosiarkowego LSS (Low Sulphur Surcharge) lub też, w przypadku zmian na międzynarodowym rynku walutowym, wszelkie stawki będą zwiększone w oparciu o dodatek walutowy - CAF (Currency Adjustment Factor). Szczegółowych informacji udziela Armator lub też jego Agenci.
6. O ile nie jest to określone inaczej w stawkach frachtowych, wszystkie stawki frachtowe i należności są stawkami netto.
7. Wszelkie należności wyrażone procentowo są wyliczane od stawek netto.
8. Jeden oryginał i jedna kopia faktury dla strony zlecającej usługę są wystawiane bezpłatnie, opłata za wystawienie dodatkowego egzemplarza faktury wynosi SEK 20,00.
9. Opłata za wystawienie konosamentu wynosi SEK 100,00.
10. Odpowiedzialność świadczącego usługi z tytułu świadczonych usług jest określona w Warunkach Ogólnych oraz postanowieniach zawartych w niniejszych stawkach oraz wszelkich dodatkowych obowiązujących przepisach. We wszelkich nieuregulowanych kwestiach obowiązują postanowienia prawa polskiego.
11. Warunki Ogólne Przewozu Ładunku stanowią integralną część niniejszych stawek.
12. W stosunku do innych usług świadczonych przez porty na podstawie pisemnego zlecenia obowiązują odrębne stawki portowe.

Postanowienia ogólne

1. Stawka za ładunek ruchomy jest wyliczana za każdy rozpoczęty metr długości jednostki. 
2. Stawka za ładunek ruchomy poniżej 6 metrów długości jest naliczana za jednostkę.
3. Podstawą do obliczenia należności za ładunek drobnicowy jest waga oraz wymiary podane w zleceniu, które powinny być zgodne z konosamentem oraz manifestem ładunkowym.
4. Przy obliczaniu należności za ładunek drobnicowy waga ładunku jest zaokrąglana do 100 kg, a wymiary do 1/10 m3.
5. Przewoźnik świadczy usługę wyłącznie na podstawie pisemnego zlecenia przesłanego faksem, pocztą elektroniczną lub też w drodze rezerwacji internetowej.
6. Klient jest zobowiązany do podania: - Miejsca przeznaczenia ładunku, ilości sztuk, wagi brutto, objętości w metrach sześciennych, - Długości ładunku ruchomego, - Specjalnych wymogów ładunku, - Rodzaju opakowania i oznaczenia ładunku, - W przypadku ładunków niebezpiecznych klasa IMDG zgodnie z klasyfikacją IMO - International Maritime Organization (Międzynarodowej Organizacji Morskiej).
7. Na podstawie stawek i postanowień niniejszych stawek frachtowych tytułem usług uzgodnionych z klientem Przewoźnik jest uprawniony do naliczenia należności zryczałtowanych.
8. Stawki frachtowe obowiązują wyłącznie w przypadku towarów w normalnym obrocie handlowym, które nie stwarzają dodatkowych utrudnień, i które są przewożone w normalnych ładowniach. W przeciwnym wypadku naliczone zostaną dodatkowe opłaty.
9. Stawki frachtowe nie obejmują żadnych obowiązujących i / lub oficjalnych należności i opłat, ceł, podatków i tym podobnych.

Warunki przewozu na podstawie:

- Biletu Ładunkowego (Samochody Ciężarowe i Naczepy)
- Konosamentu (Pozostały Ładunek)

Stawki za ładunek ruchomy

Stawki za ładunek ruchomy  Ceny w SEK
Samochody Ciężarowe i Naczepy (Bilet Ładunkowy) z zastrzeżeniem:
maksymalna szerokość: - 2,8 m:
ciężar
- 7 ton / oś w przypadku gdy odległość pomiędzy osiami wynosi poniżej 1,3 m:
- 12 ton / oś w przypadku odległości pomiędzy osiami powyżej 1,3 m:
maksymalna długość: - 24 m.
Samochody Ciężarowe o długości powyżej 6 metrów 290
za każdy rozpoczęty metr długości  
Naczepy za każdy rozpoczęty metr długości 280
Załadunek na pokład i wyładunek z pokładu 600
Małe pojazdy ciężarowe o długości do 6 metrów za jednostkę 1850
Fracht minimalny 1850
W stawkę frachtową wliczony jest przejazd, miejsce w kabinie i wyżywienie jednego kierowcy
Stawka za drugiego kierowcę,
- w jedną stronę (cena obejmuje przejazd, miejsce w kabinie i wyżywienie).
850
Za podłączenie do sieci elektrycznej statku / miejsc poboru energii elektrycznej pobierana jest dodatkowa opłata w wysokości 10% od stawek podstawowych. Statek nie ponosi odpowiedzialności za ogrzewanie ani za temperaturę. 
Dodatek za Szerokość, Długość lub Ładunek Ciężki lub Ładunek Niebezpieczny – zob. Warunki.
 
Inny ładunek ruchomy (Konosament) Ceny w SEK
Pojazdy Mechaniczne i Naczepy do 6m długości i 2m metrów wysokości
(bez pasażerów) / za jednostkę 1300
Załadunek/wyładunek na pokład/na ląd / za jednostkę 500
Samochody Ciężarowe/Autobusy/Podwozie/Przyczepy Turystyczne/ Mobile Home/Pojazdy Mechaniczne/Przyczepy Samochodowe o długości powyżej 6 metrów i/lub wysokości powyżej 2,0 m
(bez pasażerów) / za 1 metr 280
Załadunek/wyładunek na pokład/na ląd / za jednostkę 600
Inny Ładunek Ruchomy (Traktory/Maszyny Rolnicze itp.) i Wyposażenie Linii z ładunkiem konwencjonalnym
(bez pasażerów) / za metr 320
Załadunek/wyładunek na pokład/na ląd / za jednostkę 600
Jednostki niebędące w ruchu podlegają dodatkowej opłacie w wysokości 100% stawki za obsługę jednostki. Dodatek za Szerokość, Długość, Ładunek Ciężki i Ładunek Niebezpieczny - zob. Warunki.

Kontenery

Kontenery Ceny w SEK
Wyposażenie Linii I.S.O.
1. Stawki frachtowe obowiązują dla transportu wychodzącego i przychodzącego kontenera, jednej jednostki kołowej lub jednego pojazdu, niezależnie od jego zawartości i towarów znajdujących się na nim i wynoszą:
- standardowa jednostka 20’ 4000 / za jednostkę
2. Stawki frachtowe są podane dla relacji nabrzeże/nabrzeże. Tytułem przemieszczenia ładunku i nadzwyczajnych prac ładunkowych zostaną nałożone opłaty dodatkowe zgodnie z obowiązującymi stawkami opłat portowych.
3. Odbiorca ładunku ma trzy dni wolne od opłat na rozładunek załadowanego kontenera licząc od dnia dostarczenia do dnia powrotu pustego kontenera do bazy promowej. Frachtujący ma pięć dni wolnych od opłat na załadowanie kontenera licząc od dnia oddania pustego kontenera do dyspozycji Frachtującego do dnia przyjścia załadowanego kontenera do bazy promowej. Po upływie wyżej określonych terminów liczony będzie normalny czas najmu według taryfy dziennej. Najem Wyposażenia Linii po upływie okresu 3/5 dni wynosi:
- standardowa jednostka 20’ 200 / za dzień / za jednostkę
Wyposażenie Frachtującego I.S.O.
1. W rozumieniu stawek frachtowych kontenery są standardowymi jednostkami ładunku, takimi jak standartowe jednostki 20’ i 40’, chłodzone, izolowane.
2. Stawki frachtowe obowiązują wyłącznie w przypadku kontenerów efektywnych i jednostek kołowych:
- wszystkie typy 20' 3500 / za jednostkę
- wszystkie typy 40' 6000 / za jednostkę
3. Stawki frachtowe są podane dla relacji nabrzeże/nabrzeże. Klient jest zobowiązany do dostarczenia kontenera loco nabrzeże bazy promowej w porcie. W przeciwnym wypadku zostaną nałożone opłaty dodatkowe tytułem przemieszczenia ładunku i nadzwyczajnych prac ładunkowych.
4. Stawki frachtowe obowiązują dla wychodzącego ruchu morskiego kontenera, jednej jednostki kołowej lub jednego pojazdu, niezależnie od jego zawartości i towarów znajdujących się na nim. Stawki w przypadku jednostek przychodzących lub pustych wynoszą 50% wyżej określonych stawek z zastrzeżeniem, iż opłacony był fracht za pełną jednostkę na Linii w jedną stronę.
5. Stawką za kontenery puste w jedną stronę jest stawka jak wyżej minus 25%.
6. Tytułem usług dodatkowych, takich jak podłączenie do sieci zasilania statku (w przypadku kontenerów chłodzonych) naliczana jest dodatkowa opłata wysokości 10% stawki podstawowej. Statek nie ponosi odpowiedzialności za ogrzewanie ani za temperaturę.
7. Ładunek Niebezpieczny: zob. Warunki.

Stawki fracht. za ładunek drobnicowy

Za jednostki ładunkowe / konwencjonalny ładunek drobnicowy, na paletach, w opakowaniach/ uznaje się takie ładunki, które mogą być załadowane, ew. rozładowane i obsługiwane w sposób całkowicie zmechanizowany, bez dodatkowych operacji i materiałów.
Grupy stawek frachtowych dla towarów nieszkodliwych:
Towary o wymiarach do 2 m3/ t 500/t lub 400/m3
Towary o wymiarach do 3 m3/ t 700/t lub 400/m3
Towary o wymiarach do 4 m3/ t 900/t lub 400/m3
Towary o wymiarach ponad 4 m3/ t 900/t lub 400/m3
Minimalna stawka 550/opakowanie
Ładunek podlega opłacie frachtowej według wagi lub wymiarów, w zależności od tego, która wartość jest większa dla Przewoźnika.
Stawki frachtowe są podane dla relacji nabrzeże/nabrzeże.

Opłaty dod. za ładunki ciężkie/wagę

Stawki w niniejszych stawkach frachtowych obowiązują w przypadku Sztuk i Opakowań o wadze do 3.000 kg.
Sztuki i Opakowania o wadze przekraczającej 3.000 kg (ładunek drobnicowy) lub powyżej:
- 7 t / oś w przypadku gdy odległość pomiędzy osiami jest mniejsza niż 1,3 metra:
- 12 t / oś gdy odległość pomiędzy osiami jest większa niż 1,3 metra (Kontenery i Samochody Ciężarowe / Naczepy) podlegają następującej opłacie dodatkowej tytułem wagi:
3.001 - 10.000 kg + 10% od stawek podstawowych 
10.001 - 20.000 kg + 20% od stawek podstawowych
ponad 20.000 kg + 40% od stawek podstawowych

Opłaty dodat. za wymiary / długość - M/F Wawel

Sztuki i Opakowania na Naczepach Tocznych lub Samochodach Ciężarowych lub Naczepach i innym Ładunku Ruchomym:
2,81m - 3,00m + 30% od stawek frachtowych
3,01m - 3,20m + 50% od stawek frachtowych
3,21m - 3,80m + 75% od stawek frachtowych
3,81m - 5,00m + 100% od stawek frachtowych
5,01m i powyżej + 130% od stawek frachtowych 
Sztuki i opakowania o długości powyżej 12 metrów (ładunek drobnicowy) lub powyżej 24 metrów długości (Samochody Ciężarowe i Naczepy) zgodnie z ustaleniami.
Za Opakowania podlegające Opłacie Dodatkowej tytułem Długości i Wagi naliczana jest wyłącznie wyższa opłata dodatkowa.

Towary niebezpieczne: Warunki - M/F Wawel

Towary niebezpieczne: Warunki - M/F Wawel Ceny w SEK
Towary niebezpieczne klasy 2.2, 3III, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 8 i 9 są przyjmowane do przewozu (również w Kontenerach i na Samochodach Ciężarowych / Naczepach z zastrzeżeniem międzynarodowych wymogów w Kodeksie IMO i dostarczenia wypełnionej deklaracji “Formularza Zgłoszeniowego i Świadectwa Nadania / Przewozu Towarów Niebezpiecznych " przed załadunkiem. Zgłoszenie zamiaru przewozu towarów niebezpiecznych musi być podane w czasie dokonywania rezerwacji. Nie przyjmuje się Konosamentu na zlecenie.
Dodatkowe opłaty za Towary Niebezpieczne (Konosamenty)
Stawka frachtowa zgodnie z klasyfikacją dla "towarów nieszkodliwych" plus 50% plus 50%
Minimalna stawka frachtowa 1000 / opakowanie
Dodatkowa opłata za kontenery i samochody ciężarowe/naczepy przewożące towary niebezpieczne:
za opakowania do 4,999 kg 650 / jednostka
za opakowania 5,000 - 9,999 kg 800 / jednostka
za opakowania ponad 10,000 kg 1000 / jednostka
za puste niewyczyszczone jednostki 1250 / jednostka

Kontakt - dla klientów cargo

Kontakt na terenie Polski

Biuro Obsługi Armatorskiej Polferries - Terminal Westerplatte:

ul. Mjr. Sucharskiego 70,
80-601 Gdańsk
wskazówki dojazdu

pn, śr, pt: 8:00-17:00
wt, czw: 8:00-18:00
sb: 10:00-18:00

Biuro Obsługi Armatorskiej Polferries - Terminal Świnoujście:

ul. Fińska 7,
72-606 Świnoujście
wskazówki dojazdu

pn - pt: 8:00-23:00
sb: 14:00-23:00
nd: 08:00-23:00

Kontakt na terenie Szwecji

Polferries AB Nynashamn:

Skyttens Hälls Väg 10,
149 30 Nynäshamn
wskazówki dojazdu

pn-pt: 9:00-16:00, w dni promowe do godz. 18:00
sb: nieczynne, w dni promowe czynne 12:00 — 18:00
nd: 12:00-14:00, w dni promowe do godz. 18:00

Polferries AB Ystad:

Bornholmsgatan 8D,
271 39 Ystad
wskazówki dojazdu

pn-pt: 8:00-14:00 oraz 15:00-21:15
sb: 8:00-14:00
nd: 8:00-14:00