Kup bilet ON-LINE
Warunki przewozu i regulamin sprzedaży on-line

WARUNKI PRZEWOZU
Polskiej Żeglugi Bałtyckiej S.A. w Kołobrzegu
(stanowiące integralną część Umowy Przewozu Pasażerów)

PASAŻEROWIE ZOBOWIĄZANI SĄ ZAPOZNAĆ SIĘ Z WARUNKAMI PRZEWOZU
PASAŻERÓW, ICH BAGAŻU I POJAZDÓW PROMAMI PRZED ZAWARCIEM UMOWY. WARUNKI TE STANOWIĄ INTEGRALNĄ CZĘŚĆ UMOWY PRZEWOZU ZAWIERANEJ POMIĘDZY PASAŻEREM I POLSKĄ ŻEGLUGĄ BAŁTYCKĄ S.A. W KOŁOBRZEGU ZWANĄ DALEJ PRZEWOŹNIKIEM.

-1-

1.1.Umowa przewozu oznacza umowę zawartą przez Przewoźnika lub w jego imieniu na przewóz morzem pasażera lub pasażera i jego bagażu za ustaloną opłatą. Stawki opłat określone są rozkładem rejsów lub odrębnym cennikiem. Przewoźnik zastrzega sobie prawo do wprowadzenia dodatkowych opłat jak np. dodatek paliwowy, opłata dewaluacyjna. Opłata nie obejmuje innych niż przewóz świadczeń.
Przewoźnik może wykonać przewóz innym statkiem niż pierwotnie planowany lub podany w rozkładzie rejsów.

1.2.Wszelkie stosunki prawne pomiędzy Przewoźnikiem i Pasażerem podlegają  niniejszym warunkom oraz przepisom prawa powszechnego w zakresie nie uregulowanym w niniejszych warunkach.

1.3. Bagaż oznacza każdą rzecz lub pojazd przewożony przez przewoźnika na mocy umowy przewozu, w wyłączeniem:
a) rzeczy i pojazdów przewożonych na podstawie czarteru, konosamentu lub innej umowy, przede wszystkim dotyczącej przewozu ładunku,
b) żywych zwierząt;

1.4 Bagaż kabinowy oznacza bagaż, który pasażer ma w swojej kabinie lub który w inny sposób znajduje się w jego posiadaniu, pod jego opieką lub kontrolą włączając w to bagaż, który pasażer ma w pojeździe lub na nim.

1.5.Pojazd przewożony na podstawie umowy przewozu pasażera i jego bagażu winien być dopuszczony do ruchu i przekroczenia granicy zarówno w miejscu zaokrętowania, jak i wyokrętowania, tj. w szczególności zarejestrowany we właściwym urzędzie. Pojazdy nie spełniające powyższego warunku mogą być przewiezione przez Przewoźnika wyłącznie na podstawie umowy przewozu ładunku.

-2-

2.1. Odpowiedzialność Przewoźnika wobec Pasażera i jego bagażu regulują przepisy Kodeksu Morskiego z dnia 18.września 2001 oraz odpowiednie przepisy prawa międzynarodowego w tym postanowienia Konwencji Ateńskiej z 1974 roku ze zmianami zawartymi w Protokole z 2002 roku do tej Konwencji w sprawie przewozu morzem pasażerów i ich bagażu (dalej zwaną "Konwencją").

2.2. Przewoźnik oraz jego Agenci są uprawnieni do korzystania z wszelkich zwolnień, praw i ograniczeń przyznanych Konwencją określającą warunki przewozu pasażerów oraz bagażu drogą morską, która to Konwencja ogranicza odpowiedzialność Przewoźnika tytułem śmierci, uszkodzenia ciała i rozstroju zdrowia (art. 7), utraty i/lub uszkodzenia bagażu z pojazdami włącznie (art.8) oraz zawiera specjalne postanowienia dotyczące kosztowności (art. 5).

-3-
3.3.Używany w niniejszych warunkach termin „sprzedaż przewozu" oznacza zawarcie umowy przewozu pasażera i jego bagażu morzem.
Sprzedaż biletów jest prowadzona przez Morskie Biura Podróży PŻB - Polferries, Terminale Promowe oraz upoważnionych do tego Agentów.

3.4. Zalecane jest dokonywanie, nie później niż 24 godz. przed planowaną datą podróży, rezerwacji dla wszystkich rodzajów przewozów. W przypadku ofert z ceną w obie strony uprzednia rezerwacja jest warunkiem skorzystania z przewozu w tej ofercie. Oferta z ceną w obie strony to przewóz na warunkach podanych w cenniku lub innym biuletynie. Przewoźnik zastrzega  sobie prawo swobodnego ustalania warunków takich ofert ich wprowadzania i wycofywania  ze sprzedaży oraz limitowania.

3.5. Przewozy sprzedaje się tylko na określoną datę podróży.

3.6. Pasażer uiszczając opłatę za przewóz potwierdza dokonany wybór.

3.7. Przewoźnik może powierzyć wykonanie umowy w całości lub częściowo innemu przewoźnikowi.

3.8. Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z opóźnienia w przewozie pasażera i jego bagażu chyba, że zachodzi jego wina umyślna.

-4-

4.1. Osoba dokonująca rezerwacji/zawierająca umowę przewozu zobowiązana jest do podania Przewoźnikowi nazwisk pasażerów w chwili dokonywania rezerwacji/zawierania umowy przewozu. Nazwisko pasażera widniejące na bilecie musi zawsze być identyczne z nazwiskiem wpisanym w paszporcie pasażera lub innych dokumentach stwierdzających tożsamość. Przewoźnik odmówi przewozu osobie nie zarejestrowanej w komputerowym systemie sprzedaży i rezerwacji.
W przypadku zmiany osób podróżujących ostateczne dane tych osób muszą być podane nie później niż 24 godziny przez rozpoczęciem rejsu.

4.2. Bilet pasażerski stanowi dowód zawarcia umowy przewozu i uiszczenia opłaty za przewóz. Bilet pasażerski ma postać zapisu cyfrowego (elektronicznego) w komputerowym systemie sprzedaży i rezerwacji użytkowanym przez Przewoźnika.
Osoba sprzedająca przewóz informuje osobę wykupującą przewóz o numerze biletu i przekazuje wydruk biletu wygenerowany przez komputerowy system sprzedaży i rezerwacji. Osoba zawierająca umowę przewozu nie powinna udostępniać numeru biletu innym osobom niż Pasażer. Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za skutki nieuprawnionego udostępnienia przez nabywcę numeru biletu innym osobom niż Pasażer.

4.3. Pasażer zobowiązany jest znać i podać numer biletu przy odprawie pasażerskiej na terminalu promowym.

4.4. Bilet pasażerski ma charakter biletu imiennego (uprawnia do przewozu jedynie osobę(y) której(ych) dane osobowe figurują na bilecie).

4.5. Pasażer nie może bez zgody Przewoźnika przenieść na osobę trzecią imiennego biletu pasażerskiego.

4.6. Przewóz zwierząt domowych podlega dodatkowej opłacie.
Pasażer przewożący zwierzęta zobowiązany jest wykupić całą kabinę do swojej dyspozycji i odpowiada za jej stan sanitarny. W przypadku braku takich kabin przewóz zwierząt nie jest możliwy. W miejscach ogólnodostępnych, pasażer podróżujący ze zwierzęciem, ma obowiązek, trzymania zwierzęcia na smyczy oraz w kagańcu. Pasażer zobowiązany jest do zapoznania się z przepisami weterynaryjnymi danego kraju oraz do posiadania wszystkich dokumentów niezbędnych do wwiezienia zwierzęcia do kraju przeznaczenia.

-5-

5.1. Wykorzystanie przewozu może nastąpić w okresie 6 miesięcy od pierwotnie zadeklarowanej daty podróży, chyba, że warunki ofert stanowią inaczej. Data przewozu może być zmieniona w trakcie w/w okresu pod warunkiem zarejestrowania zmiany w komputerowym systemie sprzedaży i rezerwacji nie później niż 24 godziny przed zarezerwowaną datą podróży. Po upływie 6 miesięcy bilet traci ważność bez prawa zwrotu opłaty za niewykorzystany przewóz.

5.2. Każda zmiana w rezerwacji pociąga za sobą korektę poprzednio dokonanej opłaty do zera i sprzedaż nowej usługi po nowym kursie z dnia dokonania korekty.

5.3. Zmiany w bilecie podlegają opłacie, Opłata nie jest naliczana w przypadku zmiany wartości biletu. Pierwsza zmiana w bilecie nie podlega opłacie.

5.4. W przypadku rezerwacji całej kabiny, pasażer zobowiązany jest zapłacić za wszystkie łóżka, nawet, gdy w kabinie przebywa mniej osób niż jest miejsc.

5.5. Pasażer może zrezygnować z całości lub części przewozu z zachowaniem prawa do częściowego zwrotu opłaty, pod warunkiem zarejestrowania rezygnacji w komputerowym systemie sprzedaży i rezerwacji nie później niż 24 godz. przed rozpoczęciem rejsu. Dokonując zwrotu opłaty Przewoźnik potrąca 25 % opłaty netto za przewóz. Późniejsze odstąpienie pasażera od umowy albo jego nieprzybycie na statek w oznaczonym czasie przed rozpoczęciem podróży nie stanowi podstawy roszczenia o zwrot uiszczonej opłaty za przewóz.

5.6. W przypadku sprzedaży przewozu dokumentowanego fakturą VAT zwrot opłaty następuje tylko w miejscu wystawienia faktury VAT, natomiast przy pozostałej sprzedaży (paragon) zwrot opłaty następuje w miejscu zakupu przewozu, w Morskim Biurze Podróży Polferries, na Terminalach Promowych lub w siedzibie Przewoźnika.

5.7. Nie dokonuje się zwrotów należności na promie.

-6-

6.1. Odpowiedzialność Przewoźnika rozciąga się wyłącznie na czas przewozu Pasażera oraz jego bagażu statkiem eksploatowanym przez Przewoźnika.

6.2. Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zdarzenia oraz usługi świadczone na lądzie przed wejściem na statek, jak również po zejściu ze statku.

6.3. Przewoźnik nie odpowiada za szkody wynikłe z opóźnionego przyjścia/wyjścia promów do portu, anulowane rejsy lub zawinięcia do portów innych niż planowane, w przypadku problemów technicznych lub siły wyższej np. złych warunków atmosferycznych oraz innych czynników niezależnych od Przewoźnika.

-7-

7.1. Informacja o rozpoczęciu odprawy armatorskiej oraz załadunku na prom podana jest przy cenniku każdej linii. Pasażer ma obowiązek stawienia się na prom na 90 minut przed planowym rozpoczęciem podróży (wyjściem statku) pod rygorem utraty uiszczonej opłaty za przewóz.

7.2. Pasażer podczas odprawy pasażerskiej na terminalu promowym zobowiązany jest podać ważny numer biletu oraz przedstawić ważne dokumenty tożsamości (dowód osobisty lub paszport) uprawniające do przekroczenia granicy, a w przypadku rejsu okrężnego do powrotu do danego kraju.

7.3. Pasażer obowiązany jest przestrzegać porządku obowiązującego na statku oraz wykonywać wszelkie zarządzenia, stałe i doraźne, wydawane przez kapitana lub upoważnionych członków załogi. Pasażer może być zatrzymany w osobnym pomieszczeniu, jeżeli narusza porządek lub zagraża bezpieczeństwu statku.

7.4. Przewoźnik ma prawo odmówić przyjęcia na prom pasażera, pomimo opłaconego przewozu, który swym zachowaniem może spowodować zakłócenie porządku.

7.5. Pasażer jest zobowiązany do pokrycia kosztów szkód spowodowanych swoim zachowaniem podczas podróży promem.

7.6. Przewoźnik ma prawo odmówić przewozu osobie, która nie podała ważnego numeru biletu , nie figuruje na bilecie jako pasażer, nie posiadającej wymaganych dokumentów.

7.7. Przewoźnik może odmówić przewozu Pasażerowi, jeżeli jego wiek, stan zdrowia, stan psychiczny lub fizyczny budzą obawy co do możliwości bezpiecznego przewozu morzem.
Przewoźnik zaleca chorym Pasażerom, w szczególności cierpiącym na przewlekłe choroby, o przeprowadzenie stosownej konsultacji lekarskiej przed odbyciem podróży morskiej.

7.8. Na terminalu promowym, na podstawie dokumentu tożsamości (dowód osobisty lub paszport) i numeru biletu, pasażer otrzyma kartę pokładową, którą należy zachować w podróży i przy korzystaniu z świadczeń lub urządzeń, które wykupił podczas zawierania umowy (np. kabina). Pasażer nie posiadający karty pokładowej nie zostanie zaokrętowany, a Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikające z takiego zdarzenia.

7.9. Osoby poniżej 17 lat mogą podróżować jedynie w towarzystwie osoby dorosłej. Dzieci do 7 lat mogą korzystać ze wspólnego miejsca w kabinie wraz z opiekunem.

-8-

8.1. Opłaty za świadczenia dodatkowe, inne niż przewóz statkiem, oraz opłaty nałożone na Pasażera przez organy władzy lub też władze portowe ponosi Pasażer, a w przypadku ich pokrycia przez Przewoźnika, Przewoźnik ma prawo żądać ich zwrotu od Pasażera.

-9-

9.1. Pasażer, który został zatrzymany przez władze w porcie wyjścia lub w porcie przeznaczenia z przyczyn leżących po jego stronie, nie ma prawa żądać od Przewoźnika zwrotu uiszczonej opłaty za przewóz oraz odpowiada wobec Przewoźnika tytułem wszelkich wydatków poniesionych przez Przewoźnika w związku z takim zatrzymaniem.

9.2. W przypadku wydania przez władze decyzji uniemożliwiającej zejście na ląd (względy wizowe lub inne) pasażer jest zobowiązany opłacić przejazd powrotny statkiem.

-10-

10.1. Kierowca pojazdu powinien posiadać, niezależnie od prawa jazdy i oryginału karty rejestracyjnej, również polisę ubezpieczeniową, międzynarodową kartę pomocy drogowej (tzw. Green Card) oraz oznaczenie kraju rejestracji pojazdu. Z obowiązku posiadania Green Card, zgodnie z przepisami unijnymi, zwolnieni są obywatele państw należących do Unii Europejskiej.

10.2. W czasie podróży promem pasażerom nie wolno przebywać w samochodzie ani na pokładzie samochodowym. Samochód winien być pozostawiony na biegu, mieć zaciągnięty hamulec ręczny, wyprostowane koła oraz być właściwie zamknięty przed dostępem osób trzecich.

10.3. Zabronione jest przewożenie benzyny w kanistrach i innych pojemnikach, butli napełnionych gazem propan-butan oraz innych niebezpiecznych materiałów czy też szkodliwych dla osób oraz dla statku towarów.

10.4. Pasażer ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie następstwa nieprzestrzegania zakazu, o którym mowa w ustępie poprzednim.

10.5. Pojazdy wprowadzane są na pokład przez pasażera-kierowcę. Pasażer może skorzystać za odrębną opłatą z usługi pracownika obsługi terminalu promowego  wyznaczonego  do wprowadzania pojazdów na pokład. Zaleca się skorzystanie z tej usługi w przypadku braku odpowiednich umiejętności pasażera-kierowcy.

10.6.Rozpoczęcie i kolejność załadunku oraz rozładunku pojazdów oraz sposób ich rozmieszczenia na pokładzie samochodowym zależy wyłącznie od decyzji oficera ładunkowego.   Kierujący pojazdem obowiązany jest przestrzegać znaków ostrzegawczych i informacyjnych umieszczonych na pokładzie samochodowym i w razie wątpliwości zwrócić się o informację do oficera ładunkowego. Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone podczas załadunku i wyładunku przez kierujących innymi pojazdami.

10.7. Palenie tytoniu jest zabronione z wyjątkiem wyznaczonych miejsc na promie.W przypadku naruszenia przez pasażera zakazu palenia tytoniu w miejscu do tego nie przeznaczonym zobowiązany on jest do zapłaty kary pieniężnej (kara umowna) w kwocie stanowiącej równowartość w złotych polskich 100 Euro. W przypadku gdy szkoda przewyższy zastrzeżoną  karę umowną przewoźnik dochodził będzie dalszego odszkodowania na zasadach ogólnych. Sądem właściwym do rozpoznawania roszczeń wynikających z naruszenia zakazu palenia tytoniu w miejscu do tego nie przeznaczonym jest  sąd siedziby Przewoźnika.

-11-

11.1 Za straty poniesione w wyniku śmierci lub szkody na osobie pasażera, a nie powstałe na skutek wypadku morskiego, Przewoźnik ponosi odpowiedzialność jeżeli zdarzenie, które było przyczyną strat powstało z winy lub niedbalstwa przewoźnika. Ciężar udowodnienia winy lub niedbalstwa spoczywa na powodzie.

11.2 Odpowiedzialność Przewoźnika z tytułu śmierci lub szkody na osobie Pasażera nie może w żadnym przypadku przekraczać 400 000 jednostek obliczeniowych na jednego pasażera w każdym przypadku. Jeżeli zgodnie z prawem sądu właściwego do rozpoznania sprawy, odszkodowanie zostaje zasądzone w formie świadczeń okresowych, równoważnik kwotowy nie może przekroczyć tej granicy.

11.3 Za straty poniesione w wyniku śmierci lub szkody na osobie pasażera spowodowane w wyniku wypadku morskiego, przewoźnik odpowiada w takim stopniu, w jakim straty te w odniesieniu do jednego pasażera w każdym oddzielnym przypadku nie przekraczają 250 000 jednostek obliczeniowych, chyba, ze przewoźnik udowodni, że wypadek ten :

a)nastąpił na skutek działań wojennych lub wrogich, wojny domowej, powstania lub na skutek dzialania zjawiska przyrodniczego o charakterze wyjątkowym, nieuniknionym, którego nie można powstrzymać; lub

b) został w całości spowodowany przez czyn lub zaniechanie takowego z zamiarem spowodowania wypadku przez stronę trzecią

11.4 Za straty poniesione w wyniku utraty lub uszkodzenia bagażu kabinowego przewoźnik ponosi odpowiedzialność jeżeli zdarzenie, które było przyczyną strat powstało z winy lub niedbalstwa przewoźnika. W przypadku utraty bagażu kabinowego w następstwie wypadku morskiego wina lub niedbalstwo Przewoźnika są domniemane.

11.5 Przewoźnik ponosi odpowiedzialność za straty poniesione w wyniku utraty lub uszkodzenia bagażu innego niż kabinowy, chyba że udowodni, iż zdarzenie, które było przyczyną strat powstało bez winy lub niedbalstwa przewoźnika.

11.6. Odpowiedzialność Przewoźnika tytułem utraty lub uszkodzenia bagażu kabinowego nie przekracza 2 250 jednostek obliczeniowych na pasażera w jednej podróży.

11.7. Odpowiedzialność Przewoźnika tytułem utraty lub uszkodzenia pojazdów łącznie z bagażem przewożonym w pojeździe lub na pojeździe nie przekracza 12 700 jednostek obliczeniowych na pasażera za przewóz.

11.8. Odpowiedzialność Przewoźnika tytułem utraty lub uszkodzenia bagażu innego niż wymieniony w punktach 11.3 i 11.4 nie przekracza 3 375 jednostek obliczeniowych na Pasażera za przewóz.

11.9 Sąd rozpatrujący sprawę może uwolnić Przewoźnika całkowicie lub częściowo od odpowiedzialności, jeżeli Przewoźnik udowodni, że do śmierci albo szkody na osobie pasażera albo utraty lub uszkodzenia jego bagażu przyczyniły się lub je spowodowały wina albo niedbalstwo pasażera.

-12-

12.1. Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności tytułem utraty lub uszkodzenia pieniędzy, papierów wartościowych, dzieł sztuki i innych kosztowności o ile nie zostały one złożone Przewoźnikowi w depozycie. W przypadku złożenia w depozycie, Przewoźnik ponosi odpowiedzialność do wysokości 3 375 jednostek obliczeniowych o ile nie zostanie ustalona wyższa granica odpowiedzialności.

12.2.Przewoźnik pobiera opłatę w wysokości 1% zadeklarowanej wartości przedmiotów.

-13-

13.1. W razie uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia pasażer obowiązany jest, o ile to możliwe, bezzwłocznie zawiadomić Przewoźnika o wypadku, który je spowodował. Pasażer obowiązany jest ponadto zgłosić swe roszczenie do Przewoźnika na piśmie najpóźniej w ciągu piętnastu dni od zejścia ze statku. Domniemywa się, że pasażer, który nie dopełnił obowiązków przewidzianych j.w., ukończył podróż zdrów i cały.

13.2 W razie uszkodzenia bagażu pasażer powinien zawiadomić w formie pisemnej przewoźnika lub jego agenta :

a) w razie widocznego uszkodzenia bagażu:

- w odniesieniu do bagażu kabinowego- przed albo w czasie opuszczania statku przez pasażera

- w odniesieniu do każdego innego bagażu – przed albo w czasie przekazywania go pasażerowi

b) w razie uszkodzenia bagażu, które nie jest widoczne, lub utraty bagażu – w ciągu 15 dni od dnia opuszczenia statku lub otrzymania bagażu albo od dnia, w którym takie przekazanie bagażu przez przewoźnika powinno było nastąpić

W razie gdy pasażer nie zastosuje się do przepisów niniejszego artykułu, domniemywa się, że otrzymał swój bagaż nieuszkodzony, jeśli nie zostanie udowodnione inaczej.

13.2. Powództwo o odszkodowanie tytułem śmierci lub urazów ciała lub rozstroju zdrowia Pasażera może być wniesione przeciwko Przewoźnikowi wyłącznie na warunkach określonych Konwencją Ateńską.

13.3. Wszelkie roszczenia o odszkodowanie tytułem śmierci lub urazów ciała lub rozstroju zdrowia Pasażera lub też utraty lub uszkodzenia bagażu ulegają przedawnieniu z upływem dwóch lat .
Termin przedawnienia jest liczony w następujący sposób:
a) w razie szkody na osobie - od dnia opuszczenia statku przez pasażera;
b) w razie śmierci, która nastąpiła w czasie przewozu - od dnia, w którym pasażer powinien opuścić statek, a w razie odniesienia w czasie przewozu obrażeń ciała powodujących śmierć pasażera po opuszczeniu statku - od dnia śmierci, z tym że okres ten nie może przekroczyć trzech lat od daty opuszczenia statku;
c) w razie utraty lub uszkodzenia bagażu - od dnia opuszczenia statku lub od dnia, w którym powinno było ono nastąpić, w zależności od tego, który z nich jest późniejszy.

-14-

14.1. Pasażer ma prawo do przewiezienia, bez dodatkowych opłat, bagażu kabinowego do 50 kg. Bagaż przekraczający ciężar 50 kg traktowany będzie jako ładunek i przewożony na podstawie umowy przewozu ładunku po opłaceniu frachtu, naliczanego wg obowiązującej na danej linii taryfy ładunkowej. Pasażer jest odpowiedzialny za poinformowanie Przewoźnika o bagażu/rzeczach osobistych przekraczających powyższy limit. Przewoźnik zastrzega sobie prawo do odrzucenia lub zakwalifikowania jako ładunek, za który należna jest opłata frachtowa, wszelkiego bagażu przewożonego niezgodnie z niniejszymi warunkami. Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikające z niewypełnienia powyższych wymagań przez pasażera.

14.2. Przewoźnik, jego przedstawicielstwa oraz załoga nie odpowiadają za zagubiony bagaż. Przedmioty pozostawione przez Pasażera, którego nie można zidentyfikować, Przewoźnik przechowuje przez okres 3 miesięcy. Przewoźnik zastrzega, iż w przypadku nieodebrania znalezionej rzeczy w ciągu 6 miesięcy, rzeczy znalezione zostaną przekazane organizacji charytatywnej wybranej przez Przewoźnika albo zlikwidowane.

14.3. Przewoźnikowi służy na bagażu, dopóki nie wydał go pasażerowi, ustawowe prawo zastawu na zabezpieczenie roszczeń z umowy przewozu. Przewoźnik może zatrzymać bagaż do czasu zaspokojenia lub odpowiedniego zabezpieczenia swoich roszczeń.

-15-

15.1. Postanowienia zawarte w aktualnym cenniku Przewoźnika stanowią integralną część umowy przewozu. W przypadku sprzeczności obowiązują postanowienia niniejszych Warunków.

-16-

16.1. Zgodnie z Konwencją Ateńską powództwo powinno być wniesione, do wyboru powoda, do jednego z niżej wymienionych sądów, z zastrzeżeniem, iż sąd ten ma swoją siedzibę w Państwie- Stronie Konwencji Ateńskiej:

Sądu Rejonowego w Kołobrzegu lub Sądu Okręgowego w Koszalinie

Sądu miejsca wyjazdu lub miejsca przeznaczenia zgodnie z umową przewozu

Sądu państwa zamieszkania lub stałego pobytu powoda, jeżeli pozwany ma w tym państwie przedsiębiorstwo i podlega jurysdykcji tego państwa

Sądu państwa, w którym została zawarta umowa przewozu, jeżeli pozwany ma w tym państwie przedsiębiorstwo i podlega jurysdykcji tego państwa.

Jednostka obliczeniowa – Specjalne Prawo Ciągnienia określone przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy

Kołobrzeg, 31 grudnia 2012

 

 


REGULAMIN KORZYSTANIA Z INTERNETOWEGO SYSTEMU SPRZEDAŻY BILETÓW PROMOWYCH

Część I
Postanowienia wstępne
§1. Zakres przedmiotowy i definicje
1.Niniejszy regulamin określa:
a) zasady świadczenia usług drogą elektroniczną przez PŻB z wykorzystaniem stron internetowych należących do PŻB;
b) zasady i warunki sprzedaży - poprzez utrzymywany przez PŻB system internetowej sprzedaży biletów zwany dalej „systemem on-line” -biletów na przewóz morzem pasażera i jego bagażu statkami eksploatowanymi pod znakiem POLFERRIES.

2.Niniejszy regulamin jest regulaminem, o którym stanowi przepis art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144 z 2002, poz. 1204 z póź. zm.)

3.Dane rejestrowe PŻB: Polska Żegluga Bałtycka S.A. w Kołobrzegu, ulica Portowa 41, 78-100 Kołobrzeg, Polska, Nr KRS 0000011871, Sąd Rejonowy w Koszalinie IX Wydział KRS; Kapitał Zakładowy 103 838 000 PLN; NIP 671-010-07-02.

4. Użyte w regulaminie określenia oznaczają:
1) PŻB – Polska Żegluga Bałtycka Spółka Akcyjna;
2) system on-line – utrzymywany przez PŻB system umożliwiający osobie zwanej dalej Płatnikiem lub Użytkownikiem, zawarcie przez Internet umowy przewozu pasażera i jego bagażu morzem (zakup biletu), na swoją rzecz lub na rzecz osoby trzeciej, zwanej dalej Pasażerem;
3) Płatnik lub Użytkownik – osoba dokonująca zakupu biletu poprzez system on-line oraz dokonująca płatności on-line;
4) płatność on-line – opłacenie należności za pomocą akceptowalnej przez system rezerwacyjny karty płatniczej, obsługiwane standardy kart podawane są w trakcie procesu zakupu biletu oraz w zakładce "Ważne informacje dla pasażera";
5) umowa przewozu pasażera i jego bagażu morzem lub umowa przewozu – umowa, której przedmiotem jest przewóz pasażera i jego bagażu morzem w rozkładowych rejsach morskich zgodnie z ogłoszonymi rozkładami, taryfami (cennikami) i Warunkami Przewozu, zawarta za pomocą systemu on-line z PŻB (lub w szczególnych przypadkach z podmiotem, w imieniu którego PŻB prowadzi sprzedaż);
6) Pasażer – osoba, na rzecz której zakupiony został bilet,
7) bilet – zapis elektroniczny w internetowym systemie sprzedaży on-line, który zostaje wygenerowany po dokonaniu zapłaty i powinien być wydrukowany samodzielnie przez Płatnika w celu okazania podczas odprawy na Terminalu Promowym; bilet ten ma charakter biletu imiennego i jest dowodem zawarcia umowy przewozu oraz uiszczenia opłaty za przewóz,
8) zakup biletu – zawarcie umowy przewozu poprzez system on-line;
9) oferta specjalna – oferta zawierająca szczególne warunki taryfowe, zamieszczona na stronie www.polferries.pl; limitowana liczba miejsc na każdy rejs, oferty specjalne nie podlegają zwrotowi;
10) Warunki Przewozu - warunki na jakich przewoźnik świadczy przewóz;
11) przewoźnik – PŻB lub w szczególnych przypadkach podmiot, w imieniu którego PŻB prowadzi sprzeda

Część II
Świadczenie usług drogą elektroniczną.

§ 2. Rodzaj usług.
1. PŻB świadczy następujące usługi drogą elektroniczną:

    1. zawieranie z wykorzystaniem stron internetowych umów przewozu morzem pasażerów i ich bagażu;
    2. informowanie o aktualnych promocjach i ofertach PŻB.

2. Szczegółowe zasady zawierania umów przewozu z wykorzystaniem stron internetowych określone zostały w Części III.

3. Przewóz wykonywany przez przewoźnika podlega Warunkom Przewozu obowiązującym w chwili zawarcia umowy przewozu. Warunki Przewozu można otrzymać od PŻB, jej przedstawiciela lub pobrać ze stron internetowych www.polferries.pl

§ 3.Udostępnianie usług.
Z usług może korzystać każda osoba odwiedzająca stronę internetową dostępną pod adresem www.polferries.pl, z zastrzeżeniem § 4 ust.1.

§4. Wymogi sprzętowe i prawne.
1.Korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną przez PŻB możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Użytkownik, następujących minimalnych wymagań technicznych:
a) zastosowania przeglądarek: Internet Explorer 6.0 lub nowszych wersji, Firefox 1.0 z zainstalowanym oprogramowaniem do obsługi Java Scriptu i apletów Java,
b) zastosowania w pewnych przypadkach oprogramowania Acrobat Reader,
c) strona internetowa jest optymalizowana do rozdzielczości 1024 x 768
d) umożliwienie instalacji plików cookies.

PŻB nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne występujące na sprzęcie komputerowym, z którego korzysta użytkownik, a które uniemożliwiają użytkownikowi korzystanie z usług.

2. Niedozwolonym jest korzystanie z systemu on-line w celu sprzecznym z obowiązującym prawem i przeznaczeniem.

3. Jeżeli Użytkownik nie akceptuje w pełni zasad określonych w niniejszym Regulaminie i/albo sprzęt, z którego korzysta nie spełnia wymagań technicznych, dalsze korzystanie z systemu jest niemożliwe.

4. Zaakceptowanie Regulaminu Sprzedaży stanowi oświadczenie woli. Pomyślne zakończenie procedury zakupu biletu tworzy zobowiązanie między Pasażerem a PŻB, którego przedmiotem jest przewóz Pasażera i jego bagażu morzem.

 

Część III
Zasady i warunki sprzedaży.
§5. Przedmiot regulacji.
1. Regulamin Sprzedaży określa zasady:
a) zawarcia umowy przewozu pasażera i jego bagażu morzem,
b) zmiany umowy przewozu pasażera i jego bagażu morzem,
c) odstąpienia od umowy przewozu pasażera i jego bagażu morzem,
d) zwrotu należności za niewykorzystane bilety oraz składania i rozpatrywania wniosków,
e) wystawiania faktur VAT.
2. Postanowienia taryfowe o przewozie osób i ceny biletów określone są w obowiązujących w dniu zakupu biletu cennikach dostępnych na stronie: www.polferries.pl

§ 6. Zasady korzystania z systemu rezerwacji
1. Użytkownik, który po raz pierwszy korzysta z systemu rezerwacyjnego, powinien:
1) zarejestrować się w systemie ustalając oraz wprowadzając do formularza rejestracyjnego:
a) login i hasło dostępu,
b) dane osobowe, tj:
- imię i nazwisko oraz dokładny adres z kodem pocztowym,
- adres poczty elektronicznej
- numer telefonu kontaktowego
2) zaakceptować Regulamin Sprzedaży oraz Warunki Przewozu, przy użyciu przycisku "Akceptuj", a w przypadku korzystania z oferty specjalnej, zapoznać się z aktualnie obowiązującymi warunkami taryfowymi.

§ 7. Zawarcie umowy przewozu
1.Zakup biletu może być dokonany najpóźniej na 24 godz. przed planowanym odejściem promu.
2. Użytkownik zobowiązany jest skontrolować poprawność wygenerowanych przez system on-line danych na etapie poprzedzającym płatność.
3. Zawarcie umowy przewozu następuje poprzez dokonanie płatności on-line i wygenerowanie przez system on-line biletu.
4. Potwierdzeniem zawarcia umowy przewozu jest udostępnienie Płatnikowi do samodzielnego wydrukowania, w orientacji pionowej, imiennego biletu na papierze formatu A-4. Płatnik odpowiada za czytelność wydrukowanego biletu.
5. Wydrukowany samodzielnie bilet zawiera:
1) imię i nazwisko pasażera oraz ewentualnie numer rejestracyjny samochodu;
2) usługi przewozowe;
3) numer biletu;
4) cenę biletu;
6. Dane, o których mowa w ust. 5, podlegają weryfikacji podczas odprawy armatorskiej na
Terminalach Promowych.
7. W przypadku przerwania sesji z jakiegokolwiek powodu umowa nie zostanie zawarta. W celu nabycia biletu należy ponownie rozpocząć procedurę zakupu biletu.

§8. Zmiana umowy przewozu
Jakiekolwiek zmiana w umowie przewozu zawartej przy użyciu systemu on-line jest możliwa tylko poprzez kontakt z operatorem systemu - dane teleadresowe na stronie www.polferries.pl. Zmiany spowodują dopłatę w wysokości różnicy cen pomiędzy cennikiem internetowym, a cennikiem Polferries aktualnie obowiązującym, dostępnym na stronach www.polferries.pl.

§ 9. Odstąpienie od umowy przewozu
Od umowy przewozu zawartej przy użyciu systemu on-line, można odstąpić na zasadach określonych w Warunkach Przewozu (pkt.5.4)

 

§10. Zwrot należności
1.Zwrotu należności (po potrąceniu opłat manipulacyjnych) dokonuje się jedynie na rachunek karty, którą bilet został opłacony. W tym celu należy wysłać na adres zwroty@polferries.pl dane: imię, nazwisko, numer biletu oraz numer telefonu kontaktowego. Ponadto w razie zwrotu należności za bilet, do którego została wystawiona faktura VAT, zwrot należności następuje niezwłocznie po otrzymaniu przez PŻB podpisanej kopii faktury korygującej.
2. Oferty specjalne nie podlegają zwrotowi.
3.Od zwracanych należności potrąca się 25% opłaty, chyba że niewykorzystanie biletu nastąpiło z przyczyn leżących po stronie PŻB.
4.Zwrot należności następuje w terminie do 30 dni.

§ 11. Wystawianie faktur VAT
1. Bilet internetowy nie jest fakturą VAT.
2. PŻB wystawia fakturę VAT po złożeniu przez Płatnika pisemnego wniosku, najpóźniej w terminie 3 miesięcy od daty dokonania zakupu biletu na adres:
Polska Żegluga Bałtycka Spółka Akcyjna
ul. Portowa 41
78-100 Kołobrzeg lub na adres poczty elektronicznej: faktury@polferries.pl
3 .Faktury VAT przesyłane są za pośrednictwem poczty na koszt PŻB.

§12. Prawa i obowiązki Użytkownika
1. Użytkownik ma prawo do wglądu do swoich danych osobowych i uaktualniania ich.
2. Użytkownik zobowiązany jest:
1) podać przy rejestracji w systemie on-line prawdziwe dane swoje lub firmy;
2) zaakceptować przyciskiem ‘AKCEPTUJĘ’ Warunki Przewozu oraz Regulamin Sprzedaży,
3) w przypadku zakupu biletu dla Pasażera, który nie jest Płatnikiem:
a) podać imię i nazwisko Pasażera, dane pojazdu
b) zapoznać Pasażera z postanowieniami Regulaminu Sprzedaży i/albo oferty specjalnej;
4) korzystać z systemu on-line zgodnie z przepisami prawa i postanowieniami niniejszego Regulaminu Sprzedaży;
5) wydrukować na koszt własny czytelnie na papierze formatu A4 – w orientacji pionowej bilet;
6) w razie zwrotu należności za niewykorzystany bilet internetowy, do którego została wystawiona faktura VAT potwierdzić podpisem odbiorcy fakturę korygującą, a jeżeli faktura VAT wystawiona była na firmę także pieczęcią firmy, w przypadku otrzymania faktury za pośrednictwem poczty należy odesłać podpisaną kopię nadawcy.
3. Wszelkie reklamacje dotyczące świadczonych przez PŻB usług drogą elektroniczną należy zgłaszać na adres e-mail: online@polferries.pl;
Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko i dokładny adres, w tym adres e-mail, składającego reklamację jak również dokładny opis i powód reklamacji.

4. Reklamacje rozpatrywane będą przez PŻB niezwłocznie, w kolejności ich wpływu.

5. O sposobie rozpatrzenia reklamacji osoba składająca reklamację poinformowana zostanie w sposób, w jaki została zgłoszona reklamacja, na adres podany w reklamacji.

§13. Prawa i obowiązki PŻB
1.PŻB ma prawo odstąpić od umowy w przypadku naruszenia przez Płatnika lub Pasażera Warunków Przewozu lub Regulaminu Sprzedaży.

2.W związku z umową przewozu zawartą za pośrednictwem systemu on-line PŻB jest zobowiązana do:

1) wykonania przewozu zgodnie z zawartą umową;
2) przesłania Płatnikowi na jego żądanie – za pośrednictwem poczty (na koszt własny) faktury VAT potwierdzającej zakup biletu oraz faktury korygującej, w przypadku zwrotu należności za niewykorzystany bilet, do którego wystawiona została faktura VAT;

§ 15. Postanowienia końcowe
1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia z dnia 18 września 2001 r. Kodeks morski (Dz. U. z 2001, nr 138, poz. 1545 z póź. zm.) oraz Warunki Przewozu i obowiązujący cennik.

2. PŻB przetwarza dane osobowe Użytkowników systemu rezerwacyjnego na podstawie art. 23 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) w celu realizacji internetowej sprzedaży biletów.
3. Wszelkie spory wynikające ze świadczenia usług drogą elektroniczną przez PŻB na podstawie niniejszego regulaminu strony poddają jurysdykcji sądów polskich.

zamknij INFORMACJA DOTYCZĄCA COOKIES:

Strona polferries.pl korzysta z plików cookies do celów statystycznych oraz do działania systemu sprzedaży biletów.
Pliki cookies są używane tylko przy włączonej akceptacji cookies w przeglądarce internetowej.