Kup Bilet online

5% zniżki od ceny biletu za zakup online.

No show

1. Spedytorzy są zobowiązani informować kierowców o przyznanym numerze rezerwacji, z określeniem statusu bookingu (OK lub warunkowy).
2. Jeżeli kierowca zabukowanego pojazdu zgłosi się do Biura Armatora później niż 2 godziny przed odejściem promu, pojazd zostaje przeniesiony na listę pojazdów oczekujących bez gwarancji zabrania.
3. Ładunki niebezpieczne muszą być zgłaszane do przewozu z wyprzedzeniem minimum 24 godzin przed planowanym odejściem promu.
4. Armator ma prawo naliczenia opłaty karnej za niewykonany przejazd w przypadku nie wykorzystania rezerwacji potwierdzonej jako OK.

Postanowienia ogólne

1. Stawki są stosowane przez Polferries, Polską Żeglugę Bałtycką tytułem usług określonych w niniejszej taryfie. Agenci są uprawnieni do przestrzegania warunków określonych w niniejszej taryfie w imieniu Polferries, Armatora.
2. O ile strony zawierające umowę o świadczenie usług nie uzgodnią tego inaczej, obowiązują stawki określone w niniejszych taryfach.
3. Wszystkie stawki frachtowe, opłaty i warunki mogą zostać zmienione bez wcześniejszego wypowiedzenia.
4. Stawki frachtowe są podane w koronach szwedzkich. Przeliczenie stawki frachtowej następuje według kursu średniego Narodowego Banku Polskiego z dnia wykonania usługi, godzina 07.00 rano. Wszelkie płatności wynikające z niniejszych stawek podlegają przepisom finansowym i walutowym obowiązującym w Polsce.
5. Przewoźnik Morski zastrzega sobie prawo do wprowadzenia tzw. dodatku bunkrowego, którego wysokości jest uzależniona od odpowiedniego wzrostu cen paliw - BAF (Bunker Adjustment Factor), dodatku niskosiarkowego LSS (Low Sulphur Surcharge) lub też, w przypadku zmian na międzynarodowym rynku walutowym, wszelkie stawki będą zwiększone w oparciu o dodatek walutowy - CAF (Currency Adjustment Factor). Szczegółowych informacji udziela Armator lub też jego Agenci.
6. O ile nie jest to określone inaczej w stawkach frachtowych, wszystkie stawki frachtowe i należności są stawkami netto.
7. Wszelkie należności wyrażone procentowo są wyliczane od stawek netto.
8. Jeden oryginał i jedna kopia faktury dla strony zlecającej usługę są wystawiane bezpłatnie, opłata za wystawienie dodatkowego egzemplarza faktury wynosi 20,00 SEK.
9. Odpowiedzialność świadczącego usługi z tytułu świadczonych usług jest określona w Warunkach Ogólnych oraz postanowieniach zawartych w niniejszych stawkach oraz wszelkich dodatkowych obowiązujących przepisach. We wszelkich nieuregulowanych kwestiach obowiązują postanowienia prawa polskiego.
10. Warunki Ogólne Przewozu Ładunku stanowią integralną część niniejszych stawek.
11. W stosunku do innych usług świadczonych przez porty na podstawie pisemnego zlecenia obowiązują odrębne stawki portowe.
12. Opłata za wystawienie konosamentu wynosi 100,00 SEK. 

Postanowienia ogólne

1. Stawka za ładunek ruchomy powyżej 6 metrów długości jest wyliczana za każdy rozpoczęty metr długości jednostki.
2. Stawka za ładunek ruchomy poniżej 6 metrów długości jest naliczana za jednostkę.
3. Podstawą do obliczenia należności za ładunek drobnicowy są, waga oraz wymiary podane w zleceniu, które powinny być zgodne z konosamentem oraz manifestem ładunkowym.
4. Przy obliczaniu należności za ładunek drobnicowy waga ładunku jest zaokrąglana do 100 kg, a wymiary do 1/10 m3.
5. Przewoźnik świadczy usługę wyłącznie na podstawie pisemnego zlecenia przesłanego faksem, pocztą elektroniczną lub też w drodze rezerwacji internetowej do Agenta liniowego.
6. Klient jest zobowiązany do podania: - miejsca przeznaczenia ładunku, ilości sztuk, wagi brutto, objętości w metrach sześciennych, - długości ładunku ruchomego, - specjalnych wymogów ładunku, - rodzaju opakowania i oznaczenia ładunku, - w przypadku ładunków niebezpiecznych klasa IMDG zgodnie z klasyfikacją IMO - International Maritime Organization (Międzynarodowej Organizacji Morskiej).
7. Na podstawie stawek i postanowień niniejszych stawek frachtowych tytułem usług uzgodnionych z klientem Przewoźnik jest uprawniony do naliczenia należności zryczałtowanych.
8. Stawki frachtowe obowiązują wyłącznie w przypadku towarów w normalnym obrocie handlowym, które nie stwarzają dodatkowych utrudnień, i które są przewożone w normalnych ładowniach. W przeciwnym wypadku naliczone zostaną dodatkowe opłaty.
9. Stawki frachtowe nie obejmują żadnych obowiązujących i/lub oficjalnych należności i opłat, ceł, podatków i tym podobnych.

Warunki przewozu na podstawie:

- Biletu Ładunkowego (Samochody Ciężarowe i Naczepy)
- Konosamentu (Pozostały Ładunek)

Stawki za ładunek ruchomy

Stawki za ładunek ruchomy Ceny w DKK Ceny w EUR
Samochody Ciężarowe i Naczepy (Bilet Ładunkowy) z zastrzeżeniem:
  • maksymalna szerokość: - 2,8 m;
  • ciężar
  • 7 ton/oś w przypadku gdy odległość pomiędzy osiami wynosi poniżej 1,3 m; 
  • 10 ton/oś w przypadku odległości powyżej 1,3 m;
  • maksymalna długość: - 24 m.
Samochody Ciężarowe o długości powyżej 6 metrów za każdy rozpoczęty metr długości 184 24
Naczepy / za każdy rozpoczęty metr długości 176 23
Załadunek na pokład i wyładunek z pokładu 480 62
Małe pojazdy ciężarowe o długości do 6 metrów / za jednostkę. 720 93
Fracht minimalny 720 93
Stawka za drugiego kierowcę w jedną stronę (cena obejmuje przejazd, miejsce w kabinie i wyżywienie). 440 57
Za podłączenie do sieci elektrycznej statku/miejsc poboru energii elektrycznej pobierana jest dodatkowa opłata w wysokości 10% od stawek podstawowych. Statek nie ponosi odpowiedzialności za ogrzewanie ani za temperaturę. Dodatek za szerokość, długość lub ładunek ciężki lub ładunek niebezpieczny zob. Warunki.

Stawki fracht. za ładunek drobnicowy

Kontenery Ceny w DKK Ceny w EUR
Za jednostki ładunkowe / konwencjonalny ładunek drobnicowy, na paletach, w opakowaniach/ uznaje się takie ładunki, które mogą być załadowane, ew. rozładowane i obsługiwane w sposób całkowicie zmechanizowany, bez dodatkowych operacji i materiałów.
Grupy stawek frachtowych dla towarów nieszkodliwych:
Towary o wymiarach do 2 m3/ t 320/t lub 240/m3 41/t lub 31/m3
Towary o wymiarach do 3 m3/ t 400/t lub 240/m3 52/t lub 31/m3
Towary o wymiarach do 4 m3/ t 480/t lub 240/m3 62/t lub 31/m3
Towary o wymiarach ponad 4 m3/ t 520/t lub 240/m3 67/t lub 31/m3
Minimalna stawka 360/opakowanie 46/opakowanie
Ładunek podlega opłacie frachtowej według wagi lub wymiarów, w zależności od tego, która wartość jest większa dla Przewoźnika.
Stawki frachtowe są podane dla relacji nabrzeże/nabrzeże.

Inny ładunek ruchomy (Konosament)

Inny ładunek ruchomy (Konosament) Ceny w DKK Ceny w EUR
Pojazdy Mechaniczne i Naczepy
do 6m długości i 2m metrów wysokości (bez pasażerów) / za jednostkę 800 103
Załadunek/wyładunek na pokład/na ląd: za jednostkę 480 62
Samochody ciężarowe /autobusy/podwozie/przyczepy turystyczne/mobile home/pojazdy mechaniczne/przyczepy samochodowe o długości powyżej 6 metrów i/lub wysokości powyżej 2,0m
(bez pasażerów) / za 1 metr 176 23
Załadunek/wyładunek na pokład/na ląd / za jednostkę 480 62
Inny Ładunek Ruchomy (Traktory/Maszyny Rolnicze itp.)
(bez pasażerów) / za metr 216 28
Załadunek/wyładunek na pokład/na ląd / za jednostkę 480 62
Dodatek za szerokość, długość lub ładunek ciężki - zob. Warunki.    
Za podłączenie do sieci elektrycznej statku / miejsc poboru energii elektrycznej pobierana jest dodatkowa opłata w wysokości 10% od stawek podstawowych. Statek nie ponosi odpowiedzialności za ogrzewanie ani za temperaturę. 
Dodatek za Szerokość, Długość lub Ładunek Ciężki lub Ładunek Niebezpieczny - zob. Warunki.

Kontenery

Kontenery Ceny w DKK Ceny w EUR
Wyposażenie frachtującego
1. W rozumieniu stawek frachtowych kontenery są standardowymi jednostkami ładunku, takimi jak standardowe jednostki 20’ i 40’, chłodzone, izolowane.
Stawki frachtowe obowiązują wyłącznie w przypadku kontenerów efektywnych i jednostek kołowych:
- wszystkie typy 20' 1520 196
- wszystkie typy 40' 2800 362
Stawki frachtowe są podane dla relacji nabrzeże/nabrzeże. Klient jest zobowiązany do dostarczenia kontenera loco nabrzeże bazy promowej w porcie. W przeciwnym wypadku zostaną nałożone opłaty dodatkowe tytułem przemieszczenia ładunku i nadzwyczajnych prac ładunkowych.
Stawki frachtowe obowiązują dla wychodzącego ruchu morskiego kontenera, jednej jednostki kołowej lub jednego pojazdu, niezależnie od jego zawartości i towarów znajdujących się na nim. Stawki w przypadku jednostek przychodzących lub pustych wynoszą 50% wyżej określonych stawek z zastrzeżeniem, iż opłacony był fracht za pełną jednostkę na Linii w jedną stronę.
Stawką za kontenery puste w jedną stronę jest stawka jak wyżej minus 25%.
Tytułem usług dodatkowych, takich jak podłączenie do sieci zasilania statku (w przypadku kontenerów chłodzonych) naliczana jest dodatkowa opłata wysokości 10% stawki podstawowej. Statek nie ponosi odpowiedzialności za ogrzewanie ani za temperaturę.
Ładunek Niebezpieczny - zob. Warunki.

Towary niebezpieczne: Warunki

Towary niebezpieczne: Warunki Ceny w DKK Ceny w EUR
Towary niebezpieczne klasy 2.2, 3III, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 8 i 9 są przyjmowane do przewozu (również w Kontenerach i na Samochodach Ciężarowych / Naczepach z zastrzeżeniem międzynarodowych wymogów w Kodeksie IMO i dostarczenia wypełnionej deklaracji “Formularza Zgłoszeniowego i Świadectwa Nadania / Przewozu Towarów Niebezpiecznych " przed załadunkiem. Zgłoszenie zamiaru przewozu towarów niebezpiecznych musi być podane w czasie dokonywania rezerwacji. Nie przyjmuje się Konosamentu na zlecenie.
Dodatkowe opłaty za Towary Niebezpieczne (Konosamenty)
Stawka frachtowa zgodnie z klasyfikacją dla "towarów nieszkodliwych" plus 50% plus 50%
Minimalna stawka frachtowa 480 / za jednostkę 62 / za jednostkę
Dodatkowa opłata za kontenery i samochody ciężarowe/naczepy przewożące towary niebezpieczne:
za opakowania do 4.999 kg 360 / za jednostkę 46 / za jednostkę
za opakowania 5.000 - 9.999 kg 560 / za jednostkę 72 / za jednostkę
za opakowania ponad 10.000 kg 720 / za jednostkę 93 / za jednostkę
za puste niewyczyszczone jednostki 800 / jednostka 103 / za jednostkę

Opłaty dod. za ładunki ciężkie/wagę

Stawki w niniejszych stawkach frachtowych obowiązują w przypadku Sztuk i Opakowań o wadze do 3.000 kg.
Sztuki i Opakowania o wadze przekraczającej 3.000 kg (ładunek drobnicowy) lub powyżej:
- 7 t / oś w przypadku gdy odległość pomiędzy osiami jest mniejsza niż 1,3 metra:
- 10 t / oś gdy odległość pomiędzy osiami jest większa niż 1,3 metra (Kontenery i Samochody Ciężarowe / Naczepy) podlegają następującej opłacie dodatkowej tytułem wagi:
- 3.001 - 10.000 kg + 10% od stawek podstawowych
- 10.001 - 20.000 kg + 20% od stawek podstawowych
- ponad 20.000 kg + 40% od stawek podstawowych

Opłaty dodat. za wymiary / długość

Sztuki i Opakowania na Naczepach Tocznych lub Samochodach Ciężarowych lub Naczepach i innym Ładunku Ruchomym:
szerokość 2,81 m - 3,00 m + 30% od stawek frachtowych
szerokość 3,01 m - 3,60 m + 75% od stawek frachtowych
szerokość 3,61 m - i więcej + 100% od stawek frachtowych
Sztuki o długości powyżej 24 metrów (Samochody Ciężarowe i Naczepy) zgodnie z ustaleniami. Za Opakowania podlegające Opłacie Dodatkowej tytułem Długości i Wagi naliczana jest wyłącznie wyższa opłata dodatkowa.

Taryfa obowiązuje od dnia 01.02.2018

MARPOL - dodatek LSS

W 2008 roku Międzynarodowa Organizacja Morska (IMO) przyjęła rezolucję zmieniającą Załącznik VI do Międzynarodowej konwencji o zapobieganiu zanieczyszczeniu morza przez statki (MARPOL). Zmieniony Załącznik VI wprowadził między innymi istotne ograniczenia w odniesieniu do zawartości siarki w paliwie żeglugowym stosowanym w tzw. Obszarach Kontroli Emisji SOx (SECA), do których zalicza się również Morze Bałtyckie. Konsekwencją tych zapisów był wymóg stosowania od 1-go lipca 2010 roku paliwa o zawartości siarki nie przekraczającej 1%, a od 1 stycznia 2015 konieczność obniżenia jej zawartości do 0.1% .

Spełnienie tych ostatnich, bardzo rygorystycznych wymagań oznacza dla wszystkich armatorów pływających po Bałtyku konieczność. dostosowania swojego tonażu do nowych warunków eksploatacji. W praktyce najczęściej oznacza to przejście z paliwa ciężkiego IFO na dużo droższe, odsiarczone paliwo lekkie MGO. Niestety, różnica w cenie pomiędzy nimi znacznie podwyższa koszty eksploatacyjne promów, co wymusza na armatorze wprowadzenie dodatkowych obciążeń.

W związku z powyższym Polska Żegluga Bałtycka S.A. wprowadziła, obok już istniejącego dodatku paliwowego BAF, dodatkową opłatę Low Sulphur Surcharge (LSS), której zadaniem jest częściowa rekompensata wzrostu kosztów eksploatacyjnych wynikających z różnicy cen pomiędzy ww. paliwem ciężkim, a MGO.

Informujemy, że trwający trend związany z obniżaniem cen paliw pozwala na weryfikację wysokości dodatku niskosiarkowego LSS. Dodatek niskosiarkowy LSS wynosi odpowiednio:

-  15,2 DKK / 2,08 EUR za każdy rozpoczęty metr długości pojazdów na linii Świnoujście - Rønne

Wysokość dodatku jest uzależniona od rzeczywistej różnicy pomiędzy cenami paliwa ciężkiego i lekkiego, zużyciem paliwa przez poszczególne promy, jak również sytuacją na rynku transportowym. Wysokość dodatku LSS będzie stała. W przypadku późniejszych zmian w cenach paliw, będą stosowane korekty obecnie obowiązującego dodatku paliwowego BAF. 

Dodatek paliwowy BAF

Z uwagi na sytuację na międzynarodowych rynkach paliw, Polska Żegluga Bałtycka S. A. – Polferries podjęło decyzję o podwyższeniu stawek dodatku bunkrowego BAF do poziomów prezentowanych w poniższej tabeli, które będą obowiązywały od dnia 7 maja 2018 do czasu kolejnego komunikatu.

Linia Świnoujście - Rønne and v.v.: DKK EUR
Za jednostkę transportową do 7 metrów długości 84 DKK 11 EUR
Za jednostkę transportową powyżej 7 metrów do 12 metrów długości 120 DKK 15 EUR
Za jednostkę transportową powyżej 12 metrów do 16 metrów długości 168 DKK 22 EUR
Za jednostkę transportową powyżej 16 metrów do 21 metrów długości 204 DKK 26 EUR
Za jednostkę transportową powyżej 21 metrów do 28 metrów długości 300 DKK 39 EUR
Za jednostkę transportową powyżej 28 metrów długości 420 DKK 54 EUR

Zgodnie z postanowieniami „Ogólnych warunków przewozu ładunków” Polferries, dodatek BAF został skalkulowany na podstawie średniomiesięcznych cen baryłki ropy w USD oznaczonych dla ropy Brent Crude notowanych na giełdzie Intercontinental Exchange w Londynie. Stawki za jednostkę zostały przekonwertowane odpowiednio dla linii promowej z uwzględnieniem wahania kursu wymiany USD i walut skandynawskich.

Kontakt - dla klientów cargo

Kontakt na terenie Polski

Biuro Obsługi Frachtowej Polferries - Gdańsk:

ul. Mjr. Sucharskiego 70,
80-601 Gdańsk
wskazówki dojazdu

pn - pt: 8:00-17:45
sb - nd: 9:30-17:45

Biuro Obsługi Frachtowej Polferries - Świnoujście:

ul. Fińska 7,
72-606 Świnoujście
wskazówki dojazdu

codziennie: 8:00-23:00

Kontakt na terenie Szwecji

Polferries AB Nynashamn:

Skyttens Hälls Väg 10,
149 30 Nynäshamn
wskazówki dojazdu

pn-pt: 9:00-18:00
sb: 12:00-18:00
nd: 12:00-14:00 (w sezonie wysokim do 18:00)

Polferries AB Ystad:

Bornholmsgatan 8D,
271 39 Ystad
wskazówki dojazdu

pn-pt: 8:00-23:15
sb-nd: 8:00-14:00 oraz 19:15-23:15