Kup Bilet online

Ochrona Danych Osobowych

Informacja Polskiej Żeglugi Bałtyckiej S.A. dotycząca przetwarzania danych osób wskazanych do kontaktu oraz  reprezentujących Frachtującego

Szanowni Państwo,
zważywszy, że:

 1. Polską Żeglugę Bałtycką S.A. i Frachtującego wiąże umowa, w której Frachtujący udostępnił lub przekazał dane osobowe osób fizycznych, w tym osób wskazanych w reprezentacji,  pracowników lub współpracowników;
 2. Frachtujący uzyskał zgodę osób, których dane są tam wskazane lub też przekazuje je na podstawie uzasadnionego interesu;
 3. Polska Żegluga Bałtycka S.A., jako administrator danych osobowych, zobowiązana jest wypełnić obowiązek informacyjny w stosunku do tych osób, których dane osobowe przetwarza;
 4. Polska Żegluga Bałtycka S.A., nie mając bezpośredniego kontaktu z osobami, o których mowa w pkt 1, zwraca się niniejszym do Frachtującego z prośbą o wykonanie obowiązku informacyjnego w imieniu Polskiej Żeglugi Bałtyckiej S.A., w treści wskazanej poniżej. Na żądanie Polskiej Żeglugi Bałtyckiej S.A., Frachtujący przedstawi dowód wykonania obowiązku informacyjnego wobec tych osób.

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2, a także art. 14 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/56/WE (RODO), Polska Żegluga Bałtycka S.A. z siedzibą w Kołobrzegu, zwana w dalszej części PŻB S.A., informuje, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Polska Żegluga Bałtycka S.A. z siedzibą w Kołobrzegu (78-100), ul. Portowa 41, kontakt mailowy pod adresem: info@polferries.pl.
 2. PŻB S.A. powołała Inspektora Ochrony Danych, do którego może się Pani/Pan zwracać z pytaniami i wątpliwościami związanymi z przetwarzaniem Pani/Pan danych osobowych, pod adresem: iod@polferries.pl.
 3. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne w celu realizacji umowy z Frachtującym.
 4. Pani/Pana dane osobowe, jeżeli jest Pani/Pan osobą wskazaną w reprezentacji, będą przetwarzane zgodnie z RODO w celu realizowania czynności, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu PŻB S.A., jakim jest konieczność przetwarzania danych niezbędnych do zawarcia i realizacji postanowień umowy z Frachtującym, a także w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami z tytułu realizacji niniejszej umowy (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Powyższe dane będą również przetwarzane w celu wykonania przez PŻB S.A. obowiązków prawnych w zakresie w jakim przewidują to przepisy szczególne, w tym rachunkowo-podatkowych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
 5. Pani/Pana dane osobowe, jeżeli jest Pani/Pan osobą wyznaczoną do kontaktów roboczych oraz odpowiedzialną za koordynację i realizację  umowy z Frachtującym będą przetwarzane w celu umożliwienia prowadzenia komunikacji związanej z zawarciem i realizacją przedmiotu umowy, kierowania ewentualnych reklamacji i roszczeń, a po zakończeniu umowy w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 6. PŻB S.A. przetwarza następujące kategorie Pani/Pana danych osobowych: 
 1. w przypadku osób wskazanych w reprezentacji: imię, nazwisko, adres korespondencyjny, numer telefonu, adres e-mail, numer konta, NIP i REGON,
 2. w przypadku osób wskazanych do kontaktów roboczych i odpowiedzialnych za koordynację i realizację umowy: imię, nazwisko, stanowisko służbowe, adres korespondencyjny, numer telefonu, adres e-mail.
 1. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom z grupy kapitałowej PŻB S.A. do celów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu PŻB S.A. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie PŻB S.A., przy czym takie podmioty przetwarzają Pani/Pana dane osobowe na podstawie umowy zawartej z PŻB S.A. i wyłącznie zgodnie z poleceniami PŻB S.A.  oraz pod warunkiem zachowania tajemnicy. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane także innym odbiorcom danych np. kurierom, bankom, ubezpieczycielom, kancelariom prawnym.
 2. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji umowy z Frachtującym. Pani/Pan dane osobowe będą przetwarzane w zakresie wypełniania zobowiązań prawnych ciążących na PŻB S.A. w związku z prowadzeniem działalności i realizacją zawartej z Frachtującym umowy – do czasu wypełnienia tych obowiązków przez PŻB S.A. lub do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów PŻB S.A. stanowiących podstawę tego przetwarzania lub do czasu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, o ile nie występują prawnie uzasadnione podstawy dalszego przetwarzania danych. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń.
 4. Pani/Pana dane osobowe PŻB S.A. uzyskał od Frachtującego w związku z realizacją umowy.
 5. PŻB S.A. nie podejmuje wobec Pani/Pana czynności polegających na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 6. Zgodnie z RODO, przysługują Pani/Panu następujące prawa:
 • żądania dostępu do swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub do ich usunięcia;
 • wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. PŻB S.A. przestanie przetwarzać Pani/Pana dane w tych celach, chyba że PŻB S.A. będzie w stanie wykazać, że w stosunku do Pani/Pana danych istnieją dla PŻB S.A. ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności lub Pani/Pana dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
 • żądania przeniesienia Pani/Pana danych osobowych;
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy prawa.

Kontakt - dla klientów cargo

Kontakt na terenie Polski

Dział Eksploatacji Linii Gdańsk-Nynashamn w Gdańsku :

ul. Mjr. Sucharskiego 70,
80-601 Gdańsk
wskazówki dojazdu

pn - pt: 8:00-17:45
sobota: 9:30-17:45
niedziela: 9:30-14:45

Dział Eksploatacji Linii Świnoujście-Ystad w Świnoujściu:

ul. Fińska 7,
72-606 Świnoujście
wskazówki dojazdu

codziennie: 8:00-23:00

Kontakt na terenie Szwecji

Polferries AB Nynashamn:

Skyttens Hälls Väg 10,
149 30 Nynäshamn
wskazówki dojazdu

pn-pt: 9:00-18:00
sb: 11:00-18:00
nd: 11:00-14:00 (w sezonie wysokim do 18:00)

Polferries AB Ystad:

Bornholmsgatan 8D,
271 39 Ystad
wskazówki dojazdu

pn-pt: 8:00-23:00
sb-nd: 8:00-14:00 oraz 19:30-23:00