Kup Bilet online

Rezerwacja cargo

Niniejsze Ogólne Warunki Przewozu Ładunku (zwane dalej "Warunkami") mają zastosowanie do przewozu przez Polską Żeglugę Bałtycką S.A. samochodów ciężarowych, naczep, pojazdów o napędzie motorowym lub też innych pojazdów, wagonów, kontenerów, itp. oraz innych rzeczy, z wyłączeniem rzeczy, co do których przewóz odbywa się na podstawie "Umowy przewozu pasażera i jego bagażu" (w tym pojazdów pasażerów).

Przewóz ładunku przez Polską Żeglugę Bałtycką S.A. w Kołobrzegu następuje wyłącznie na podstawie niniejszych Warunków, chyba że wyraźnie, pisemnie zostanie to uzgodnione odmiennie. Przewoźnik zastrzega sobie prawo do przyjęcia lub odrzucenia danego ładunku do przewozu.

Tytuły postanowień stosowane w niniejszych Warunkach stanowią wyłącznie punkt odniesienia i nie są wiążące w stosunku do treści, czy też wykładni którejkolwiek z niniejszych postanowień.

Definicje

Użyte w Warunkach słowa i zwroty oznaczają:

 • Przewoźnik: Polska Żegluga Bałtycka S.A. w Kołobrzegu
 • Umowa lub Umowa Przewozu: Umowa Przewozu Ładunku zawarta pomiędzy Przewoźnikiem a Frachtującym potwierdzona biletem ładunkowym albo innym dokumentem.
 • Frachtujący: osobę władającą ładunkiem i zawierającą umowę przewozu z Przewoźnikiem, a w szczególności właściciela ładunku lub załadowcę. Odpowiedzialność tych podmiotów wobec Przewoźnika jest odpowiedzialnością solidarną.
 • Odbiorca: osoba uprawniona wg dokumentów przewozowych do odbioru ładunku.
 • Ładunek: ustalony w umowie ilościowo (poprzez liczbę sztuk lub jednostek transportowych) pojazd, ciągnik samochodowy, wagon, przyczepę, naczepę, kontener albo inny sprzęt lub rzecz wymienioną w Umowie, wraz z ich zawartością pod warunkiem, że jest ona wyraźnie wymieniona w Umowie.
 • Ładunki niebezpieczne: jakiekolwiek ładunki szkodliwe lub niebezpieczne, które według decyzji Przewoźnika mogą spowodować uszkodzenie statku, innych ładunków, osób lub rzeczy,.
 • Ładunki wyłączone: Ładunki niebezpieczne, przedmioty wartościowe, inwentarz żywy, rośliny, świeże mięso, jakiekolwiek inne niedozwolone produkty/rzeczy w porcie załadunku lub wyładunku albo wg decyzji Przewoźnika.
 • Właściciel: osobę, której przysługuje prawo własności ładunku.
 • Przedmioty wartościowe: wszystkie powszechnie uznawane za wartościowe rzeczy, a w szczególności dokumenty, biżuterię, banknoty lub monety, kamienie szlachetne, antyki, dzieła sztuki, papiery wartościowe
 • Statek: oznacza jakikolwiek statek używany do wykonania Umowy.

Umowa Przewozu

Umowa przewozu to czynność prawna dokonana pomiędzy Przewoźnikiem a Frachtującym, potwierdzona biletem ładunkowym lub innym dokumentem. Przez zawarcie Umowy przewozu przewoźnik podejmuje się, za wynagrodzeniem, przewiezienia rzeczy drogą morską.

Dokonanie rezerwacji oznacza złożenie Przewoźnikowi wiążącej oferty zawarcia Umowy Przewozu. Rezerwacji można dokonać ustnie, telefonicznie, lub też pisemnie. Rezerwacja jest skuteczna wyłącznie w przypadku jej potwierdzenia przez Przewoźnika.

Przewoźnik ma prawo do korzystania z usług osób trzecich podczas wykonywania przewozu lub też jakiejkolwiek jego części, załadunku lub też wyładunku, sztauowania lub też innych obowiązków niezbędnych do wykonywania Umowy Przewozu.

Oświadczenia Frachtującego

Frachtujący zapewnia, że jest właścicielem lub upoważnionym agentem właściciela oraz, że jest upoważniony do zawarcia umowy z Przewoźnikiem zgodnie z niniejszymi Warunkami i do zajmowania się ładunkami w swoim własnym imieniu lub w imieniu Właściciela, w sposób przewidziany niniejszymi Warunkami.

Załadunek

Ładunek musi być gotowy do załadunku nie później niż na dwie godziny przed rozpoczęciem podróży. Późniejsze przybycie nie stanowi podstawy do wniesienia roszczenia tytułem odmowy przewozu nawet w przypadku dokonania wcześniejszej rezerwacji. Każdy pojazd (bez względu na to czy składa się z pojedynczej jednostki, jednostki połączonej czy też ciągnika samochodowego) razem z jakimkolwiek kontenerem, naczepą, paletą, pakunkiem czy innym wyposażeniem, będzie uważany za jedną sztukę lub jednostkę transportową.

Przewoźnik może udostępnić pojazdom chłodniczym zasilenie elektryczne, przy czym Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności w przypadku niemożności zapewnienia takiego zasilania. Osoby towarzyszące pojazdom muszą przestrzegać wszelkich przepisów i postępować zgodnie z poleceniami lub instrukcjami wydanymi przez Przewoźnika, jego pracowników lub agentów. Podczas załadunku kierowca pojazdu wprowadzający pojazd na pokład statku zobowiązany jest zachować szczególną ostrożność, a w przypadku braku doświadczenia zobowiązany jest zwrócić się do oficera pokładowego o udzielenie odpowiedniej asysty.

Odpowiedzialność Przewoźnika

Ładunki są przyjmowane, załadowywane, rozmieszczane, przewożone, wyładowywane i przechowywane przez Przewoźnika zgodnie z Kodeksem Morskim z 18.09.2001r. oraz zasadami Reguł Haga-Visby (dalej zwanymi "Regułami") i ze wszystkimi obowiązującymi ustawowymi ograniczeniami i wyłączeniami odpowiedzialności Przewoźników i/lub statków, za zastrzeżeniem, jak następuje:

 1. Każdy pojazd (bez względu na to, czy składa się z pojedynczej jednostki, jednostki połączonej czy też ciągnika samochodowego lub pół-ciągnika) razem z jakimkolwiek kontenerem (kontenerami), przyczepą, naczepą (przyczepami , naczepami), paletą (paletami), pakunkiem (pakunkami) czy innym wyposażeniem wraz z ich odpowiednią zawartością (jeśli taka nie jest uzgodniona jako ładunek) będzie uważany za jedną sztukę czy jednostkę ładunku.
 2. Odpowiedzialność przewoźnika ograniczona jest kwotą stanowiącą równowartość 666,67 SDR za sztukę ładunku, albo też 2 SDR za 1 kilogram ciężaru brutto towarów utraconych lub uszkodzonych.
 3. Wyłączone jest stosowanie Artykułu 3 ustępy 3, 4, 5, 6,6bis,7, i Artykułu 4 ustępy 5(a) i (c) Reguł
 4. W przypadku niezgodności z Regułami obowiązywać będą niniejsze Warunki.

Ładunki wyłączone

 1. Przewoźnik nie przyjmuje Ładunków wyłączonych za wyjątkiem takich, na które wyraził zgodę na piśmie, a bliższe dane na temat takich ładunków zostały podane Przewoźnikowi na piśmie.
 2. Jeżeli Frachtujący dostarczy przewoźnikowi Ładunki wyłączone inne niż wyszczególnione w zgodzie na piśmie, to Przewoźnik będzie miał, wg swojego uznania, prawo do niszczenia lub do zajęcia się w inny sposób takimi Ładunkami wyłączonymi, bez poniesienia jakiejkolwiek odpowiedzialności wynikającej z tego tytułu w stosunku do Frachtującego.
 3. Gdy Przewoźnik wyrazi na piśmie zgodę na przyjęcie Ładunków niebezpiecznych, to rezerwuje sobie prawo, wg swojego uznania, do zniszczenia w jakimkolwiek czasie lub innego potraktowania takich Ładunków, jeżeli według Przewoźnika stały się one niebezpieczne w odniesieniu do innych ładunków, rzeczy albo osób.
 4. Frachtującemu nie będzie przysługiwało jakiekolwiek roszczenie w związku z jakimikolwiek Ładunkami wyłączonymi, przechowywanymi lub zniszczonymi zgodnie z podpunktem (b) i (c) niniejszego paragrafu. Frachtujący zwolni Przewoźnika od odpowiedzialności za straty, uszkodzenia, od kar, roszczeń, kosztów i wydatków poniesionych lub doznanych w związku z przewozem Ładunków wyłączonych albo ich przechowywaniem lub zniszczeniem.

Opakowanie ładunku

 1. Frachtujący potwierdza, ze wszystkie ładunki są wystarczająco i właściwie opakowane i przygotowane do podróży morskiej oraz oświadcza, ze Przewoźnik nie będzie odpowiedzialny w jakichkolwiek okolicznościach za straty lub uszkodzenie, błędne dostarczenie lub opóźnienie spowodowane niewłaściwym przechowywaniem albo nieodpowiednim opakowaniem. Frachtujący niniejszym zwalnia Przewoźnika od odpowiedzialności za straty, uszkodzenia, koszty, od roszczeń i wydatków spowodowanych przez lub wynikających z nieodpowiedniego opakowania, przeładowania lub przenoszenia jakiegokolwiek Ładunku oraz zobowiązuje się do naprawienia szkody wynikłej z uszkodzenia Statku w czasie trwania załadunku, wyładunku lub w czasie pozostawania na pokładzie Statku.
 2. Przewoźnik nie będzie porządkował ładunków, za wyjątkiem takich, w stosunku do których uzgodniono to inaczej na piśmie.
 3. Przewoźnik może na ryzyko i koszt Frachtującego otworzyć jakikolwiek pojazd, kontener, ciągnik lub pakunek i zbadać, usunąć, lub w inny sposób potraktować Ładunek lub jego zawartość, jeżeli zostało to zarządzone lub, o co został poproszony, przez jakiegokolwiek przedstawiciela władzy państwowej lub samorządu lokalnego, lub, jeżeli Przewoźnik uważa takie działanie za konieczne do przeprowadzenia.
 4. Gdy Frachtujący zgłosi do przewozu ładunki już przechowywane w/lub na kontenerze, pojeździe, ciągniku, zbiorniku lub jakimkolwiek innym urządzeniu skonstruowanym wyraźnie do przewozu drogą morską (każde z nich będzie określane mianem "Jednostki Transportowej'), to Frachtujący potwierdza niniejszym, że taka Jednostka Transportowa będzie w dobrym stanie oraz będzie odpowiednia do przewozu do zamierzonego miejsca przeznaczenia ładunków załadowanych do niej lub na nią.

Ładunek pokładowy

Przewoźnik będzie miał prawo do rozmieszczenia i przewożenia Ładunku albo na pokładzie albo pod pokładem wg swojej decyzji.

Opis ładunku

Frachtujący zobowiązany jest do podania lub sprawdzenia, że opis, wartość lub inne szczegóły ładunków dostarczone przez Frachtującego są prawdziwe, kompletne i dokładne pod każdym względem, że towary te są legalnymi towarami i będą one przyjęte w portach załadunku i rozładunku, i zobowiązuje się zwolnić Przewoźnika przed wszelkimi stratami, uszkodzeniami, karami, roszczeniami, żądaniami, kosztami i wydatkami poniesionymi lub doznanymi przez niego w wyniku naruszenia powyższego obowiązku lub wystąpienia jakiejkolwiek niedokładności.

Roszczenia osób trzecich

Frachtujący zwolni Przewoźnika od wszelkich roszczeń wniesionych przez osoby trzecie, jak też od powstałych zobowiązań w stosunku do osób trzecich z tytułu szkody, zniszczenia lub utraty, zwłoki lub nienależytego wydania Ładunku w takim zakresie, w jakim powyższe roszczenia lub zobowiązania przewyższają zakres odpowiedzialności Przewoźnika w stosunku do Frachtującego zgodnie z niniejszymi Warunkami.

Zmiana statku, zmiana trasy przewozu

 1. Przewoźnik może wysłać wszelkie ładunki lub jakąkolwiek ich część jakimkolwiek Statkiem (łącznie z przeładunkiem) bez względu na to, czy taki Statek występuje, czy tez nie, w ogłoszeniach, rozkładach lub innych wykazach Przewoźnika,
 2. Statek, na który ładunki są załadowane, może zdążać dowolną trasą bez względu na to, czy jest to droga bezpośrednia, czy tez zwyczajowo przyjęta i może wejść do portów w dowolnej kolejności,
 3. Jeżeli wejście lub wyjście z portu jest uniemożliwione lub utrudnione Statkowi lub w inny sposób lub jeśli Przewoźnik jest zdania, że uniemożliwia się lub utrudnia Statkowi wykonanie Umowy, to wtedy wg własnego wyłącznego uznania Przewoźnik może:
  1) Zaniechać podróży, w którym to przypadku jakakolwiek opłata dokonana z góry w odniesieniu do tej podróży zostanie zwrócona, a Przewoźnik nie będzie ponosił żadnej dalszej odpowiedzialności w stosunku do Frachtującego,
  2) Kontynuować podróż do jakiegokolwiek innego portu (łącznie z powrotem do portu załadunku) i rozładować lub przeprowadzić takie inne działania w stosunku do ładunków, jakie Przewoźnik uzna za stosowne. Taki rozładunek lub inne podjęte kroki będą uważane za pełne wykonanie Umowy i Przewoźnik nie będzie ponosić żadnej dalszej odpowiedzialności w stosunku do Frachtującego.

Wydanie ładunku

 1. Frachtujący upoważnia Przewoźnika do wydania ładunku przedstawicielowi Odbiorcy lub jakiejkolwiek osobie, którą Przewoźnik w uzasadniony sposób uzna za właściwie upoważnioną do przyjęcia ładunku w imieniu Odbiorcy, a taki odbiór będzie stanowić wydanie ładunku zgodnie z warunkami Umowy.
 2. Frachtujący powinien zorganizować odebranie ładunku bezzwłocznie po tym, jak został on dostarczony w umówionym miejscu wydania, w zwyczajowych godzinach urzędowania. Jeżeli ładunek nie został odebrany w przeciągu 30 dni po przeprowadzeniu wyładunku ze Statku, to Przewoźnik będzie miał prawo do sprzedania lub zadysponowania takim ładunkiem w inny sposób, wg swojego wyłącznego uznania, bez ponoszenia jakiejkolwiek odpowiedzialności z tego tytułu w stosunku do Frachtującego.

Wyłączenie odpowiedzialności Przewoźnika

 1. Przewoźnik jest wolny od odpowiedzialności, jeżeli szkoda nastąpiła wskutek:
  1. Działania lub zaniechania kapitana, innych członków załogi, pilota lub osób zatrudnionych przez Przewoźnika w zakresie nawigacji lub administracji statku,
  2. Pożaru, o ile nie wynikł z działania lub winy własnej Przewoźnika,
  3. Niebezpieczeństw lub wypadków na morzu lub na wodach żeglownych,
  4. Siły wyższej,
  5. Działań wojennych, działań wrogich dobru i porządkowi publicznemu, rozruchów lub zaburzeń wewnętrznych,
  6. Aktu lub przymusu ze strony władzy albo zajęcia sądowego,
  7. Ograniczeń wynikłych z kwarantanny,
  8. Strajku, lokautu lub innej okoliczności wstrzymującej lub ograniczającej pracę całkowicie lub częściowo,
  9. Ratowania lub usiłowania ratowania życia lub mienia na morzu,
  10. Wady ukrytej, naturalnej właściwości lub wadliwości ładunku powodujących w nim ubytek objętości lub wagi albo inną stratę,
  11. Niedostateczności opakowania,
  12. Niedostateczności lub niedokładności znaków ładunku,
  13. Wad ukrytych nie dających się zauważyć pomimo zachowania należytej staranności,
  14. Działania lub zaniechania Frachtującego, Załadowcy lub Odbiorcy albo ich Agenta lub innego ich przedstawiciela,
  15. Jakiejkolwiek innej przyczyny wynikłej bez winy Przewoźnika, jego agentów i osób zatrudnionych przez Przewoźnika.
 2. Ponadto Przewoźnik nie będzie ponosić odpowiedzialności za:
  1. Opóźnienie lub zwłokę w przewozie, w jakikolwiek sposób i kiedykolwiek spowodowane,
  2. Stratę lub uszkodzenie jakiejkolwiek natury, jakie powstały zanim ładunki przekroczyły burtę Statku w trakcie załadunku lub po tym, jak ładunki przekroczyły burtę Statku w czasie rozładunku, albo powstałe w czasie załadunku lub rozładunku, chyba, że taka strata lub uszkodzenie nastąpiła z winy Przewoźnika,
  3. Jakiekolwiek pośrednie szkody powstałe z uszkodzenia lub straty Ładunku, opóźnienie lub zwłoki przewozu, nieprawidłowe wydanie lub nie dostarczenie ładunków albo jakichkolwiek dokumentów związanych z tymi ładunkami.

Zobowiązania Frachtującego

 1. Frachtujący zwalnia Przewoźnika od wszelkich zobowiązań i roszczeń wynikających z utraty życia lub uszkodzenia ciała poniesionych przez kierowcę, konwojenta lub pasażera towarzyszącego ładunkowi, wyjąwszy sytuację, gdy Przewoźnik będzie odpowiedzialny w stosunku do takiego kierowcy, konwojenta lub pasażera w przypadku wydania mu jakiegokolwiek Biletu Pasażerskiego, do którego odnoszą się odrębne Warunki Przewozu Pasażerów i Ich Bagażu Promami.
 2. Frachtujący zwalnia Przewoźnika od wszelkich zobowiązań i roszczeń wynikających z ceł, podatków, kar, wydatków, strat, szkód (łącznie z uszkodzeniami fizycznymi) i nie wynikającymi z winy lub niedbalstwa Przewoźnika, jego pracowników lub agentów, poniesionymi lub doznanymi przez Frachtującego w czasie wykonywania jego obowiązków zgodnie z Umową.
 3. Frachtujący zwalnia Przewoźnika od wszelkich konsekwencji przewożenia Ładunków wyłączonych łącznie z jakimikolwiek stratami lub uszkodzeniami w stosunku do Statku, rzeczy należących do innych osób, jaka może wynikać z załadowania takich ładunków, bez ograniczenia wysokości.
 4. Przewoźnik może otworzyć jakikolwiek pojazd, ciągnik, kontener lub opakowanie oraz badać, usunąć lub przesztauować albo potraktować winny sposób ich zawartość, jeśli zarządził lub poprosił go o to jakikolwiek uprawniony organ, albo jeśli Przewoźnik uzna, że jest to konieczne. Powyższe wykonywane będzie na ryzyko i koszt Frachtującego, a Przewoźnik nie będzie podlegać odpowiedzialności z tego tytułu.
 5. Frachtujący zwalnia Przewoźnika od odpowiedzialności z tytułu uszkodzeń lub strat:
  1. Spowodowanych przez lub wynikających z:
   1. Niedokładności lub nieodpowiedniości w podaniu jakichkolwiek z cech dotyczących ładunków, jakie mogą być dostarczone przez jakąkolwiek osobę, a na podstawie których ładunki są przyjmowane przez Przewoźnika do przewozu lub
   2. Wady polegającej na nieodpowiedniości lub przeładowaniu pojazdów, ciągników, kontenerów, przyczep, naczep, palet, opakowań i jakiegokolwiek innego wyposażenia lub ładunków, lub
  2. Spowodowanych przez ładunek, wadliwe rozmieszczenie ładunku, nieodpowiednie opakowanie ładunku lub spowodowanych w jakikolwiek inny sposób przez ładunek.
 6. Frachtujący zobowiązuje się zwolnić Przewoźnika przed wszystkimi roszczeniami ze strony trzeciej w odniesieniu do straty, uszkodzenia, nieprawidłowego wydania lub opóźnienia ładunków, lub roszczeń związanych z ładunkami w wysokości przekraczającej granice odpowiedzialności Przewoźnika (jeśli takie są), zgodnie z Warunkami.
 7. Frachtujący gwarantuje, że ładunki są legalnymi ładunkami w portach załadunku i rozładunku oraz zwolni Przewoźnika od wszelkich kosztów, wydatków, zobowiązań i przed jakimikolwiek innymi konsekwencjami wynikającymi z faktu, iż ładunki nie będą legalnymi ładunkami w portach lub w miejscu, gdzie te ładunki mogą się znajdować.

Ubezpieczenie

Przewoźnik nie ubezpiecza przewożonych ładunków od ryzyk podróży morskiej w związku z czym pozostawia się decyzji Frachtującego wykupienie stosownej polisy ubezpieczeniowej.

Fracht

 1. O ile strony nie uzgodnią tego inaczej, fracht będzie zapłacony przed dokonaniem załadunku.
 2. Wysokość frachtu reguluje Umowa lub Taryfa. O ile umowa inaczej nie stanowi, zapłata następuje w złotych polskich po przeliczeniu waluty stawki frachtowej wg kursu banku wskazanego przez Przewoźnika.
 3. Jeżeli wartość waluty, w której wyrażona jest stawka frachtowa i pozostałe opłaty za przewóz ulegnie dewaluacji lub nastąpi zmiana kursu tej waluty wobec złotego z takimi samymi konsekwencjami jak dewaluacja w okresie pomiędzy datą zawarcia umowy o przewóz a datą, kiedy fracht i inne opłaty mają być zapłacone (będą wymagalne), fracht i pozostałe opłaty będą automatycznie i natychmiastowo proporcjonalnie podniesione.
 4. Jeżeli wzrosną ceny paliwa, wszystkie stawki frachtowe mogą odpowiednio wzrosnąć w celu zrekompensowania wzrostu kosztów paliwa od dnia podwyżki cen paliwa (dodatek bunkrowy).
 5. rachtujący będzie odpowiedzialny za opłacenie frachtu i innych opłat związanych z przewozem ładunku płatnych przy odbiorze ładunku, jeśli Przewoźnik nie będzie mógł uzyskać należności od odbiorcy ładunku.

Zastaw

Przewoźnik ma prawo zastawu na ładunku do wysokości kwot, jakie są należne tytułem Umowy Przewozu oraz tytułem kosztów ściągnięcia tych należności, oraz ma prawo do sprzedaży towarów czy to osobiście czy też na przetargu, w celu pokrycia wszelkich roszczeń. Jeżeli kwoty uzyskane w wyniku sprzedaży ładunku nie pokrywają należności oraz powstałych kosztów i wydatków, Przewoźnik ma prawo do pokrycia różnicy przez Frachtującego.

Awaria Wspólna

Awaria Wspólna będzie rozliczana w jakimkolwiek porcie lub miejscu wg wyboru Przewoźnika i będzie likwidowana zgodnie z Regułami York - Antwerp 1974. Jeżeli wypadek, niebezpieczeństwo, szkoda lub katastrofa mająca miejsce przed lub po zakończeniu podróży wynikła z jakiejkolwiek przyczyny, bez względu czy spowodowana niedbalstwem czy też nie, za konsekwencje których Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności zgodnie z ustawą, umową lub z jakiegokolwiek innego tytułu, wówczas Frachtujący powinien partycypować z Przewoźnikiem w Awarii Wspólnej w pokrywaniu kosztów poświęceń, wydatków i szkód mających charakter Awarii Wspólnej, które mogły być płacone lub były płacone, jak również dokonywanie płatności za ratownictwo jak i specjalne opłaty poniesione w związku z ładunkiem.

Roszczenia z tytułu ratownictwa

Frachtujący zwolni Przewoźnika od jakichkolwiek wydatków lub kosztów poniesionych lub wydatkowanych lub też w zakresie innej odpowiedzialności przyjętej przez Przewoźnika w imieniu Frachtującego celem uniknięcia opóźnienia Statku lub Ładunku, będącego następstwem jakiegokolwiek roszczenia z tytułu ratownictwa lub innego świadczenia dokonanego na rzecz Statku, Ładunków lub Frachtującego, chyba, że - jeśli będzie się tego domagał Przewoźnik - Frachtujący przedłoży racjonalnie uzasadnione zabezpieczenie na rzecz Przewoźnika lub na rzecz jakiejkolwiek osoby wykonującej usługę Ratownictwa, odnoszące się do jakichkolwiek wydatków lub kosztów lub też jakiejkolwiek odpowiedzialności i zawierające zastrzeżenie umowne, iż Przewoźnikowi przysługuje z tego tytułu prawo zastawu na ładunku. Jeżeli statek ratowniczy jest własnością lub jest eksploatowany przez Przewoźnika, wynagrodzenie za ratownictwo winno być płacone w takim zakresie, w jakim byłoby płacone, gdyby statek lub statki ratownicze były własnością obcych podmiotów.

Konwencje

Przewóz Ładunku z mocy decyzji stron Umowy Przewozu podlega, z uwzględnieniem zmian wprowadzonych niniejszymi Warunkami, Międzynarodowej Konwencji o Ujednoliceniu niektórych Przepisów dotyczących konosamentów podpisanej w Brukseli w dniu 25 sierpnia 1924 (Reguły Haskie) poprawionej protokołem do powołanej Konwencji podpisanym w Brukseli w dniu 23 lutego 1968 (Reguły Haga-Visby).

Nieważność postanowień

Nieważność któregokolwiek z postanowień niniejszych Warunków nie ma wpływu na ważność innych postanowień.

Powiadomienie o stracie lub uszkodzeniu

 1. Powiadomienie o wszelkich stratach lub uszkodzeniach ładunku, oraz wszelkie szczegóły jakie się do tego odnoszą muszą zostać przekazane do wiadomości Przewoźnika na piśmie podczas załadunku lub wyładunku (protokół szkodowy udostępnia Przewoźnik). W przypadku, gdy strata lub uszkodzenie nie jest widoczna, powiadomienie powinno zostać przesłane do Przewoźnika - Polskiej Żeglugi Bałtyckiej, ul. Portowa 41, 78-100 Kołobrzeg – ubezpieczenia@polferries.pl w dniu stwierdzenia straty lub uszkodzeń. Frachtujący zobowiązany jest przedstawić wszelką posiadaną dokumentację i inne środki dowodowe odnoszące się do okoliczności istotnych dla powstania i wysokości szkody. Frachtujący zobowiązany jest podjąć czynności mające na celu zapobiegnięcie zwiększeniu się szkody. 

  W przypadku braku powiadomienia w wyżej określonym terminie, przyjmuje się, że strata lub też uszkodzenie nie powstały w trakcie przewozu wykonanego przez Przewoźnika oraz, że Przewoźnik nie ponosi z tego tytułu odpowiedzialności.
   
 2. Przewoźnik jest zwolniony od wszelkiej odpowiedzialności za szkody ładunku o ile roszczenie nie stanie się przedmiotem dochodzenia na drodze sądowej w ciągu 12 miesięcy od dostarczenia towarów lub też czasu w jakim towary te miały być dostarczone.

Właściwość sądu, prawo.

Wszelkie spory wynikające na tle umowy przewozu będą rozstrzygane przez Sąd właściwy według siedziby Przewoźnika, zgodnie z prawem Rzeczypospolitej Polskiej.

Kontakt - dla klientów cargo

Kontakt na terenie Polski

 

Biuro Obsługi Armatorskiej w Gdańsku:

ul. Mjr. Sucharskiego 70,
80-601 Gdańsk
wskazówki dojazdu

pn - pt: 8:00-17:45
sobota: 9:30-17:45
niedziela: 9:30-14:45

Biuro Obsługi Armatorskiej w Świnoujściu:

ul. Fińska 7,
72-606 Świnoujście
wskazówki dojazdu

codziennie: 8:00-23:00

Kontakt na terenie Szwecji

 

Polferries AB w Nynashamn:

Skyttens Hälls Väg 10,
149 30 Nynäshamn
wskazówki dojazdu

pn-pt: 9:00-18:00
sb: 11:00-18:00
nd: 11:00-14:00 (w sezonie wysokim do 18:00)

Polferries AB w Ystad:

Bornholmsgatan 8D,
271 39 Ystad
wskazówki dojazdu

pn-pt: 8:00-23:00
sb-nd: 8:00-14:00 oraz 19:30-23:00