Kup Bilet online

5% zniżki od ceny biletu za zakup online.

Postanowienia ogólne

 1. Niniejsza taryfa określa stawki stosowane przez ,Przewoźnika Morskiego tj. Polską Żeglugę Bałtycką - Polferries, tytułem świadczonych usług frachtowych. Agenci/Przedstawiciele Polferries są upoważnieni do stosowania niniejszej taryfy w imieniu Armatora.
 2. O ile strony zawierające umowę o świadczenie usług nie uzgodnią tego inaczej, obowiązują stawki określone    w niniejszej taryfie. Wszystkie stawki frachtowe, opłaty i warunki mogą zostać zmienione bez wcześniejszego ogłoszenia.
 3. Stawki frachtowe są podane w koronach szwedzkich. Przeliczenie stawki frachtowej następuje według kursu średniego Narodowego Banku Polskiego obowiązującego w dniu wykonania usługi. Wszelkie płatności wynikające z niniejszej taryfy podlegają przepisom finansowym  i walutowym obowiązującym w Polsce.
 4. Przewoźnik Morski zastrzega sobie prawo do wprowadzenia tzw. dodatku bunkrowego, którego wysokość jest uzależniona od odpowiedniego wzrostu cen paliw - BAF (Bunker Adjustment Factor), dodatku niskosiarkowego LSS (Low Sulphur Surcharge) lub też, w przypadku zmian na międzynarodowym rynku walutowym, dodatku walutowego - CAF (Currency Adjustment Factor). Szczegółowych informacji udziela Armator lub jego Agenci.
 5. O ile nie jest to określone inaczej, wszystkie stawki frachtowe i należności umieszczone w Taryfie Frachtowej są stawkami netto.
 6. Wszelkie należności wyrażone procentowo są wyliczane od stawek netto.
 7. Opłata za wystawienie konosamentu wynosi SEK 100,00.
 8. Odpowiedzialność świadczącego usługi jest określona w ”Ogólnych warunkach przewozu ładunku”, w postanowieniach zawartych w niniejszej taryfie oraz wszelkich dodatkowych obowiązujących przepisach. We wszelkich nieuregulowanych kwestiach obowiązują postanowienia prawa polskiego.
 9. „Ogólne warunki przewozu ładunku” stanowią integralną część niniejszej taryfy.
 10. W odniesieniu do innych usług świadczonych przez porty na podstawie pisemnego zlecenia obowiązują odrębne stawki portowe. Usługi nie wymienione w niniejszej taryfie podlegają indywidualnej kalkulacji na podstawie odrębnych stawek portowych.
 11. Stawka za ładunek ruchomy do 6 metrów długości jest naliczana za jednostkę.
 12. Stawka za ładunek ruchomy o długości powyżej 6 metrów jest wyliczana za każdy rozpoczęty metr długości jednostki.
 13. Podstawą do obliczenia należności za ładunek drobnicowy jest waga oraz wymiary podane w zleceniu, które powinny być zgodne z konosamentem oraz manifestem ładunkowym.
 14. Przy obliczaniu należności za ładunek drobnicowy, jego waga jest zaokrąglana do pełnych 100 kg, a wymiary  do 1/10 m3.
 15. Przewoźnik Morski świadczy usługę wyłącznie na podstawie pisemnego zlecenia.
 16. W przypadku ładunku drobnicowego (konosament), klient jest zobowiązany do podania:
  • miejsca przeznaczenia ładunku,
  • ilości sztuk,
  • wagi brutto,
  • objętości w metrach sześciennych,
  • wymiary ładunku ruchomego,
  • specjalnych wymogów ładunku,
  • rodzaju opakowania i oznaczenia ładunku,
  • w przypadku ładunków niebezpiecznych klasa IMDG zgodnie z klasyfikacją IMO - International Maritime Organization (Międzynarodowej Organizacji Morskiej),
  • nie przyjmuje się konosamentu na zlecenie.
 17. Na podstawie stawek i postanowień niniejszej taryfy tytułem usług uzgodnionych z klientem Przewoźnik Morski jest uprawniony do naliczenia należności zryczałtowanych.
 18. Stawki frachtowe obowiązują wyłącznie w przypadku towarów w normalnym obrocie handlowym, które nie stwarzają dodatkowych utrudnień, i które są przewożone w normalnych ładowniach. W przeciwnym wypadku naliczone zostaną dodatkowe opłaty.
 19. Stawki frachtowe nie obejmują żadnych obowiązujących i/lub oficjalnych należności, opłat, ceł, i tym podobnych.
 20. Kierowca zabukowanego pojazdu musi zgłosić się do odprawy na 2 godziny przed planowanym odejściem promu. W przeciwnym przypadku pojazd zostaje przeniesiony na listę pojazdów oczekujących bez gwarancji załadowania na prom.
 21. Ładunki niebezpieczne muszą być zgłaszane do przewozu z wyprzedzeniem minimum 24 godzin przed   planowanym odejściem promu.

No show - opłata za niewykorzystane miejsca rezerwacyjne

 1. Spedytorzy są zobowiązani informować kierowców o przyznanym numerze rezerwacji, z określeniem statusu bookingu (OK lub warunkowy).
 2. Armator ma prawo naliczenia opłaty karnej w wysokości należnego frachtu wynikającego z Taryfy Frachtowej za niewykonany przejazd w przypadku nie wykorzystania rezerwacji potwierdzonej jako OK.
 3. Bez dodatkowej opłaty można anulować potwierdzoną rezerwację na min. 24 godziny przed planowaną godziną odejścia promu.

Stawki za ładunek ruchomy - Bilet ładunkowy

  Ceny w SEK Ceny w EUR
Samochody ciężarowe i naczepy (bilet ładunkowy) z zastrzeżeniem:
 1. maksymalna szerokość:  2,8 m
 2. maksymalna długość:  24 m
 3. ciężar
  • 7 ton/oś w przypadku, gdy odległość pomiędzy osiami wynosi poniżej 1,3 m
  • 10 ton/oś w przypadku odległości pomiędzy osiami powyżej 1,3 m
Małe pojazdy ciężarowe o długości do 6 metrów - za jednostkę 900 93
Samochody Ciężarowe o długości powyżej 6 metrów - za każdy rozpoczęty metr długości 230 24
Naczepy - za każdy rozpoczęty metr długości 220 23
Załadunek na pokład i wyładunek z pokładu 600 62
Fracht minimalny 900 93
W stawkę frachtową wliczony jest przejazd, miejsce w kabinie i wyżywienie jednego kierowcy
Stawka za drugiego kierowcę,
- w jedną stronę (cena obejmuje przejazd, miejsce w kabinie i wyżywienie).
550 57
Za podłączenie do sieci elektrycznej statku / miejsc poboru energii elektrycznej pobierana jest dodatkowa opłata w wysokości 10% od stawek podstawowych. Statek nie ponosi odpowiedzialności za pracę i ustawienia podłączonego urządzenia. Przewoźnik Morski oferuje podłączenie do sieci elektrycznej promu o napięciu 400V.

Inny ładunek ruchomy (Konosament)

  Ceny w SEK Ceny w EUR
Pojazdy mechaniczne i przyczepy do 6m długości i 2m metrów wysokości
- bez pasażerów, za jednostkę 1000 103
- załadunek/wyładunek na pokład/na ląd za jednostkę 600 62
Samochody ciężarowe, autobusy, podwozia, przyczepy turystyczne, kampery, pojazdy mechaniczne, przyczepy samochodowe o długości powyżej 6 metrów i/lub wysokości powyżej 2,0m
- bez pasażerów, za każdy rozpoczęty metr długości 220 23
- załadunek/wyładunek na pokład/na ląd za jednostkę 600 62
Inny ładunek ruchomy - traktory, maszyny rolnicze, roll trailer (wyposażenie Armatora)
- bez pasażerów, za każdy rozpoczęty metr długości 270 28
- załadunek/wyładunek na pokład/na ląd za jednostkę 600 62
Jednostki niesprawne podlegają dodatkowej opłacie w wysokości 100% stawki za załadunek/wyładunek na pokład/na ląd za jednostkę.

Stawki frachtowe za ładunek drobnicowy

  Ceny w SEK Ceny w EUR
Za jednostki ładunkowe / konwencjonalny ładunek drobnicowy, na paletach, w opakowaniach/ uznaje się takie ładunki, które mogą być załadowane, ewentualnie rozładowane i obsługiwane w sposób całkowicie zmechanizowany, bez dodatkowych operacji i materiałów.
Grupy stawek frachtowych dla towarów nieszkodliwych:
Towary o wymiarach do 2 m3/ t 400/t lub 300/m3 41/t lub 31/m3
Towary o wymiarach do 3 m3/ t 500/t lub 300/m3 52/t lub 31/m3
Towary o wymiarach do 4 m3/ t 600/t lub 300/m3 62/t lub 31/m3
Towary o wymiarach ponad 4 m3/ t 650/t lub 300/m3 67/t lub 31/m3
Minimalna stawka 450/opakowanie 46/opakowanie
Ładunek podlega opłacie frachtowej według wagi lub wymiarów, w zależności od tego, która wartość jest większa dla przewoźnika morskiego. Stawki frachtowe są podane dla relacji nabrzeże/nabrzeże.
Stawki w niniejszej taryfie obowiązują w przypadku sztuk i opakowań o wadze do 3.000 kg.

Opłaty za nadtonaż ładunku/waga

Sztuki i opakowania o wadze przekraczającej 3.000 kg (ładunek drobnicowy) lub przekraczające:
- 7 t / oś w przypadku, gdy odległość pomiędzy osiami jest mniejsza niż 1,3 metra
- powyżej 10 t / oś, gdy odległość pomiędzy osiami jest większa niż 1,3 metra 
(kontenery i samochody ciężarowe / naczepy) podlegają następującej opłacie dodatkowej tytułem wagi:
3.001 - 10.000 kg + 10% od stawek podstawowych 
10.001 - 20.000 kg + 20% od stawek podstawowych
ponad 20.000 kg + 40% od stawek podstawowych

Opłaty za ładunek ponadwymiarowy szerokość / długość - ważne tylko na odejścia promu Cracovia ze Świnoujścia i z Ystad

Sztuki i opakowania na samochodach ciężarowych, naczepach lub na roll trailerach i innym ładunku ruchomym przekraczające szerokość:
PROMOCJA NA PRZEWÓZ ŁADUNKÓW PONADGABARYTOWYCH
Prom CRACOVIA na linii Świnoujście – Ystad - Świnoujście od 6 maja 2020 do 20 grudnia 2020: 
2,81m - 3,60m + 15% stawki frachtowej
3,61m - i powyżej + 30% stawki frachtowej
Sztuki i opakowania o długości powyżej 12 metrów (ładunek drobnicowy) lub powyżej 24 metrów długości (samochody ciężarowe i naczepy) zgodnie z ustaleniami indywidualnymi.

Opłaty za ładunek ponadwymiarowy szerokość / długość - ważne na odejścia promów Mazovia i Baltivia ze Świnoujścia i z Ystad

Sztuki i opakowania na samochodach ciężarowych, naczepach lub na roll trailerach i innym ładunku ruchomym przekraczające szerokość:
2,81m - 3,20m + 25% od stawek frachtowych
3,21m - 3,60m + 50% od stawek frachtowych
3,61m i powyżej + 75% od stawek frachtowych 
Sztuki i opakowania o długości powyżej 12 metrów (ładunek drobnicowy) lub powyżej 24 metrów długości (samochody ciężarowe i naczepy) zgodnie z ustaleniami indywidualnymi.

Towary niebezpieczne: Warunki

  Ceny w SEK Ceny w EUR

Towary niebezpieczne klasy 2.2, 3III, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 8 i 9 są przyjmowane do przewozu (również w kontenerach i na samochodach ciężarowych / naczepach z zastrzeżeniem międzynarodowych wymogów w Kodeksie IMO i dostarczenia wypełnionej deklaracji “Formularza Zgłoszeniowego i Świadectwa Nadania / Przewozu Towarów Niebezpiecznych " przed załadunkiem. Zgłoszenie zamiaru przewozu towarów niebezpiecznych musi być podane w czasie dokonywania rezerwacji na minimum 24 godziny przed planowanym wypłynięciem promu.

Dodatkowe opłaty za towary niebezpieczne (konosamenty)
Stawka frachtowa zgodnie z klasyfikacją dla "towarów nieszkodliwych" plus 50% stawka + 50%
Minimalna stawka frachtowa 600 / opakowanie 62 / opakowanie
Dodatkowa opłata za kontenery i samochody ciężarowe/naczepy przewożące towary niebezpieczne:
za opakowania do 4.999 kg 450 / jednostka 46 / jednostka
za opakowania 5.000 - 9.999 kg 700 / jednostka 72 / jednostka
za opakowania ponad 10.000 kg 900 / jednostka 93 / jednostka
za puste niewyczyszczone jednostki 1000 / jednostka 103 / jednostka

Taryfa obowiązuje od dnia 15.09.2019

MARPOL - dodatek LSS

W 2008 roku Międzynarodowa Organizacja Morska (IMO) przyjęła rezolucję zmieniającą Załącznik VI do Międzynarodowej konwencji o zapobieganiu zanieczyszczeniu morza przez statki (MARPOL). Zmieniony Załącznik VI wprowadził między innymi istotne ograniczenia w odniesieniu do zawartości siarki w paliwie żeglugowym stosowanym w tzw. Obszarach Kontroli Emisji SOx (SECA), do których zalicza się również Morze Bałtyckie. Konsekwencją tych zapisów był wymóg stosowania od 1-go lipca 2010 roku paliwa o zawartości siarki nie przekraczającej 1%, a od 1 stycznia 2015 konieczność obniżenia jej zawartości do 0.1% .

Spełnienie tych ostatnich, bardzo rygorystycznych wymagań oznacza dla wszystkich armatorów pływających po Bałtyku konieczność. dostosowania swojego tonażu do nowych warunków eksploatacji. W praktyce najczęściej oznacza to przejście z paliwa ciężkiego IFO na dużo droższe, odsiarczone paliwo lekkie MGO. Niestety, różnica w cenie pomiędzy nimi znacznie podwyższa koszty eksploatacyjne promów, co wymusza na armatorze wprowadzenie dodatkowych obciążeń.

W związku z powyższym Polska Żegluga Bałtycka S.A. wprowadziła, obok już istniejącego dodatku paliwowego BAF, dodatkową opłatę Low Sulphur Surcharge (LSS), której zadaniem jest częściowa rekompensata wzrostu kosztów eksploatacyjnych wynikających z różnicy cen pomiędzy ww. paliwem ciężkim, a MGO.

Dodatek niskosiarkowy LSS wynosi odpowiednio:

-  19 SEK / 2,08 EUR za każdy rozpoczęty metr długości pojazdów na linii Świnoujście - Ystad/Świnoujście - Kopenhaga via Ystad oraz

-  45 SEK / 4,93 EUR za każdy rozpoczęty metr długości pojazdów na linii Gdańsk - Nynashamn.

Wysokość dodatku jest uzależniona od rzeczywistej różnicy pomiędzy cenami paliwa ciężkiego i lekkiego, zużyciem paliwa przez poszczególne promy, jak również sytuacją na rynku transportowym. Wysokość dodatku LSS będzie stała. W przypadku późniejszych zmian w cenach paliw, będą stosowane korekty obecnie obowiązującego dodatku paliwowego BAF. 

Dodatek paliwowy BAF

Linia Świnoujście - Ystad and v.v.: SEK EUR
Za jednostkę transportową do 7 metrów długości 63 SEK 6 EUR
Za jednostkę transportową powyżej 7 metrów do 12 metrów długości 90 SEK 9 EUR
Za jednostkę transportową powyżej 12 metrów do 16 metrów długości 126 SEK 12 EUR
Za jednostkę transportową powyżej 16 metrów do 21 metrów długości 153 SEK 15 EUR
Za jednostkę transportową powyżej 21 metrów do 28 metrów długości 225 SEK 22 EUR
Za jednostkę transportową powyżej 28 metrów długości 315 SEK 31 EUR

Kontakt - dla klientów cargo

Kontakt na terenie Polski

Biuro Obsługi Frachtowej Polferries - Gdańsk:

ul. Mjr. Sucharskiego 70,
80-601 Gdańsk
wskazówki dojazdu

pn - pt: 8:00-17:45
sobota: 9:30-17:45
niedziela: 9:30-14:45

Biuro Obsługi Frachtowej Polferries - Świnoujście:

ul. Fińska 7,
72-606 Świnoujście
wskazówki dojazdu

codziennie: 8:00-23:00

Kontakt na terenie Szwecji

Polferries AB Nynashamn:

Skyttens Hälls Väg 10,
149 30 Nynäshamn
wskazówki dojazdu

pn-pt: 9:00-18:00
sb: 12:00-18:00
nd: 12:00-14:00 (w sezonie wysokim do 18:00)

Polferries AB Ystad:

Bornholmsgatan 8D,
271 39 Ystad
wskazówki dojazdu

pn-pt: 8:00-23:00
sb-nd: 8:00-14:00 oraz 19:30-23:00