Kup Bilet online

5% zniżki od ceny biletu za zakup online.

Postanowienia ogólne

 1. Niniejsza taryfa określa stawki stosowane przez ,Przewoźnika Morskiego tj. Polską Żeglugę Bałtycką - Polferries, tytułem świadczonych usług frachtowych. Agenci/Przedstawiciele Polferries są upoważnieni do stosowania niniejszej taryfy w imieniu Armatora.
 2. O ile strony zawierające umowę o świadczenie usług nie uzgodnią tego inaczej, obowiązują stawki określone    w niniejszej taryfie. Wszystkie stawki frachtowe, opłaty i warunki mogą zostać zmienione bez wcześniejszego ogłoszenia.
 3. Stawki frachtowe są podane w koronach szwedzkich. Przeliczenie stawki frachtowej następuje według kursu średniego Narodowego Banku Polskiego obowiązującego w dniu wykonania usługi. Wszelkie płatności wynikające z niniejszej taryfy podlegają przepisom finansowym  i walutowym obowiązującym w Polsce.
 4. Przewoźnik Morski zastrzega sobie prawo do zmiany tzw. dodatku bunkrowego, którego wysokość jest uzależniona od odpowiedniego wzrostu cen paliw - BAF (Bunker Adjustment Factor), lub też, w przypadku zmian na międzynarodowym rynku walutowym, do wprowadzenia dodatku walutowego - CAF (Currency Adjustment Factor). Szczegółowych informacji udziela Armator lub jego Agenci.
 5. O ile nie jest to określone inaczej, wszystkie stawki frachtowe i należności umieszczone w Taryfie Frachtowej są stawkami netto.
 6. Wszelkie należności wyrażone procentowo są wyliczane od stawek netto.
 7. Opłata za wystawienie konosamentu wynosi SEK 100,00 (EUR 10,00).
 8. Odpowiedzialność świadczącego usługi jest określona w ”Ogólnych warunkach przewozu ładunku”, w postanowieniach zawartych w niniejszej taryfie oraz wszelkich dodatkowych obowiązujących przepisach. We wszelkich nieuregulowanych kwestiach obowiązują postanowienia prawa polskiego.
 9. „Ogólne warunki przewozu ładunku” stanowią integralną część niniejszej taryfy.
 10. W odniesieniu do innych usług świadczonych przez porty na podstawie pisemnego zlecenia obowiązują odrębne stawki portowe. Usługi nie wymienione w niniejszej taryfie podlegają indywidualnej kalkulacji na podstawie odrębnych stawek portowych.
 11. Stawka za ładunek ruchomy do 7 metrów długości jest naliczana za jednostkę.
 12. Stawka za ładunek ruchomy o długości powyżej 7 metrów jest wyliczana za każdy rozpoczęty metr długości jednostki.
 13. Podstawą do obliczenia należności za ładunek drobnicowy jest waga oraz wymiary podane w zleceniu, które powinny być zgodne z konosamentem oraz manifestem ładunkowym.
 14. Przy obliczaniu należności za ładunek drobnicowy, jego waga jest zaokrąglana do pełnych 100 kg, a wymiary  do 1/10 m3.
 15. Przewoźnik Morski świadczy usługę wyłącznie na podstawie pisemnego zlecenia.
 16. W przypadku ładunku drobnicowego (konosament), klient jest zobowiązany do podania:
  • miejsca przeznaczenia ładunku,
  • ilości sztuk,
  • wagi brutto,
  • objętości w metrach sześciennych,
  • wymiary ładunku ruchomego,
  • specjalnych wymogów ładunku,
  • rodzaju opakowania i oznaczenia ładunku,
  • w przypadku ładunków niebezpiecznych klasa IMDG zgodnie z klasyfikacją IMO - International Maritime Organization (Międzynarodowej Organizacji Morskiej),
  • nie przyjmuje się konosamentu na zlecenie.
 17. Na podstawie stawek i postanowień niniejszej taryfy tytułem usług uzgodnionych z klientem Przewoźnik Morski jest uprawniony do naliczenia należności zryczałtowanych.
 18. Stawki frachtowe obowiązują wyłącznie w przypadku towarów w normalnym obrocie handlowym, które nie stwarzają dodatkowych utrudnień, i które są przewożone w normalnych ładowniach. W przeciwnym wypadku naliczone zostaną dodatkowe opłaty.
 19. Stawki frachtowe nie obejmują żadnych obowiązujących i/lub oficjalnych należności, opłat, ceł, i tym podobnych.
 20. Kierowca zabukowanego pojazdu musi zgłosić się do odprawy na 2 godziny przed planowanym odejściem promu. W przeciwnym przypadku pojazd zostaje przeniesiony na listę pojazdów oczekujących bez gwarancji załadowania na prom.
 21. Ładunki niebezpieczne muszą być zgłaszane do przewozu z wyprzedzeniem minimum 24 godzin przed   planowanym odejściem promu.

No show - opłata za niewykorzystane miejsca rezerwacyjne

 1. Spedytorzy są zobowiązani informować kierowców o przyznanym numerze rezerwacji, z określeniem statusu bookingu (OK lub warunkowy).
 2. Armator ma prawo naliczenia opłaty karnej w wysokości SEK 500 / EUR 50 za niewykonany przejazd w przypadku nie wykorzystania rezerwacji potwierdzonej jako OK.
 3. Bez dodatkowej opłaty można anulować potwierdzoną rezerwację na min. 12 godzin przed planowaną godziną odejścia promu.

Stawki za ładunek ruchomy - Bilet ładunkowy

  Ceny w SEK Ceny w EUR
Samochody ciężarowe i naczepy (bilet ładunkowy) z zastrzeżeniem:
 1. maksymalna szerokość:  2,8 m
 2. maksymalna długość:  24 m
 3. ciężar
  • 7 ton/oś w przypadku, gdy odległość pomiędzy osiami wynosi poniżej 1,3 m
  • 10 ton/oś w przypadku odległości pomiędzy osiami powyżej 1,3 m
Małe pojazdy ciężarowe o długości do 7 metrów - za jednostkę 1250 125
Samochody Ciężarowe o długości powyżej 7 metrów - za każdy rozpoczęty metr długości 250 25
Naczepy - za każdy rozpoczęty metr długości 240 24
Załadunek na pokład i wyładunek z pokładu 600 60
Fracht minimalny 1100 110
W stawkę frachtową wliczony jest przejazd, miejsce w kabinie i wyżywienie jednego kierowcy
Stawka za drugiego kierowcę,
- w jedną stronę (cena obejmuje przejazd, miejsce w kabinie i wyżywienie).
550 55
Za podłączenie do sieci elektrycznej statku / miejsc poboru energii elektrycznej pobierana jest dodatkowa opłata w wysokości 10% od stawek podstawowych. Statek nie ponosi odpowiedzialności za pracę i ustawienia podłączonego urządzenia. Przewoźnik Morski oferuje podłączenie do sieci elektrycznej promu o napięciu 400V.

Inny ładunek ruchomy (Konosament)

  Ceny w SEK Ceny w EUR
Pojazdy mechaniczne i przyczepy do 7 metrów długości i do 2 metrów wysokości
- bez pasażerów, za jednostkę 1200 120
- załadunek/wyładunek na pokład/na ląd za jednostkę 600 60
Samochody ciężarowe, autobusy, podwozia, przyczepy turystyczne, kampery, pojazdy mechaniczne, przyczepy samochodowe o długości powyżej 7 metrów i/lub wysokości powyżej 2 metrów
- bez pasażerów, za każdy rozpoczęty metr długości 240 24
- załadunek/wyładunek na pokład/na ląd za jednostkę 600 60
Inny ładunek ruchomy - traktory, maszyny rolnicze, roll trailer (wyposażenie Armatora)
- bez pasażerów, za każdy rozpoczęty metr długości 290 29
- załadunek/wyładunek na pokład/na ląd za jednostkę 600 60
Jednostki niesprawne podlegają dodatkowej opłacie w wysokości 100% stawki za załadunek/wyładunek na pokład/na ląd za jednostkę.

Stawki frachtowe za ładunek drobnicowy

  Ceny w SEK Ceny w EUR
Za jednostki ładunkowe / konwencjonalny ładunek drobnicowy, na paletach, w opakowaniach/ uznaje się takie ładunki, które mogą być załadowane, ewentualnie rozładowane i obsługiwane w sposób całkowicie zmechanizowany, bez dodatkowych operacji i materiałów.
Grupy stawek frachtowych dla towarów nieszkodliwych:
Towary o wymiarach do 2 m3/ t 400/t lub 300/m3 40/t lub 30/m3
Towary o wymiarach do 3 m3/ t 500/t lub 300/m3 50/t lub 30/m3
Towary o wymiarach do 4 m3/ t 600/t lub 300/m3 60/t lub 30/m3
Towary o wymiarach ponad 4 m3/ t 650/t lub 300/m3 65/t lub 30/m3
Minimalna stawka 450/opakowanie 45/opakowanie
Ładunek podlega opłacie frachtowej według wagi lub wymiarów, w zależności od tego, która wartość jest większa dla przewoźnika morskiego. Stawki frachtowe są podane dla relacji nabrzeże/nabrzeże.
Stawki w niniejszej taryfie obowiązują w przypadku sztuk i opakowań o wadze do 3.000 kg.

Opłaty za nadtonaż ładunku/waga

Sztuki i opakowania o wadze przekraczającej 3.000 kg (ładunek drobnicowy) lub przekraczające:
- 7 t / oś w przypadku, gdy odległość pomiędzy osiami jest mniejsza niż 1,3 metra
- powyżej 10 t / oś, gdy odległość pomiędzy osiami jest większa niż 1,3 metra 
(kontenery i samochody ciężarowe / naczepy) podlegają następującej opłacie dodatkowej tytułem wagi:
3.001 - 10.000 kg + 10% od stawek podstawowych 
10.001 - 20.000 kg + 20% od stawek podstawowych
ponad 20.000 kg + 40% od stawek podstawowych

Opłaty za ładunek ponadwymiarowy szerokość / długość - ważne tylko na odejścia promu Cracovia ze Świnoujścia i z Ystad

Sztuki i opakowania na samochodach ciężarowych, naczepach lub na roll trailerach i innym ładunku ruchomym przekraczające szerokość:
Prom CRACOVIA na linii Świnoujście – Ystad - Świnoujście
2,81m - 3,60m + 15% stawki frachtowej
3,61m - i powyżej + 30% stawki frachtowej
Sztuki i opakowania o długości powyżej 12 metrów (ładunek drobnicowy) lub powyżej 24 metrów długości (samochody ciężarowe i naczepy) zgodnie z ustaleniami indywidualnymi.

Opłaty za ładunek ponadwymiarowy szerokość / długość - ważne na odejścia promów Mazovia i Baltivia ze Świnoujścia i z Ystad

Sztuki i opakowania na samochodach ciężarowych, naczepach lub na roll trailerach i innym ładunku ruchomym przekraczające szerokość:
2,81m - 3,20m + 25% od stawek frachtowych
3,21m - 3,60m + 50% od stawek frachtowych
3,61m i powyżej + 75% od stawek frachtowych 
Sztuki i opakowania o długości powyżej 12 metrów (ładunek drobnicowy) lub powyżej 24 metrów długości (samochody ciężarowe i naczepy) zgodnie z ustaleniami indywidualnymi.

Towary niebezpieczne: Warunki

  Ceny w SEK Ceny w EUR

Towary niebezpieczne klasy 2.2, 3III, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 8 i 9 są przyjmowane do przewozu (również w kontenerach i na samochodach ciężarowych / naczepach z zastrzeżeniem międzynarodowych wymogów w Kodeksie IMO i dostarczenia wypełnionej deklaracji “Formularza Zgłoszeniowego i Świadectwa Nadania / Przewozu Towarów Niebezpiecznych " przed załadunkiem. Zgłoszenie zamiaru przewozu towarów niebezpiecznych musi być podane w czasie dokonywania rezerwacji na minimum 24 godziny przed planowanym wypłynięciem promu.

Dodatkowe opłaty za towary niebezpieczne (konosamenty)
Stawka frachtowa zgodnie z klasyfikacją dla "towarów nieszkodliwych" plus 50% stawka + 50%
Minimalna stawka frachtowa 600 / opakowanie 60 / opakowanie
Dodatkowa opłata za kontenery i samochody ciężarowe/naczepy przewożące towary niebezpieczne:
za pojazd 700 / jednostka 70 / jednostka
za puste niewyczyszczone jednostki 700 / jednostka 70 / jednostka

Taryfa obowiązuje od dnia 01.01.2021

Dodatek paliwowy BAF

Z uwagi na sytuację na międzynarodowych rynkach paliw, Polska Żegluga Bałtycka S. A. – Polferries podjęła decyzję o podwyższeniu stawek dodatku bunkrowego BAF do poziomów prezentowanych poniżej, które będą obowiązywały od dnia 10 października 2021 do czasu kolejnego komunikatu.

Linia Świnoujście - Ystad and v.v.:
za każdy rozpoczęty metr długości pojazdu
18 SEK 1,76 EUR

Zgodnie z postanowieniami „Ogólnych warunków przewozu ładunków” Polferries, dodatek BAF został skalkulowany na podstawie średniomiesięcznych cen baryłki ropy w USD oznaczonych dla ropy Brent Crude notowanych na giełdzie Intercontinental Exchange w Londynie. Stawki za jednostkę zostały przekonwertowane odpowiednio dla linii promowej z uwzględnieniem wahania kursu wymiany USD i walut skandynawskich.

Dodatek walutowy CAF

Informujemy, że w oparciu o mechanizm wyliczania różnic kursowych, (o którym informowaliśmy w grudniu 2020), od 1 czerwca 2021 dodatek CAF (Currency Adjustment Factor) za każdy rozpoczęty metr bieżący pojazdu będzie wynosił:

Linia Świnoujście - Ystad and v.v.:
za każdy rozpoczęty metr długości pojazdu
2,00 SEK

Wysokość dodatku będzie regulowana w zależności od oficjalnego średnio miesięcznego kursu SEK i EUR z ostatnich 12 miesięcy, publikowanych przez Narodowy Bank Polski.

Kontakt - dla klientów cargo

Kontakt na terenie Polski

Biuro Obsługi Frachtowej Polferries - Gdańsk:

ul. Mjr. Sucharskiego 70,
80-601 Gdańsk
wskazówki dojazdu

pn - pt: 8:00-17:45
sobota: 9:30-17:45
niedziela: 9:30-14:45

Biuro Obsługi Frachtowej Polferries - Świnoujście:

ul. Fińska 7,
72-606 Świnoujście
wskazówki dojazdu

codziennie: 8:00-23:00

Kontakt na terenie Szwecji

Polferries AB Nynashamn:

Skyttens Hälls Väg 10,
149 30 Nynäshamn
wskazówki dojazdu

pn-pt: 9:00-18:00
sb: 11:00-18:00
nd: 11:00-14:00 (w sezonie wysokim do 18:00)

Polferries AB Ystad:

Bornholmsgatan 8D,
271 39 Ystad
wskazówki dojazdu

pn-pt: 8:00-23:00
sb-nd: 8:00-14:00 oraz 19:30-23:00