Kup Bilet online

Rezerwacja cargo

Postanowienia ogólne

 1. Niniejsza taryfa określa stawki stosowane przez ,Przewoźnika Morskiego tj. Polską Żeglugę Bałtycką - Polferries, tytułem świadczonych usług frachtowych. Agenci/Przedstawiciele Polferries są upoważnieni do stosowania niniejszej taryfy w imieniu Armatora.
 2. O ile strony zawierające umowę o świadczenie usług nie uzgodnią tego inaczej, obowiązują stawki określone    w niniejszej taryfie. Wszystkie stawki frachtowe, opłaty i warunki mogą zostać zmienione bez wcześniejszego ogłoszenia.
 3. Stawki frachtowe są podane w EURO. Przeliczenie stawki frachtowej następuje według kursu średniego Narodowego Banku Polskiego obowiązującego w dniu wykonania usługi. Wszelkie płatności wynikające z niniejszej taryfy podlegają przepisom finansowym  i walutowym obowiązującym w Polsce.
 4. Przewoźnik Morski zastrzega sobie prawo do zmiany tzw. dodatku bunkrowego, którego wysokość jest uzależniona od odpowiedniego wzrostu cen paliw - BAF (Bunker Adjustment Factor), oraz ETS (EU Emissions Trading System – Europejski System Handlu Emisjami) lub też, w przypadku zmian na międzynarodowym rynku walutowym, do wprowadzenia dodatku walutowego - CAF (Currency Adjustment Factor). Szczegółowych informacji udziela Armator lub jego Agenci.
 5. O ile nie jest to określone inaczej, wszystkie stawki frachtowe i należności umieszczone w Taryfie Frachtowej są stawkami netto.
 6. Wszelkie należności wyrażone procentowo są wyliczane od stawek netto.
 7. Opłata za wystawienie konosamentu wynosi EUR 10,00.
 8. Odpowiedzialność świadczącego usługi jest określona w ”Ogólnych warunkach przewozu ładunku”, w postanowieniach zawartych w niniejszej taryfie oraz wszelkich dodatkowych obowiązujących przepisach. We wszelkich nieuregulowanych kwestiach obowiązują postanowienia prawa polskiego.
 9. „Ogólne warunki przewozu ładunku” stanowią integralną część niniejszej taryfy.
 10. W odniesieniu do innych usług świadczonych przez porty na podstawie pisemnego zlecenia obowiązują odrębne stawki portowe. Usługi nie wymienione w niniejszej taryfie podlegają indywidualnej kalkulacji na podstawie odrębnych stawek portowych.
 11. Podstawą do obliczenia należności za ładunek drobnicowy jest waga oraz wymiary podane w zleceniu, które powinny być zgodne z konosamentem oraz manifestem ładunkowym.
 12. Przy obliczaniu należności za ładunek drobnicowy, jego waga jest zaokrąglana do pełnych 100 kg, a wymiary  do 1/10 m3.
 13. W przypadku ładunku drobnicowego (konosament), klient jest zobowiązany do podania:
  • miejsca przeznaczenia ładunku,
  • ilości sztuk,
  • wagi brutto,
  • objętości w metrach sześciennych,
  • wymiary ładunku ruchomego,
  • specjalnych wymogów ładunku,
  • rodzaju opakowania i oznaczenia ładunku,
  • w przypadku ładunków niebezpiecznych klasa IMDG zgodnie z klasyfikacją IMO - International Maritime Organization (Międzynarodowej Organizacji Morskiej),
  • nie przyjmuje się konosamentu na zlecenie.
 14. Na podstawie stawek i postanowień niniejszej taryfy tytułem usług uzgodnionych z klientem Przewoźnik Morski jest uprawniony do naliczenia należności zryczałtowanych.
 15. Stawki frachtowe nie obejmują żadnych obowiązujących i/lub oficjalnych należności, opłat, ceł, i tym podobnych.
 16. Kierowca zabukowanego pojazdu musi zgłosić się do odprawy na 2 godziny przed planowanym odejściem promu. W przeciwnym przypadku pojazd zostaje przeniesiony na listę pojazdów oczekujących bez gwarancji załadowania na prom.
 17. Ładunki niebezpieczne muszą być zgłaszane do przewozu z wyprzedzeniem minimum 24 godzin przed   planowanym odejściem promu.

No show - opłata za niewykorzystane miejsca rezerwacyjne

 1. Spedytorzy są zobowiązani informować kierowców o przyznanym numerze rezerwacji, z określeniem statusu bookingu (OK lub warunkowy).
 2. Armator ma prawo naliczenia opłaty karnej no show:
  - za niezgłoszenie się kierowcy do odprawy na minimum 2 godz. przed planowanym odejściem promu w wysokości EUR 50,-
  - w przypadku anulowania potwierdzonej rezerwacji ładunkowej (ze statusem OK) na mniej niż 4 godziny przed planowym odejściem promu w wysokości EUR 25,-

Stawki za ładunek ruchomy - Bilet ładunkowy

  Ceny w EUR
Samochody ciężarowe i naczepy (bilet ładunkowy) z zastrzeżeniem:
 1. maksymalna szerokość:  2,8 m
 2. maksymalna długość:  26 m
 3. ciężar
  • 7 ton/oś w przypadku, gdy odległość pomiędzy osiami wynosi poniżej 1,3 m
  • 10 ton/oś w przypadku odległości pomiędzy osiami powyżej 1,3 m
Małe pojazdy ciężarowe o długości do 7 metrów - za jednostkę 125
Małe pojazdy ciężarowe o długości pow. 7 do 9 metrów – za jednostkę 150
Samochody ciężarowe o długości powyżej 9 metrów - za każdy rozpoczęty metr długości 27
Naczepy - za każdy rozpoczęty metr długości 25
Załadunek na pokład i wyładunek z pokładu 60
Fracht minimalny 110
W stawkę frachtową wliczony jest przejazd, miejsce w kabinie i wyżywienie jednego kierowcy
Stawka za drugiego kierowcę,
- w jedną stronę (cena obejmuje przejazd, miejsce w kabinie i wyżywienie).
58
Za podłączenie do sieci elektrycznej statku / miejsc poboru energii elektrycznej pobierana jest dodatkowa opłata w wysokości 10% od stawek podstawowych. Statek nie ponosi odpowiedzialności za pracę i ustawienia podłączonego urządzenia. Przewoźnik Morski oferuje podłączenie do sieci elektrycznej promu o napięciu 400V.

Inny ładunek ruchomy (Konosament)

  Ceny w EUR
Pojazdy mechaniczne i przyczepy do 7 metrów długości i do 2 metrów wysokości
- bez pasażerów, za jednostkę 120
- załadunek/wyładunek na pokład/na ląd za jednostkę 60
Samochody ciężarowe, autobusy, podwozia, przyczepy turystyczne, kampery, pojazdy mechaniczne, przyczepy samochodowe o długości powyżej 7 metrów i/lub wysokości powyżej 2 metrów
- bez pasażerów, za każdy rozpoczęty metr długości 24
- załadunek/wyładunek na pokład/na ląd za jednostkę 60
Inny ładunek ruchomy - traktory, maszyny rolnicze, roll trailer (wyposażenie Armatora)
- bez pasażerów, za każdy rozpoczęty metr długości 29
- załadunek/wyładunek na pokład/na ląd za jednostkę 60
Jednostki niesprawne podlegają dodatkowej opłacie w wysokości 100% stawki za załadunek/wyładunek na pokład/na ląd za jednostkę.

Stawki frachtowe za ładunek drobnicowy

  Ceny w EUR
Za jednostki ładunkowe / konwencjonalny ładunek drobnicowy, na paletach, w opakowaniach/ uznaje się takie ładunki, które mogą być załadowane, ewentualnie rozładowane i obsługiwane w sposób całkowicie zmechanizowany, bez dodatkowych operacji i materiałów.
Grupy stawek frachtowych dla towarów nieszkodliwych:
Towary o wymiarach do 2 m3/ t 40/t lub 30/m3
Towary o wymiarach do 3 m3/ t 50/t lub 30/m3
Towary o wymiarach do 4 m3/ t 60/t lub 30/m3
Towary o wymiarach ponad 4 m3/ t 65/t lub 30/m3
Minimalna stawka 45/opakowanie
Ładunek podlega opłacie frachtowej według wagi lub wymiarów, w zależności od tego, która wartość jest większa dla przewoźnika morskiego. Stawki frachtowe są podane dla relacji nabrzeże/nabrzeże.
Stawki w niniejszej taryfie obowiązują w przypadku sztuk i opakowań o wadze do 3.000 kg.

Opłaty za nadtonaż ładunku/waga

Sztuki i opakowania o wadze przekraczającej 3.000 kg (ładunek drobnicowy) lub przekraczające:
- 7 t / oś w przypadku, gdy odległość pomiędzy osiami jest mniejsza niż 1,3 metra
- powyżej 10 t / oś, gdy odległość pomiędzy osiami jest większa niż 1,3 metra 
(kontenery i samochody ciężarowe / naczepy) podlegają następującej opłacie dodatkowej tytułem wagi:
3.001 - 10.000 kg + 10% od stawek podstawowych 
10.001 - 20.000 kg + 20% od stawek podstawowych
ponad 20.000 kg + 40% od stawek podstawowych

Opłaty za ładunek ponadwymiarowy szerokość / długość

Sztuki i opakowania na samochodach ciężarowych, naczepach lub na roll trailerach i innym ładunku ruchomym przekraczające szerokość:
2,81m - 3,60m + 15% stawki frachtowej
3,61m - i powyżej + 30% stawki frachtowej
Sztuki i opakowania o długości powyżej 12 metrów (ładunek drobnicowy) lub powyżej 26 metrów długości (samochody ciężarowe i naczepy) zgodnie z ustaleniami indywidualnymi.

Towary niebezpieczne: Warunki

  Ceny w EUR

Towary niebezpieczne klasy 2.2, 3III, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 8 i 9 są przyjmowane do przewozu (również w kontenerach i na samochodach ciężarowych / naczepach z zastrzeżeniem międzynarodowych wymogów w Kodeksie IMO i dostarczenia wypełnionej deklaracji “Formularza Zgłoszeniowego i Świadectwa Nadania / Przewozu Towarów Niebezpiecznych " przed załadunkiem. Zgłoszenie zamiaru przewozu towarów niebezpiecznych musi być podane w czasie dokonywania rezerwacji na minimum 24 godziny przed planowanym wypłynięciem promu.

Dodatkowe opłaty za towary niebezpieczne (konosamenty)
Stawka frachtowa zgodnie z klasyfikacją dla "towarów nieszkodliwych" plus 50% stawka + 50%
Minimalna stawka frachtowa 60 / opakowanie
Dodatkowa opłata za kontenery i samochody ciężarowe/naczepy przewożące towary niebezpieczne:
za pojazd 70 / jednostka
za puste niewyczyszczone jednostki 70 / jednostka

Taryfa obowiązuje od dnia 01.02.2023

Dodatek paliwowy BAF

Z uwagi na sytuację na międzynarodowych rynkach paliw Polska Żegluga Bałtycka S. A. – Polferries podjęła decyzję o zmianie stawek dodatku paliwowego BAF do poziomów prezentowanych w poniższej tabeli, które będą obowiązywały do czasu kolejnego komunikatu.
Dodatek BAF został skalkulowany na podstawie udziału kosztów zakupu i dostawy paliw w połączeniu z notowaniami średniomiesięcznych cen paliw na rynkach międzynarodowych.

Linia Świnoujście — Ystad i v.v. obowiązuje od 1 czerwca 2024:
za każdy rozpoczęty metr długości pojazdu 5,00 EUR
 

Kontakt - dla klientów cargo

Kontakt na terenie Polski

 

Biuro Obsługi Armatorskiej w Gdańsku:

ul. Mjr. Sucharskiego 70,
80-601 Gdańsk
wskazówki dojazdu

pn - pt: 8:00-17:45
sobota: 9:30-17:45
niedziela: 9:30-14:45

Biuro Obsługi Armatorskiej w Świnoujściu:

ul. Fińska 7,
72-606 Świnoujście
wskazówki dojazdu

codziennie: 8:00-23:00

Kontakt na terenie Szwecji

 

Polferries AB w Nynashamn:

Skyttens Hälls Väg 10,
149 30 Nynäshamn
wskazówki dojazdu

pn-pt: 9:00-18:00
sb: 11:00-18:00
nd: 11:00-14:00 (w sezonie wysokim do 18:00)

Polferries AB w Ystad:

Bornholmsgatan 8D,
271 39 Ystad
wskazówki dojazdu

pn-pt: 8:00-23:00
sb-nd: 8:00-14:00 oraz 19:30-23:00