Kup Bilet online

5% zniżki od ceny biletu za zakup online.
Polityka prywatności
Informacje dla pasażerów

Polityka prywatności

Informacje ogólne
Twoja prywatność i ochrona Twoich danych osobowych jest dla nas priorytetem dlatego bardzo poważnie traktujemy bezpieczeństwo posiadanych przez nas danych. Dokładamy najwyższej staranności, aby Twoje dane osobowe były przetwarzane w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa polskiego i Unii Europejskiej, w tym z polską Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. oraz z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Stosujemy środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić najwyższe bezpieczeństwo przetwarzanych danych osobowych, odpowiednie do ewentualnych zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną.

Niniejszy dokument ma na celu poinformować Ciebie o sposobie zbierania i wykorzystywania Twoich danych osobowych, o podstawach prawnych przetwarzania Twoich danych oraz o Twoich prawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych.

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?
Administratorem Twoich danych osobowych, czyli podmiotem, który decyduje w jaki sposób będą przetwarzane Twoje dane osobowe, jest Polska Żegluga Bałtycka S.A. z siedzibą w Kołobrzegu (78-100) przy ul. Portowej 41 (dalej: „Polska Żegluga Bałtycka”, „my”).

Jak się z nami skontaktować w celu uzyskania informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych?
Możesz skontaktować się z nami:
 • listownie na adres: Polska Żegluga Bałtycka S.A. ul. Portowa 41, 78-100 Kołobrzeg, z dopiskiem „Dane osobowe”,
 • przez e-mail: info@polferries.pl,
 • telefonicznie pod numerem 94 355 21 02
lub pisząc do inspektora ochrony danych na adres: iod@polferries.pl, w każdej sprawie  związanej z przetwarzaniem Twoich danych osobowych i z realizacją Twoich praw.
Inspektorem ochrony danych w Polskiej Żegludze Bałtyckiej jest Karolina Krużewska-Ossowska.

Skąd mamy Twoje dane osobowe?
Twoje dane osobowe otrzymujemy bezpośrednio od Ciebie, różnymi kanałami komunikacji – gdy poprzez naszą stronę internetową www.polferries.pl, poprzez kontakt telefoniczny bądź odwiedzając nasze punkty sprzedaży dokonujesz rezerwacji lub zakupu podróży, zakwaterowania lub wycieczki.

Twoje dane osobowe pozyskujemy od agenta dokonującego rezerwacji lub zakupu, z którym Ty lub przedsiębiorstwo, w którym jesteś zatrudniony, zawarli umowę. 

Twoje dane osobowe gromadzimy od biur podróży (agentów), z którymi mamy zawartą umowę na podstawie, której dokonują rezerwacji i sprzedaży podróży. Informacje przetrzymywane są w kraju, w którym biuro podróży przechowuje dane osobowe.

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych?
Twoje dane osobowe przetwarzamy:
 1. w celu rejestracji Twojego konta na naszej stronie internetowej www.polferries.pl – jest to niezbędne do wywiązania się ze zobowiązań umownych wobec Ciebie;
 2. w celu zakupu biletu promowego:
  • dla celów związanych z  realizacją usługi przewozowej i dopełnieniem wymogów prawa w tym zakresie – jest to niezbędne do realizacji umowy zawartej z Tobą oraz do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na nas,
  • otrzymywania potwierdzenia rezerwacji na adres email - jeżeli wyrazisz zgodę poprzez wpisanie w formularzu swojego adresu e-mail,
  • dla celów rozpatrywania reklamacji, dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi – mamy nasz prawnie uzasadniony interes jakim jest należyte rozpatrzenie i obsługa Twoich roszczeń oraz możliwość obrony przed roszczeniami lub ich dochodzenia;
 3. w celu zakupu wycieczki zorganizowanej:
  • dla celów związanych z  realizacją usługi przewozowej i dopełnieniem wymogów prawa w tym zakresie – jest to niezbędne do realizacji umowy zawartej z Tobą oraz do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na nas,
  • dla celów związanych z zakupem polis ubezpieczeniowych – jest to niezbędne do wypełnienia zobowiązań prawnych ciążących na nas jako organizatorze wycieczki,
  • dla celów rozpatrywania reklamacji, dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi – mamy nasz prawnie uzasadniony interes jakim jest należyte rozpatrzenie i obsługa Twoich roszczeń oraz możliwość obrony przed roszczeniami lub ich dochodzenia,
 4. w celach marketingowych – w oparciu o Twoją zgodę,
 5. w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na nas, takich jak obowiązki podatkowe i archiwizacyjne – jest to wymagane przepisami prawa,
 6. w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług świadczonych drogą elektroniczną, w tym  przeciwdziałanie nieprawidłowościom – jest to nasz obowiązek prawny,
 7. w celach tworzenia analiz lub statystyk dla celów raportowania, badań marketingowych, opracowania oferty w celu optymalizacji i personalizacji – jest to nasz prawnie uzasadniony interes,
 8. w celu zapewnienia bezpieczeństwa pasażerom, a także w celu ochrony mienia i zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić nas na szkody stosujemy na pokładzie promu monitoring wizyjny – przetwarzamy informację o Twoim wizerunku, który został utrwalony w ramach stosowanego przez nas monitoringu w ramach naszego prawnie uzasadnionego interesu,
 9. w celu wysyłania newsletterów i informacji o świadczonych przez nas usługach, ofert wspólnych Polskiej Żeglugi Bałtyckiej i naszych partnerów oraz w celu profilowania dla celów dostosowania oferty. Wysyłamy powyższe informacje za pośrednictwem poczty tradycyjnej, wiadomości SMS, poczty elektronicznej i innych form komunikacji elektronicznej – wyraziłeś nam swoją zgodę lub jest to nasz prawnie uzasadniony interes,
 10. w celu zapewnianie pomocy pasażerom z niepełnosprawnością:
  • Twoje dane osobowe, które nam dostarczyłeś w celu zapewnienia Tobie niezbędnej pomocy podczas podróży, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1177/2010 z dnia 24 listopada 2010 o prawach pasażerów podróżujących drogą morską i drogą wodną śródlądową – jest to nasz obowiązek prawny,
 11. w celu zapobieganie nadużywaniu Usług:
  • Twoje imię i nazwisko, Twój adres i adres IP (odpowiednio do danego przypadku) mogą być używane przez nas w niezbędnym zakresie, by zapobiegać nadużyciom i kradzieżom kart kredytowych – przetwarzanie Twoich powyższych danych osobowych opiera się na naszym prawnie uzasadnionym interesie,
 12. w celu poprawy jakości obsługi oraz dokładnego zapisu rozmowy telefonicznej z Tobą, który może zostać wykorzystany w przypadku sporu dotyczącego treści uzgodnień lub dla potwierdzenia ustaleń dokonanych podczas rozmowy – jest to nasz prawnie uzasadniony interes.
Jak długo przetwarzamy Twoje dane osobowe?
W zależności od celu i podstawy prawnej, przechowujemy Twoje dane osobowe przez wskazany poniżej okres:
 • w celu rejestracji konta na naszej stronie internetowej www.polferries.pl - do czasu usunięcia przez Ciebie Twojego konta,
 • w celu zakupu biletu promowego i sprawozdawczości finansowej – przez okres 5 lat od zakończenia roku obrachunkowego,
 • w celu zakupu wycieczki zorganizowanej i sprawozdawczości finansowej – przez okres 5 lat od zakończenia roku obrachunkowego,
 • w celach marketingowych – do czasu wycofania Twojej zgody,
 • w celu wypełnienia obowiązków prawnych - przez cały czas podróży, dopóki statek nie dotrze do celu, a następnie przez 24 godziny zgodnie z ordynacją w sprawie bezpieczeństwa na okrętach i/lub prawami i przepisami obowiązującymi na danym rynku lokalnym oraz Dyrektywą Rady 1998/41/WE w sprawie rejestracji osób podróżujących na pokładzie statków pasażerskich płynących do portów Państw Członkowskich Wspólnoty lub z portów Państw Członkowskich Wspólnoty,
 • w celu rozpatrywania reklamacji,  zabezpieczenia ewentualnych roszczeń – tak długo, jak Twoje dane osobowe są  w uzasadniony sposób potrzebne nam do rozpatrywania Twoich reklamacji lub do odpowiedzi na roszczenia prawne i/lub ich zgłaszanie (na ogół będzie to długość okresu przedawnienia), 
 • w celu stosowania monitoringu wizyjnego – przetwarzamy Twoje dane przez okres 3 miesięcy od dnia nagrania. Okres ten może ulec wydłużeniu w przypadku, gdy nagrania stanowić będą dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa. W takim przypadku będziemy je przetwarzać do czasu prawomocnego zakończenia postępowania,
 • w celu zapisania się na nasz newsletter i otrzymywania informacji handlowych przesyłanych na podany e-mail – przez cały okres subskrypcji newslettera, 
 • w celu zapewnienia pomocy pasażerom z niepełnosprawnością - przez 1 miesiąc po ukończeniu podróży, w celu zagwarantowania zdolności do zapewnienia Tobie wymaganej pomocy w związku z zarezerwowanymi wycieczkami, zakwaterowaniem i wszelkimi innymi zamówieniami/zakupami, zgodnie z obowiązkami umownymi wobec Ciebie oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1177/2010 z dnia 24 listopada 2010 o prawach pasażerów podróżujących drogą morską i drogą wodną śródlądową,
 • w celu poprawy jakości i nagrywania rozmów telefonicznych – przetwarzamy Twoje dane przez okres 6 miesięcy od dnia nagrania. Okres ten może ulec wydłużeniu w przypadku, gdy nagrania stanowić będą dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa. W takim przypadku będziemy je przetwarzać do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.
Komu przekazujemy Twoje dane osobowe?
Twoje dane osobowe udostępniamy:
 • spółkom z grupy kapitałowej Polskiej Żeglugi Bałtyckiej: Sea Tropid Company Limited i Polferries AB,
 • podmiotom przetwarzającym dane osobowe w naszym imieniu w związku z jego obsługą reklamową i marketingową na mocy zawartych umów powierzenia danych,
 • zewnętrznym dostawcom usług płatniczych,
 • innym firmom obsługującym promy, przewoźnikom autobusowym, pilotom wycieczek, przedsiębiorstwom świadczącym usługi zakwaterowania oraz innym wykonawcom (gdy jest to konieczne do realizacji wycieczki zarezerwowanej przez Ciebie),
 • Policji, Izbie Celnej, Prokuraturze, Straży Granicznej i innym organom państwowym,
 • Administracji Państwa Portu (np. Urząd Morki w Polsce i Szwecji),
 • firmom ubezpieczeniowym,
 • usługodawcom, których zaangażowaliśmy w świadczenie usług na Twoją rzecz, takim jak firmy zajmujące się hostingiem witryn internetowych, sprzedawcy rozwiązań pocztowych, sprzedawcy rozwiązań analitycznych, sprzedawcy rozwiązań związanych z IT, dostawcy usług związanych z realizacją wydarzeń itp.
 • firmom świadczącym usługi dystrybucji newslettera,
 • podmiotom świadczącym na naszą rzecz usługi prawne, podatkowe, teleinformatyczne.
Czy przekazujemy Twoje dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego?
Twoje dane osobowe nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG).

Jakie masz prawa w wiązku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych?
Masz następujące prawa związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych:
 • prawo dostępu do danych osobowych – w tym uzyskania informacji o przetwarzanych danych oraz o kopię danych,
 • prawo do sprostowania (poprawienia) danych – możesz zaktualizować przekazane nam dane osobowe, 
 • prawo do usunięcia Twoich danych osobowych – możesz zgłosić do nas żądanie usunięcia Twoich danych osobowych w następujących sytuacjach:
  • dane osobowe nie są dłużej niezbędne do celów, dla których zostały zgromadzone lub w inny sposób przetwarzane,
  • wycofałeś swoją zgodę na przetwarzanie i nie istnieją już inne podstawy prawne przetwarzania,
  • zgłosiłeś uzasadniony sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych,
  • Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, lub
  • Twoje dane osobowe muszą zostać usunięte ze względu na konieczność zachowania zgodności ze zobowiązaniem prawnym.
 • prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych - masz prawo ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych w dowolnej chwili, chyba że przetwarzanie jest wymagane prawem. W takim przypadku ograniczymy przetwarzanie do przechowywania, chyba że będzie ono niezbędne w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej,
 • prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych – przysługuje Ci prawo otrzymania od nas Twoich danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali Twoje dane do innego administratora, jednakże zrobimy to tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe,
 • prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych – masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, gdy ich przetwarzanie odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się znalazłeś,
 • prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec marketingu bezpośredniego – masz prawo do zgłoszenia sprzeciwu, w dowolnym momencie, wobec przetwarzania Twoich danych osobowych do celów związanych z marketingiem bezpośrednim. Jeśli zgłosisz taki sprzeciw, nie będziemy mogli dłużej przetwarzać Twoich danych osobowych w tych celach,
 • prawo do wycofania udzielonej zgody na przetwarzania Twoich osobowych – jeżeli przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody, masz prawo wycofać tę zgodę w dowolnej chwili. Pamiętaj jednak, że nie wpływa to na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonaliśmy zanim to zrobiłeś. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych możesz wycofać kontaktując się z nami.
Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami lub z naszym inspektorem ochrony danych – osobiście, za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub elektronicznej na adres: iod@polferries.pl. Twoje żądanie zostanie zrealizowane bez zbędnej zwłoki, a w każdym razie nie później niż w terminie miesiąca od jego otrzymania. Gdyby natomiast termin miał ulec wydłużeniu, poinformujemy Cię zarówno o wydłużeniu, jak i o jego przyczynach.
 • ponadto przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy prawa.
Czy przekazanie Twoich danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym?
Przekazanie przez Ciebie danych osobowych nie jest obowiązkiem ustawowym, jest dobrowolne, jednakże niezbędne do skutecznego zawarcia i realizacji umowy. Niepodanie przez Ciebie danych osobowych skutkować będzie brakiem możliwości zawarcia umowy lub otrzymania informacji o ofertach turystycznych. 

Czy przetwarzamy Twoje dane osobowe automatycznie (w tym poprzez profilowanie) w sposób wpływający na Twoje prawa?
Na podstawie Twoich danych osobowych dokonujemy profilowania, czyli automatycznej oceny niektórych czynników osobowych dotyczących Ciebie. Dokonujemy profilowania, aby właściwie przygotować ofertę turystyczną lub przewozową. Na podstawie Twojego profilu będziemy mogli dopasować nasz produkt do Twoich oczekiwań i preferencji. Do profilowania wykorzystujemy dane np. usłudze lub wydarzeniu, na które zarezerwowałeś/ kupiłeś bilety. Ponadto przy profilowaniu bierzemy pod uwagę dane statystyczne dotyczące tych samych informacji.

Nie podejmujemy wobec Ciebie decyzji, które opierałyby się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, informacji o Tobie i które wywoływałyby wobec Ciebie skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Ciebie wpływały.

Nasz serwis internetowy korzysta z Google Analytics, narzędzia do analizowania statystyk ruchu na naszej stronie, które jest własnością Google Inc. Google Analytics używa cookies, czyli plików tekstowych, które są zapisywane na Twoim komputerze i umożliwiają nam analizę sposobu korzystania z naszego serwisu. Google analizuje te dane, aby badać sposób korzystania z naszej strony, a także wykonać raporty statystyczne dla nas oraz przygotować dodatkowe usługi dotyczące serwisu i używania Internetu. Google w żadnym wypadku nie będzie łączył Twojego IP z innymi danymi. Możesz wyłączyć przyjmowanie cookies konfigurując ustawienia Twojej przeglądarki internetowej. 

Zmiany niniejszego dokumentu
Będziemy regularnie dokonywać przeglądu i aktualizacji niniejszego dokumentu w związku ze zmianami w przepisach prawa oraz nowymi podejmowanymi przez nas działaniami mającymi na celu podniesienie bezpieczeństwa Twoich danych.
Ostatnia aktualizacja niniejszego dokumentu miała miejsce 15.07.2019 r.

 

Kontakt - Klienci Indywidualni i Grupowi

Infolinia pasażerska, informacje na temat ruchu promów
+48 22 230 2222
Infolinia turystyczna i grupowa
+48 22 230 2223

Infolinia pasażerska
pn-pt: 8:00-18:00
sob: 8:00-16:00
Informacja na temat ruchu promów
codziennie: 8:00-20:00
Infolinia turystyczna i grupowa
pn-pt: 9:00-17:00

W sprawach pilnych dot. dzisiejszego odejścia promu, po godzinach pracy infolinii, prosimy o kontakt mailowy: pax.swinoujscie@polferries.pl

Bilety pasażerskie
rezerwacje@polferries.pl
Oferta turystyczna i grupowa
wycieczki@polferries.pl