Kup Bilet online

Polityka prywatności
Informacje dla pasażerów

Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Informacje ogólne

Twoja prywatność i ochrona Twoich danych osobowych jest dla nas priorytetem dlatego bardzo poważnie traktujemy bezpieczeństwo posiadanych przez nas danych. Dokładamy najwyższej staranności, aby Twoje dane osobowe były przetwarzane w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa polskiego i Unii Europejskiej, w tym z polską Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. oraz z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Stosujemy środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić najwyższe bezpieczeństwo przetwarzanych danych osobowych, odpowiednie do ewentualnych zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną. W szczególności zapewniamy, że podjęliśmy wszelkie przewidziane przez przepisy prawa środki zmierzające do zabezpieczenia danych nam przekazanych, w tym w szczególności:

 • stosujemy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych w stopniu, który odpowiada ryzyku naruszenia praw i wolności osób, których dane są przetwarzane;
 • przetwarzamy dane z poszanowaniem zasady ochrony danych w fazie projektowania;
 • przetwarzamy dane z poszanowaniem zasady domyślnej ochrony danych;
 • zabezpieczamy dane przed przypadkowym lub niezgodnym z prawem zniszczeniem, utratą, modyfikacją, nieuprawnionym ujawnieniem lub nieuprawnionym dostępem do danych osobowych;
 • prowadzimy wymaganą prawem dokumentację, w tym odpowiednie polityki ochrony danych;
 • do przetwarzania danych dopuszczamy wyłącznie osoby posiadające stosowne upoważnienie;
 • prowadzimy rejestr osób uprawnionych do przetwarzania danych osobowych;
 • zapewniamy kontrolę nad tym, jakie dane osobowe, kiedy i przez kogo zostały nam przekazane oraz komu są przekazywane.

Niniejszy dokument ma na celu poinformować Ciebie o sposobie zbierania i wykorzystywania Twoich danych osobowych, o podstawach prawnych przetwarzania Twoich danych oraz o Twoich prawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych.

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych, czyli podmiotem, który decyduje w jaki sposób będą przetwarzane Twoje dane osobowe, jest Polska Żegluga Bałtycka S.A. z siedzibą w Kołobrzegu (78-100) przy ul. Portowej 41 (dalej: „Polska Żegluga Bałtycka”, „my”).

Jak się z nami skontaktować w celu uzyskania informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych?

Możesz skontaktować się z nami:

 • listownie na adres: Polska Żegluga Bałtycka S.A. ul. Portowa 41, 78-100 Kołobrzeg, z dopiskiem „Dane osobowe”,
 • przez e-mail: info@polferries.pl,
 • telefonicznie pod numerem 94 355 21 02

lub pisząc do inspektora ochrony danych na adres: iod@polferries.pl, w każdej sprawie  związanej z przetwarzaniem Twoich danych osobowych i z realizacją Twoich praw.

Inspektorem ochrony danych w Polskiej Żegludze Bałtyckiej jest Karolina Krużewska-Ossowska.

Skąd mamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe otrzymujemy bezpośrednio od Ciebie, różnymi kanałami komunikacji – gdy poprzez naszą stronę internetową www.polferries.pl, poprzez kontakt telefoniczny bądź odwiedzając nasze punkty sprzedaży dokonujesz rezerwacji lub zakupu podróży, zakwaterowania lub wycieczki.

Twoje dane osobowe pozyskujemy od agenta dokonującego rezerwacji lub zakupu, z którym Ty lub przedsiębiorstwo, w którym jesteś zatrudniony, zawarli umowę.

Twoje dane osobowe gromadzimy od biur podróży (agentów), z którymi mamy zawartą umowę na podstawie, której dokonują rezerwacji i sprzedaży podróży. Informacje przetrzymywane są w kraju, w którym biuro podróży przechowuje dane osobowe.

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych?

Twoje dane osobowe przetwarzamy:

 1. w celu rejestracji Twojego konta na naszej stronie internetowej www.polferries.pl – jest to niezbędne do wywiązania się ze zobowiązań umownych wobec Ciebie;
 2. w celu zakupu biletu promowego:
 • dla celów związanych z  realizacją usługi przewozowej i dopełnieniem wymogów prawa w tym zakresie – jest to niezbędne do realizacji umowy zawartej z Tobą oraz do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na nas,
 • otrzymywania potwierdzenia rezerwacji na adres email - jeżeli wyrazisz zgodę poprzez wpisanie w formularzu swojego adresu e-mail,
 • dla celów rozpatrywania reklamacji, dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi – mamy nasz prawnie uzasadniony interes jakim jest należyte rozpatrzenie i obsługa Twoich roszczeń oraz możliwość obrony przed roszczeniami lub ich dochodzenia;
 1. w celu zakupu wycieczki zorganizowanej:
 • dla celów związanych z  realizacją usługi przewozowej i dopełnieniem wymogów prawa w tym zakresie – jest to niezbędne do realizacji umowy zawartej z Tobą oraz do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na nas,
 • dla celów związanych z zakupem polis ubezpieczeniowych – jest to niezbędne do wypełnienia zobowiązań prawnych ciążących na nas jako organizatorze wycieczki,
 • dla celów rozpatrywania reklamacji, dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi – mamy nasz prawnie uzasadniony interes jakim jest należyte rozpatrzenie i obsługa Twoich roszczeń oraz możliwość obrony przed roszczeniami lub ich dochodzenia,
 1. w celach marketingowych – w oparciu o Twoją zgodę,
 2. w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na nas, takich jak obowiązki podatkowe i archiwizacyjne – jest to wymagane przepisami prawa,
 3. w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług świadczonych drogą elektroniczną, w tym  przeciwdziałanie nieprawidłowościom – jest to nasz obowiązek prawny,
 4. w celach tworzenia analiz lub statystyk dla celów raportowania, badań marketingowych, opracowania oferty w celu optymalizacji i personalizacji – jest to nasz prawnie uzasadniony interes,
 5. w celu zapewnienia bezpieczeństwa pasażerom, a także w celu ochrony mienia i zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić nas na szkody stosujemy na pokładzie promu monitoring wizyjny – przetwarzamy informacje o Twoim wizerunku oraz o numerze rejestracyjnym Twojego pojazdu, które zostały utrwalone w ramach stosowanego przez nas monitoringu w ramach naszego prawnie uzasadnionego interesu,
 6. w celu wysyłania newsletterów i informacji o świadczonych przez nas usługach, ofert wspólnych Polskiej Żeglugi Bałtyckiej i naszych partnerów oraz w celu profilowania dla celów dostosowania oferty. Wysyłamy powyższe informacje za pośrednictwem poczty tradycyjnej, wiadomości SMS, poczty elektronicznej i innych form komunikacji elektronicznej – wyraziłeś nam swoją zgodę lub jest to nasz prawnie uzasadniony interes,
 7. w celu badania satysfakcji klienta, określenia jakości obsługi oraz poziomu zadowolenia klienta, co pozwoli podnosić poziom świadczonych przez nas usług. Badania te przeprowadzamy w oparciu o ankiety zadowolenia klientów za pośrednictwem poczty elektronicznej, rozmowy telefonicznej lub anonimowej ankiety zostawionej w kabinie na promie - jest to nasz prawnie uzasadniony interes,
 8. w celu zapewnianie pomocy pasażerom z niepełnosprawnością:
 • Twoje dane osobowe, które nam dostarczyłeś w celu zapewnienia Tobie niezbędnej pomocy podczas podróży, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1177/2010 z dnia 24 listopada 2010 o prawach pasażerów podróżujących drogą morską i drogą wodną śródlądową – jest to nasz obowiązek prawny,
 1. w celu zapobieganie nadużywaniu Usług:
 • Twoje imię i nazwisko, Twój adres i adres IP (odpowiednio do danego przypadku) mogą być używane przez nas w niezbędnym zakresie, by zapobiegać nadużyciom i kradzieżom kart kredytowych – przetwarzanie Twoich powyższych danych osobowych opiera się na naszym prawnie uzasadnionym interesie,
 1. w celu poprawy jakości obsługi oraz dokładnego zapisu rozmowy telefonicznej z Tobą, który może zostać wykorzystany w przypadku sporu dotyczącego treści uzgodnień lub dla potwierdzenia ustaleń dokonanych podczas rozmowy – jest to nasz prawnie uzasadniony interes.
 2. w celu zapewnienia bezpieczeństwa, w tym cyberbezpieczeństwa – wykrywania i zapobiegania zagrożeniom naszej strony internetowej oraz naszych systemów informatycznych, w tym wykrywanie prób ataków, oszust i nadużyć - jest to nasz prawnie uzasadniony interes, obejmujący zapewnienie bezpiecznego korzystania ze strony internetowej oraz zabezpieczenia serwerów i zasobów IT.

Jeżeli korzystasz z naszej strony internetowej wyłącznie do celów informacyjnych, tj. jeżeli nie robisz rezerwacji na naszej stronie internetowej lub w inny sposób nie podajesz nam danych osobowych, możemy gromadzić dane osobowe, które Twoja przeglądarka przesyła na nasz serwer na podstawie naszego uzasadnionego interesu, jakim jest zapewnienie sprawnego funkcjonowania strony internetowej. Do celów analizy internetowej i marketingu internetowego korzystamy również z technologii śledzenia w zakresie opisanym poniżej, w plikach cookies.

Jak długo przetwarzamy Twoje dane osobowe?

W zależności od celu i podstawy prawnej, przechowujemy Twoje dane osobowe przez wskazany poniżej okres:

 • w celu rejestracji konta na naszej stronie internetowej www.polferries.pl - do czasu usunięcia przez Ciebie Twojego konta,
 • w celu zakupu biletu promowego i sprawozdawczości finansowej – przez okres 5 lat od zakończenia roku obrachunkowego,
 • w celu zakupu wycieczki zorganizowanej i sprawozdawczości finansowej – przez okres 5 lat od zakończenia roku obrachunkowego,
 • w celach marketingowych – do czasu wycofania Twojej zgody,
 • w celu wypełnienia obowiązków prawnych - przez cały czas podróży, dopóki statek nie dotrze do celu, a następnie przez 24 godziny zgodnie z ordynacją w sprawie bezpieczeństwa na okrętach i/lub prawami i przepisami obowiązującymi na danym rynku lokalnym oraz Dyrektywą Rady 1998/41/WE w sprawie rejestracji osób podróżujących na pokładzie statków pasażerskich płynących do portów Państw Członkowskich Wspólnoty lub z portów Państw Członkowskich Wspólnoty,
 • w celu rozpatrywania reklamacji,  zabezpieczenia ewentualnych roszczeń – tak długo, jak Twoje dane osobowe są  w uzasadniony sposób potrzebne nam do rozpatrywania Twoich reklamacji lub do odpowiedzi na roszczenia prawne i/lub ich zgłaszanie (na ogół będzie to długość okresu przedawnienia),
 • w celu stosowania monitoringu wizyjnego – przetwarzamy Twoje dane przez okres 3 miesięcy od dnia nagrania. Okres ten może ulec wydłużeniu w przypadku, gdy nagrania stanowić będą dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa. W takim przypadku będziemy je przetwarzać do czasu prawomocnego zakończenia postępowania,
 • w celu zapisania się na nasz newsletter i otrzymywania informacji handlowych przesyłanych na podany e-mail – przez cały okres subskrypcji newslettera,
 • w celu zapewnienia pomocy pasażerom z niepełnosprawnością - przez 1 miesiąc po ukończeniu podróży, w celu zagwarantowania zdolności do zapewnienia Tobie wymaganej pomocy w związku z zarezerwowanymi wycieczkami, zakwaterowaniem i wszelkimi innymi zamówieniami/zakupami, zgodnie z obowiązkami umownymi wobec Ciebie oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1177/2010 z dnia 24 listopada 2010 o prawach pasażerów podróżujących drogą morską i drogą wodną śródlądową,
 • w celu badania satysfakcji klienta – przetwarzamy Twoje dane przez okres niezbędny do przeprowadzenia badania satysfakcji klienta i opracowania wyników badań, nie dłużej jednak niż przez 6 miesięcy od przeprowadzenia badania,
 • w celu poprawy jakości i nagrywania rozmów telefonicznych – przetwarzamy Twoje dane przez okres 6 miesięcy od dnia nagrania. Okres ten może ulec wydłużeniu w przypadku, gdy nagrania stanowić będą dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa. W takim przypadku będziemy je przetwarzać do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.

Komu przekazujemy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe udostępniamy:

 • spółkom z grupy kapitałowej Polskiej Żeglugi Bałtyckiej: Sea Tropid Company Limited i Polferries AB,
 • podmiotom przetwarzającym dane osobowe w naszym imieniu w związku z jego obsługą reklamową i marketingową na mocy zawartych umów powierzenia danych,
 • zewnętrznym dostawcom usług płatniczych,
 • innym firmom obsługującym promy, przewoźnikom autobusowym, pilotom wycieczek, przedsiębiorstwom świadczącym usługi zakwaterowania oraz innym wykonawcom (gdy jest to konieczne do realizacji wycieczki zarezerwowanej przez Ciebie),
 • Policji, Izbie Celnej, Prokuraturze, Straży Granicznej i innym organom państwowym,
 • Administracji Państwa Portu (np. Urząd Morki w Polsce i Szwecji),
 • firmom ubezpieczeniowym,
 • usługodawcom, których zaangażowaliśmy w świadczenie usług na Twoją rzecz, takim jak firmy zajmujące się hostingiem witryn internetowych, sprzedawcy rozwiązań pocztowych, sprzedawcy rozwiązań analitycznych, sprzedawcy rozwiązań związanych z IT, dostawcy usług związanych z realizacją wydarzeń itp.
 • firmom świadczącym usługi dystrybucji newslettera,
 • podmiotom świadczącym na naszą rzecz usługi prawne, podatkowe, teleinformatyczne, marketingowe.

Czy przekazujemy Twoje dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego?

Twoje dane osobowe nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG).

Pliki cookies („ciasteczka”)

Nasza strona internetowa korzysta z plików cookies. Pliki cookies, czyli „ciasteczka”, są to małe  pliki tekstowe, zapisywane za pośrednictwem przeglądarki internetowej na Twoim urządzeniu końcowym (komputerze, laptopie, smartfonie, itp.). Podczas dalszego odwiedzania strony internetowej przeglądarka wysyła taki plik z powrotem do strony internetowej i w ten sposób może być każdorazowo rozpoznana. Niektóre pliki cookies są niezbędne do umożliwienia Tobie poruszania się po stronie internetowej i korzystania z jej zasobów. Ponadto pliki cookies, poprzez gromadzenie informacji dotyczących sposobu wykorzystywania strony internetowej przez Ciebie i innych użytkowników, zapewniają ich prawidłowe funkcjonowanie oraz zwiększają ich wydajność, pozwalając na szybsze odnalezienie potrzebnych informacji. Niektóre pliki cookies są również wykorzystywane do pozyskiwania informacji na potrzeby analityczne i statystyczne oraz dla celów marketingowych.

Korzystając z plików cookies, możemy zapewnić bardziej przyjazne dla Ciebie usługi, które nie mogą lub mogą być jedynie w ograniczonym stopniu zrealizowane bez plików cookies. Pliki cookies pozwalają nam ponownie rozpoznawać Ciebie i innych użytkowników naszej strony internetowej. Celem tego ponownego rozpoznania jest poprawa funkcjonalności strony internetowej oraz ułatwienie użytkownikom korzystania z naszej oferty online. Te pliki cookies są wykorzystywane na podstawie art. 173 ust. 1 i 2 ustawy Prawo telekomunikacyjne w związku z art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f) RODO, czyli naszym prawnie uzasadnionym interesem, polegającym na zapewnieniu i optymalizacji funkcjonalnej i wygodnej oferty online.

Możesz w każdej chwili zmienić ustawienia plików cookies w swojej przeglądarce internetowej i w ten sposób na stałe sprzeciwić się używaniu określonych plików cookies. Ponadto pliki cookies, które zostały już ustawione, można usunąć za pomocą przeglądarki internetowej lub innego oprogramowania. Należy jednak pamiętać, że usunięcie plików cookies w przeglądarce internetowej może uniemożliwić korzystanie z niektórych funkcji naszych usług i innych usług online.

Pliki cookies mają swój okres ważności, po upływie którego stają się nieaktywne. Okres przechowywania plików cookies na Twoim urządzeniu może być różny. Czas ich wygaśnięcia obliczany jest w odniesieniu do daty Twojej ostatniej wizyty na naszej stronie internetowej. W momencie wygaśnięcia pliki cookies są automatycznie usuwane.

Używamy następujących rodzajów plików cookies:

 • Sesyjne pliki cookies – są to tymczasowe pliki, które przechowywane są w pamięci przeglądarki do momentu zakończenia sesji przeglądarki, czyli do momentu jej zamknięcia. Te pliki cookies są niezbędne, aby niektóre funkcjonalności naszej strony internetowej działały poprawnie.
 • Stałe pliki cookies – są to pliki, dzięki którym korzystanie z naszej strony jest łatwiejsze (np. zapamiętują wybraną rozdzielczość, układ treści). Mogą być wykorzystywane do różnych celów, w tym do zapamiętywania Twoich preferencji i wyborów podczas korzystania ze strony internetowej. Te pliki cookies pozostają w pamięci przeglądarki przez dłuższy okres.

Pliki cookies używane przez naszą stronę internetową można podzielić na następujące kategorie:

 • Niezbędne pliki cookies - te pliki są niezbędne dla funkcjonowania naszej strony internetowej, umożliwiając nawigację na stronie i dostęp do bezpiecznych obszarów strony. Nie mogą zostać wyłączone, gdyż bez tych plików nasza strona nie jest w stanie działać poprawnie. Te pliki nie przechowują żadnych danych osobowych. Podstawą prawną takiego gromadzenia i przetwarzania danych jest nasz uzasadniony interes w zakresie niezbędnym do udostępnienia oraz właściwego i bezpiecznego działania naszej strony internetowej.
 • Funkcjonalne pliki cookies  - te pliki umożliwiają zapewnienie większej funkcjonalności i personalizacji poprzez zapamiętywanie informacji, które zmieniają wygląd lub działanie strony, np. wybrany język lub region, w którym przebywasz. Jeżeli nie zezwolisz na stosowanie tych plików cookies, niektóre lub wszystkie te usługi mogą nie działać prawidłowo. Podstawą prawną dla tego gromadzenia i przetwarzania danych jest nasz uzasadniony interes. Możesz zgłosić sprzeciw wobec takiego przetwarzania.
 • Analityczne pliki cookies - te pliki pomagają nam ustalić ilość wizyt na naszej stronie internetowej i zbierać informacje o źródłach ruchu, dzięki czemu możemy poprawić działanie naszej strony. Pliki te pozwalają nam także dowiedzieć się, które podstrony naszej strony są  najbardziej popularne, jak poruszasz się po stronie i jakimi treściami jesteś szczególnie zainteresowany. Informacje te wykorzystujemy do tworzenia statystyk w celu lepszego dostosowania treści naszej strony internetowej do Twoich potrzeb i optymalizacji naszej oferty. Wszystkie informacje zbierane przez te pliki są agregowane i tym samym anonimowe. Jeżeli nie zezwolisz na stosowanie tych plików cookies, nie będziemy wiedzieć, kiedy odwiedziłeś naszą stronę. Podstawą prawną dla tego gromadzenia i przetwarzania danych jest nasz uzasadniony interes. Możesz zgłosić sprzeciw wobec takiego przetwarzania.
 • Marketingowe pliki cookies - te pliki są tworzone i używane przez naszych partnerów reklamowych do tworzenia profilu na podstawie Twoich odwiedzin na naszej stronie. Możemy później wyświetlać Ci reklamy dostosowane do Twoich potrzeb i zainteresowań w innych odwiedzanych przez Ciebie stronach internetowych. Pliki te nie przechowują bezpośrednio danych osobowych, ale opierają się na jednoznacznej identyfikacji przeglądarki i sprzętu internetowego. Jeżeli nie zezwolisz na stosowanie tych plików cookies, otrzymujesz mniej ukierunkowane reklamy. Podstawą prawną tego gromadzenia i przetwarzania jest Twoja zgoda.

Poszczególne pliki cookies mogą być plikami własnymi, zamieszczonymi bezpośrednio przez nas (tzw. 1st party cookies) lub plikami zewnętrznymi, zamieszczonymi i stosowanymi za pośrednictwem tej strony przez naszych partnerów (tzw. 3rd party cookies). Pliki zewnętrzne umożliwiają działanie na naszej stronie internetowej narzędzi i funkcji dostarczanych nam przez podmioty zewnętrzne, np. dostawców usług marketingowych w Internecie, mediów społecznościowych, dostawców rozwiązań służących do analizy danych czy związanych z administracją naszej strony. Za pośrednictwem tych plików dostawcy zewnętrzni mogą pozyskiwać informacje o korzystaniu przez Ciebie z naszej strony internetowej, a także z innych stron internetowych, z którymi ci dostawcy współpracują.

Na naszej stronie internetowej korzystamy z usług i narzędzi zewnętrznych dostawców, które obejmują m.in. narzędzia służące do analityki i działań reklamowych (reklama oparta na zainteresowaniach, remarketing, pomiar wyników działań reklamowych), w tym również w mediach społecznościowych. Do tego celu korzystamy z narzędzi, które pomagają nam zrozumieć Twoje potrzeby jako użytkownika naszej strony internetowej:

 1. Google Analytics – narzędzie, które służy do liczenia wizyt na stronie internetowej, ich długości oraz określenia, jakie funkcjonalności strony lub jakie ich części są najczęściej wykorzystywane lub odwiedzane i w jaki sposób używane przez poszczególnych użytkowników. Zbierane w ten sposób informacje pozwalają nam analizować wydajność naszej strony internetowej oraz określać kierunki rozwoju nowych funkcjonalności i usług.
 2. Google AdWords - system reklamowy firmy Google, umożliwiający emisję reklam tekstowych, graficznych, video oraz wyświetlanie linków sponsorowanych w wynikach wyszukiwania wyszukiwarki Google. Narzędzi to umożliwia nam mierzyć skuteczność reklam, które są publikowane w ramach Google i przez to lepiej dopasować naszą ofertę do Twoich oczekiwań. Jeżeli klikniesz w nasz reklamę wyświetlaną przez Google AdWords, informacja ta zostanie ujęta w statystykach dotyczących konkretnej reklamy.
 3. Google Tag Manager – nasza strona internetowa korzysta z Google Tag Manager. Usługa ta umożliwia zarządzanie tagami strony za pośrednictwem interfejsu. Google Tag Manager implementuje tylko tagi. Oznacza to, że nie są używane żadne pliki cookie i nie są gromadzone żadne dane osobowe. Google Tag Manager aktywuje inne tagi, które z kolei zbierają dane w razie potrzeby. Jednakże, Google Tag Manager nie uzyskuje dostępu do tych danych. Jeśli dezaktywacja została wykonana na poziomie domeny lub pliku cookie, to zachowuje ważność dla wszystkich tagów śledzenia, jeżeli są one zaimplementowane w Google Tag Manager.

Szczegóły dotyczące usług oraz ochrony prywatności przez Google można znaleźć na https://policies.google.com/technologies/cookies?gl=PL&hl=pl oraz https://policies.google.com/privacy?hl=pl&gl=pl 

 1. Hotjar – narzędzie wykorzystujące pliki cookies do zbierania danych o:
  • zachowaniu naszych użytkowników na stronie internetowej, np. czas spędzany na konkretnych stronach, najczęściej wykorzystywane linki, napotykane trudności - to pozwala nam tworzyć i utrzymywać stronę internetową w zgodzie z preferencjami użytkowników;
  • urządzeniach naszych użytkowników (w szczególności adres IP urządzenia (przechwytywane i przechowywane tylko w formie anonimowej), rozmiar ekranu urządzenia, typ urządzenia (unikalne identyfikatory urządzenia), informacje o przeglądarce, położenie geograficzne (tylko kraj), preferowany język używany do wyświetlania naszej strony internetowej).

Hotjar przechowuje wyżej wymienione informacje w pseudonimizowanym profilu użytkownika. Ani Hotjar, ani my nigdy nie użyjemy tych informacji do ustalenia tożsamości poszczególnych użytkowników lub do dopasowania ich do dalszych danych danego użytkownika. W celu uzyskania dodatkowych informacji, zapoznaj się z polityką prywatności Hotjar, klikając ten link: https://www.hotjar.com/legal/policies/privacy/ 

 1. Facebook – korzystamy z narzędzi Facebooka (Pixel Facebook) w celu realizacji działań marketingowych na Facebooku oraz mierzenia ich skuteczności. Informacje zebrane dzięki pikselowi służą nam do publikowania reklam wśród odpowiedniej grupy odbiorców, tworzenia grup odbiorców naszych reklam oraz badania skutków naszych działań reklamowych zarówno na naszej stronie, jak i na Facebooku. Szczegóły dotyczące usług Facebooka oraz ochrony prywatności Facebooka można znaleźć na https://www.facebook.com/privacy/explanation oraz https://www.facebook.com/legal/terms/customaudience.

Pliki cookies są wykorzystywane przez nas wyłącznie za zgodą użytkownika. W każdym momencie możesz wyłączyć lub zmodyfikować możliwość zapisywania plików cookies na swoim urządzeniu końcowym, poprzez odpowiednie ustawienia w oprogramowaniu do przeglądania stron internetowych (przeglądarce internetowej). Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza zapisywanie plików na urządzeniu końcowym, a tym samym umożliwia nam przetwarzanie danych zgromadzonych w tych plikach.

Ponieważ pliki cookies stosowane są również do zapamiętywania Twoich preferencji dotyczących plików cookies, należy mieć świadomość konsekwencji związanych ze zmianami ustawień, w szczególności:

 • w przypadku wyłączenia możliwości zapisania plików cookies na Twoim urządzeniu końcowym, może nie być możliwe zalogowanie się do strony internetowej www.polferries.pl i korzystanie z jej funkcjonalności;
 • w przypadku użycia innego urządzenia końcowego, profilu na komputerze lub przeglądarki internetowej niezbędne będzie ponowne określenie swoich preferencji w zakresie plików cookies.

W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat zarządzania ustawieniami plików cookies, zalecamy postępowanie zgodnie z instrukcjami przeglądarki internetowej, z której korzystasz, w szczególności:

Media społecznościowe

Aby być z Tobą w stałym kontakcie i promować nas, jesteśmy obecni we wskazanych poniżej mediach społecznościowych i w związku z tym przetwarzamy Twoje dane osobowe. Jest to nasz uzasadniony interes prawny. W przypadku wejścia na jeden z naszych portali społecznościowych, ponosimy odpowiedzialność wspólnie z administratorem odpowiedniego portalu społecznościowego za przetwarzanie danych osobowych, które zostało zainicjowane podczas tej wizyty. W przypadku prośby o informację oraz zapewnienia praw podmiotu danych osobowych chcielibyśmy również wskazać, że mogą one być najskuteczniej zapewnione przez dostawców. Do danych użytkowników mają dostęp wyłącznie dostawcy i mogą oni podejmować skuteczne działania i dostarczać informacje w sposób bezpośredni. Zwracamy uwagę, że pomimo iż ponosimy wspólnie odpowiedzialność z administratorami portali społecznościowych, nie mamy pełnego wpływu na operacje przetwarzania danych portali mediów społecznościowych. Nasze opcje są zasadniczo uzależnione od polityki korporacyjnej odpowiedniego dostawcy. Dane, które są przez nas bezpośrednio zbierane przez obecność w mediach społecznościowych są usuwane z naszego systemu z chwilą, gdy wygasa cel, dla którego zostały zapisane, zwrócenia się do nas z prośbą o ich usunięcie, odwołania zgody na ich zapisanie lub gdy cel, dla którego zostały zapisane już nie obowiązuje. Pliki cookies pozostają zapisane na Twoim urządzeniu do czasu, gdy je usuniesz. Obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności okresy zatrzymywania danych, pozostają nienaruszone. Nie mamy wpływu na okres, w jakim są przechowywane Twoje dane osobowe przez administratorów portali społecznościowych dla ich własnych celów. Prosimy zwrócić się po szczegółowe informacje bezpośrednio do administratorów portali społecznościowych.

Jakie masz prawa w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych?

Masz następujące prawa związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych:

 • prawo dostępu do danych osobowych – w tym uzyskania informacji o przetwarzanych danych oraz o kopię danych,
 • prawo do sprostowania (poprawienia) danych – możesz zaktualizować przekazane nam dane osobowe,
 • prawo do usunięcia Twoich danych osobowych – możesz zgłosić do nas żądanie usunięcia Twoich danych osobowych w następujących sytuacjach:

Szczegóły dotyczące zasad przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych w poszczególnych portalach społecznościowych znajdują się w naszej Polityce Prywatności w mediach społecznościowych.

 • dane osobowe nie są dłużej niezbędne do celów, dla których zostały zgromadzone lub w inny sposób przetwarzane,
 • wycofałeś swoją zgodę na przetwarzanie i nie istnieją już inne podstawy prawne przetwarzania,
 • zgłosiłeś uzasadniony sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych,
 • Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, lub
 • Twoje dane osobowe muszą zostać usunięte ze względu na konieczność zachowania zgodności ze zobowiązaniem prawnym.
 • prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych - masz prawo ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych w dowolnej chwili, chyba że przetwarzanie jest wymagane prawem. W takim przypadku ograniczymy przetwarzanie do przechowywania, chyba że będzie ono niezbędne w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej,
 • prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych – przysługuje Ci prawo otrzymania od nas Twoich danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali Twoje dane do innego administratora, jednakże zrobimy to tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe,
 • prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych – masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, gdy ich przetwarzanie odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się znalazłeś. W przypadku, gdy Twoje dane osobowe są przetwarzane w celu marketingu bezpośredniego przysługuje Ci prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych dla celów takiego marketingu. Dotyczy to także profilowania w takim zakresie, w jakim jest ono związane z takim marketingiem bezpośrednim.
 • prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec marketingu bezpośredniego – masz prawo do zgłoszenia sprzeciwu, w dowolnym momencie, wobec przetwarzania Twoich danych osobowych do celów związanych z marketingiem bezpośrednim. Jeśli zgłosisz taki sprzeciw, nie będziemy mogli dłużej przetwarzać Twoich danych osobowych w tych celach,
 • prawo do wycofania udzielonej zgody na przetwarzania Twoich osobowych – jeżeli przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody, masz prawo wycofać tę zgodę w dowolnej chwili. Pamiętaj jednak, że nie wpływa to na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonaliśmy zanim to zrobiłeś. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych możesz wycofać kontaktując się z nami.

Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami lub z naszym inspektorem ochrony danych – osobiście, za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub elektronicznej na adres: iod@polferries.pl. Twoje żądanie zostanie zrealizowane bez zbędnej zwłoki, a w każdym razie nie później niż w terminie miesiąca od jego otrzymania. Gdyby natomiast termin miał ulec wydłużeniu, poinformujemy Cię zarówno o wydłużeniu, jak i o jego przyczynach.

 • ponadto przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy prawa. Link do strony internetowej Prezesa UODO: https://uodo.gov.pl.

Czy przekazanie Twoich danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym?

Przekazanie przez Ciebie danych osobowych nie jest obowiązkiem ustawowym, jest dobrowolne, jednakże niezbędne do skutecznego zawarcia i realizacji umowy. Niepodanie przez Ciebie danych osobowych skutkować będzie brakiem możliwości zawarcia umowy lub otrzymania informacji o ofertach turystycznych.

Czy przetwarzamy Twoje dane osobowe automatycznie (w tym poprzez profilowanie) w sposób wpływający na Twoje prawa?

Na podstawie Twoich danych osobowych dokonujemy profilowania, czyli automatycznej oceny niektórych czynników osobowych dotyczących Ciebie. Dokonujemy profilowania, aby właściwie przygotować ofertę turystyczną lub przewozową. Na podstawie Twojego profilu będziemy mogli dopasować nasz produkt do Twoich oczekiwań i preferencji. Do profilowania wykorzystujemy dane np. usłudze lub wydarzeniu, na które zarezerwowałeś/ kupiłeś bilety. Ponadto przy profilowaniu bierzemy pod uwagę dane statystyczne dotyczące tych samych informacji.

Nie podejmujemy wobec Ciebie decyzji, które opierałyby się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, informacji o Tobie i które wywoływałyby wobec Ciebie skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Ciebie wpływały.

Zmiany niniejszego dokumentu

Będziemy regularnie dokonywać przeglądu i aktualizacji niniejszego dokumentu w związku ze zmianami w przepisach prawa oraz nowymi podejmowanymi przez nas działaniami mającymi na celu podniesienie bezpieczeństwa Twoich danych.

Ostatnia aktualizacja niniejszego dokumentu miała miejsce 28.02.2023 r.

Kontakt - Klienci Indywidualni i Grupowi

Infolinia pasażerska, informacje na temat ruchu promów
+48 22 230 2222
Wycieczki do Skandynawii
+48 22 230 2223

Infolinia pasażerska
pn-pt: 8:00-18:00
sob: 8:00-16:00
Informacja na temat ruchu promów
codziennie: 8:00-20:00
Wycieczki do Skandynawii
pn-pt: 8:00-16:00

W sprawach pilnych dot. dzisiejszego odejścia promu, po godzinach pracy infolinii, prosimy o kontakt mailowy: pax.swinoujscie@polferries.pl

Bilety pasażerskie
rezerwacje@polferries.pl
Oferta turystyczna i grupowa
wycieczki@polferries.pl