Kup Bilet online

Przed podróżą promem
Informacje dla pasażerów

Przed podróżą promem

Z uwagi na ograniczone zasoby promów, usługi należy zarezerwować po podjęciu decyzji o planowanej podróży, im wcześniej tym większa gwarancja dostępności miejsc. Zalecane jest dokonanie rezerwacji dla wszystkich rodzajów usług przewozowych nie później niż 24 godziny przed planowaną datą podróży. W przypadku ofert specjalnych wcześniejsza rezerwacja jest warunkiem skorzystania z oferty.

Osoba dokonująca rezerwacji zobowiązana jest do podania imion i nazwisk, dat urodzenia (w tym dzieci i niemowląt, wiek dziecka jest określany według rocznika), płci i obywatelstwa pasażerów w momencie dokonywania rezerwacji. Imię i nazwisko pasażera widniejące na dokumentach podróży musi zawsze być identyczne z danymi pasażera w dokumentach stwierdzających tożsamość.

Bilet pasażerski stanowi dowód zawarcia umowy przewozu i uiszczenia opłaty za przewóz. Bilet pasażerski ma postać zapisu cyfrowego (elektronicznego) w komputerowym systemie sprzedaży i rezerwacji użytkowanym przez Przewoźnika. Pasażer zobowiązany jest znać i podać numer biletu przy odprawie pasażerskiej na terminalu promowym.

Bilet pasażerski ma charakter biletu imiennego (uprawnia do przewozu jedynie osobę(y) której(ych) dane osobowe figurują na bilecie).

Ważne dokumenty stwierdzające tożsamość czyli paszport lub dowód osobisty (ten wymóg dotyczy również dzieci).

Kierowca pojazdu powinien posiadać, niezależnie od prawa jazdy i oryginału karty rejestracyjnej, również polisę ubezpieczeniową, międzynarodową kartę pomocy drogowej (tzw. Green Card) oraz oznaczenie kraju rejestracji pojazdu. Z obowiązku posiadania Green Card, zgodnie z przepisami unijnymi, zwolnieni są obywatele państw należących do Unii Europejskiej.

  1. Na Terminalu Promowym, na podstawie ważnego dokumentu tożsamości i numeru biletu, pasażer otrzyma kartę zaokrętowania, którą należy zachować w podróży.
  2. Pasażerowie oraz pojazdy muszą zgłosić się do odprawy Armatorskiej najpóźniej 90 minut przed planowanym odejściem promu. Niedopełnienie tego obowiązku może spowodować skreśleniem z listy pasażerów i pojazdów.
    Pasażerowie podróżujący pojazdami z napędem elektrycznym są zobowiązani o stawienie się do odprawy najpóźniej 90 minut przed odejściem promu. Niestawienie się we właściwym czasie może skutkować brakiem możliwości załadunku ze względu na wymogi bezpieczeństwa dotyczące przewozu takich pojazdów.
    Odprawa Armatorska dla pasażerów pieszych oraz dla pasażerów zmotoryzowanych kończy się na 30 minut przed odejściem promu. Przewoźnik nie gwarantuje przewozu pasażerów i pojazdów w przypadku późniejszego zgłoszenia się do odprawy i załadunku niż jest to określone w informacji, pomimo dokonanej rezerwacji lub wykupionej usługi przewozowej.

Tak. Zabronione jest natomiast   przewożenie benzyny w kanistrach i innych pojemnikach, butli napełnionych gazem propan-butan oraz innych niebezpiecznych materiałów.

Pasażer przewożący zwierzę domowe zobowiązany jest wykupić, do swojej dyspozycji, wyznaczoną kabinę na promie i odpowiada jednocześnie za jej stan sanitarny. Ilość kabin wyznaczonych do przewożenia zwierząt domowych jest ograniczona. 

W miejscach ogólnodostępnych, pasażer podróżujący z psem, ma obowiązek trzymania psa na smyczy i w kagańcu.

Podróżujący zobowiązany jest do zapoznania się z przepisami weterynaryjnymi danego kraju oraz do posiadania wszystkich dokumentów niezbędnych do wwiezienia zwierzęcia do kraju przeznaczenia.

Przewoźnik może odmówić przewozu zwierząt, jeżeli ich pobyt na statku, wg oceny przewoźnika, uznany zostanie za zagrażający bezpieczeństwu pasażerów lub załogi. W takim przypadku uiszczona opłata podlega zwrotowi.

1. W przypadku kiedy wykonanie rezerwacji zostało zakończone podaniem numeru karty kredytowej i autoryzacja płatności przez Operatora Kart Kredytowych  - rezerwacja została potwierdzona i usługa zakupiona.  Jeśli  nie wydrukowaliście Państwo biletu sprzedaży, prosimy wówczas  o kontakt z naszymi przedstawicielami w Morskich Biurach Podróży lub Terminalami  Promowymi.

2.W przypadku kiedy  wykonanie rezerwacji nie zostało zakończone płatnością - rezerwacja nie została zarejestrowana w systemie - konieczne jest ponowne wykonanie rezerwacji - samodzielnie  on- line, bądź telefonicznie-  (patrz sieć sprzedaży).

Przy zachowaniu zasady konieczności dokonania zmiany nie później niż 24 godz. przed rozpoczęciem rejsu /data wpisana na bilecie/ - taka zmiana jest możliwa - prosimy o kontakt z Infolinią lub Terminalem Promowym.

Usługi przewozowe sprzedaje się tylko na określoną datę.Wykorzystanie usługi przewozowej może nastąpić w okresie 6 miesięcy od pierwotnie zadeklarowanej daty podróży, chyba, że warunki ofert specjalnych stanowią inaczej. Data rejsu może być zmieniona w wyżej wymienionym okresie pod warunkiem zarejestrowania zmiany w komputerowym systemie sprzedaży i rezerwacji nie później niż 24 godziny przed zadeklarowaną datą podróży. Nie zgłoszenie zmiany w wyżej wymienionym terminie spowoduje brak możliwości realizacji usługi bez prawa do zwrotu opłaty za przewóz.

Warunkiem skorzystania z możliwości zwrotu biletu  jest zarejestrowanie rezygnacji w komputerowym systemie sprzedaży przewoźnika morskiego i rezerwacji nie później niż 24 godziny przed rozpoczęciem rejsu.  Wyjątek stanowią oferty specjalne, które nie podlegają zwrotowi.Dokonując  zwrotu, przewoźnik morski potrąca 25% opłaty netto za zakupioną usługę, jako opłatę manipulacyjną.

Zwrotu należności za usługę zakupiona  on-line  (po potrąceniu opłaty manipulacyjnej) następuje jedynie na rachunek karty, którą bilet został opłacony. W tym celu   prośbę dot.  chęci zwrotu  (całości lub części)  zakupionego biletu należy przesłać  na adres: zwroty@polferries.pl   podając następujące dane: imię, nazwisko, numer biletu oraz kontaktowy numer telefonu.

Warunkiem skorzystania z możliwości zwrotu biletu jest zarejestrowanie rezygnacji w komputerowym systemie sprzedaży przewoźnika morskiego i rezerwacji nie później niż 24 godziny przed rozpoczęciem rejsu.  Wyjątek stanowią oferty specjalne, które nie podlegają zwrotowi. Dokonując  zwrotu, przewoźnik morski potrąca 25% opłaty netto za zakupioną usługę, jako opłatę manipulacyjną.

W tym wypadku zwrotu należności (po potrąceniu opłat manipulacyjnych) dokonuje się na konto wskazane przez właściciela biletu. W tym celu   informację dot.  chęci zwrotu  (całości lub części)  zakupionego biletu należy przesłać  na adres: zwroty@polferries.pl   podając następujące dane: imię, nazwisko, numer biletu ,  kontaktowy numer telefonu, nazwę banku i numer konta , na które zwrot zostanie przekazany  oraz dane właściciela konta (imię i nazwisko, adres  lub w przypadku firmy-jej pełną nazwę z adresem) .

Dojazd do Terminala Promowego Westerplatte dla pasażerów pieszych zapewnia komunikacja miejska ZTM w Gdańsku autobusami linii nr 106, 138 i 606 (linia sezonowa od maja do października): Rozkład Jazdy Autobusów ZTM

Zaplanuj dojazd do Terminala Promowego komunikacją miejską: Jakdojade Gdańsk

Kontakt - Klienci Indywidualni i Grupowi

Infolinia pasażerska, informacje na temat ruchu promów
+48 22 230 2222
Wycieczki do Skandynawii
+48 22 230 2223

Infolinia pasażerska
pn-pt: 8:00-18:00
sob: 8:00-16:00
Informacja na temat ruchu promów
codziennie: 8:00-20:00
Wycieczki do Skandynawii
pn-pt: 8:00-16:00

W sprawach pilnych dot. dzisiejszego odejścia promu, po godzinach pracy infolinii, prosimy o kontakt mailowy: pax.swinoujscie@polferries.pl

Bilety pasażerskie
rezerwacje@polferries.pl
Oferta turystyczna i grupowa
wycieczki@polferries.pl