Kup Bilet online

5% zniżki od ceny biletu za zakup online.
Regulamin sprzedaży on-line
Informacje dla pasażerów

Regulamin sprzedaży on-line

Część I
Postanowienia wstępne
§1. Zakres przedmiotowy i definicje
1.Niniejszy regulamin określa: 
a) zasady świadczenia usług drogą elektroniczną przez PŻB z wykorzystaniem stron internetowych należących do PŻB; 
b) zasady i warunki sprzedaży - poprzez utrzymywany przez PŻB system internetowej sprzedaży biletów zwany dalej „systemem on-line” -biletów na przewóz morzem pasażera i jego bagażu statkami eksploatowanymi pod znakiem POLFERRIES. 

2.Niniejszy regulamin jest regulaminem, o którym stanowi przepis art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144 z 2002, poz. 1204 z póź. zm.)

3.Dane rejestrowe PŻB: Polska Żegluga Bałtycka S.A. w Kołobrzegu, ulica Portowa 41, 78-100 Kołobrzeg, Polska, Nr KRS 0000011871, Sąd Rejonowy w Koszalinie IX Wydział KRS; Kapitał Zakładowy 103 838 000 PLN; NIP 671-010-07-02.

4. Użyte w regulaminie określenia oznaczają:
1) PŻB – Polska Żegluga Bałtycka Spółka Akcyjna; 
2) system on-line – utrzymywany przez PŻB system umożliwiający osobie zwanej dalej Płatnikiem lub Użytkownikiem, zawarcie przez Internet umowy przewozu pasażera i jego bagażu morzem (zakup biletu), na swoją rzecz lub na rzecz osoby trzeciej, zwanej dalej Pasażerem;
3) Płatnik lub Użytkownik – osoba dokonująca zakupu biletu poprzez system on-line oraz dokonująca płatności on-line;
4) płatność on-line – opłacenie należności za pomocą akceptowalnej przez system rezerwacyjny karty płatniczej, obsługiwane standardy kart podawane są w trakcie procesu zakupu biletu oraz w zakładce "Ważne informacje dla pasażera";
5) umowa przewozu pasażera i jego bagażu morzem lub umowa przewozu – umowa, której przedmiotem jest przewóz pasażera i jego bagażu morzem w rozkładowych rejsach morskich zgodnie z ogłoszonymi rozkładami, taryfami (cennikami) i Warunkami Przewozu, zawarta za pomocą systemu on-line z PŻB (lub w szczególnych przypadkach z podmiotem, w imieniu którego PŻB prowadzi sprzedaż); 
6) Pasażer – osoba, na rzecz której zakupiony został bilet,
7) bilet – zapis elektroniczny w internetowym systemie sprzedaży on-line, który zostaje wygenerowany po dokonaniu zapłaty i powinien być wydrukowany samodzielnie przez Płatnika w celu okazania podczas odprawy na Terminalu Promowym; bilet ten ma charakter biletu imiennego i jest dowodem zawarcia umowy przewozu oraz uiszczenia opłaty za przewóz, 
8) zakup biletu – zawarcie umowy przewozu poprzez system on-line;
9) oferta specjalna – oferta zawierająca szczególne warunki taryfowe, zamieszczona na stronie www.polferries.pl; limitowana liczba miejsc na każdy rejs, oferty specjalne nie podlegają zwrotowi; 
10) Warunki Przewozu - warunki na jakich przewoźnik świadczy przewóz;
11) przewoźnik – PŻB lub w szczególnych przypadkach podmiot, w imieniu którego PŻB prowadzi sprzeda

Część II
Świadczenie usług drogą elektroniczną.

§ 2. Rodzaj usług.
1. PŻB świadczy następujące usługi drogą elektroniczną:

    1. zawieranie z wykorzystaniem stron internetowych umów przewozu morzem pasażerów i ich bagażu;
    2. informowanie o aktualnych promocjach i ofertach PŻB.

2. Szczegółowe zasady zawierania umów przewozu z wykorzystaniem stron internetowych określone zostały w Części III. 

3. Przewóz wykonywany przez przewoźnika podlega Warunkom Przewozu obowiązującym w chwili zawarcia umowy przewozu. Warunki Przewozu można otrzymać od PŻB, jej przedstawiciela lub pobrać ze stron internetowych www.polferries.pl

§ 3.Udostępnianie usług.
Z usług może korzystać każda osoba odwiedzająca stronę internetową dostępną pod adresem www.polferries.pl, z zastrzeżeniem § 4 ust.1.

§4. Wymogi sprzętowe i prawne.
1.Korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną przez PŻB możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Użytkownik, następujących minimalnych wymagań technicznych: 
a) zastosowania przeglądarek: Internet Explorer 6.0 lub nowszych wersji, Firefox 1.0 z zainstalowanym oprogramowaniem do obsługi Java Scriptu i apletów Java, 
b) zastosowania w pewnych przypadkach oprogramowania Acrobat Reader,
c) strona internetowa jest optymalizowana do rozdzielczości 1024 x 768 
d) umożliwienie instalacji plików cookies.

PŻB nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne występujące na sprzęcie komputerowym, z którego korzysta użytkownik, a które uniemożliwiają użytkownikowi korzystanie z usług. 

2. Niedozwolonym jest korzystanie z systemu on-line w celu sprzecznym z obowiązującym prawem i przeznaczeniem.

3. Jeżeli Użytkownik nie akceptuje w pełni zasad określonych w niniejszym Regulaminie i/albo sprzęt, z którego korzysta nie spełnia wymagań technicznych, dalsze korzystanie z systemu jest niemożliwe.

4. Zaakceptowanie Regulaminu Sprzedaży stanowi oświadczenie woli. Pomyślne zakończenie procedury zakupu biletu tworzy zobowiązanie między Pasażerem a PŻB, którego przedmiotem jest przewóz Pasażera i jego bagażu morzem.

 

Część III
Zasady i warunki sprzedaży. 
§5. Przedmiot regulacji.
1. Regulamin Sprzedaży określa zasady:
a) zawarcia umowy przewozu pasażera i jego bagażu morzem,
b) zmiany umowy przewozu pasażera i jego bagażu morzem,
c) odstąpienia od umowy przewozu pasażera i jego bagażu morzem,
d) zwrotu należności za niewykorzystane bilety oraz składania i rozpatrywania wniosków, 
e) wystawiania faktur VAT.
2. Postanowienia taryfowe o przewozie osób i ceny biletów określone są w obowiązujących w dniu zakupu biletu cennikach dostępnych na stronie: www.polferries.pl 

§ 6. Zasady korzystania z systemu rezerwacji
1. Użytkownik, który po raz pierwszy korzysta z systemu rezerwacyjnego, powinien:
1) zarejestrować się w systemie ustalając oraz wprowadzając do formularza rejestracyjnego: 
a) login i hasło dostępu,
b) dane osobowe, tj:
- imię i nazwisko oraz dokładny adres z kodem pocztowym,
- adres poczty elektronicznej 
- numer telefonu kontaktowego 
2) zaakceptować Regulamin Sprzedaży oraz Warunki Przewozu, przy użyciu przycisku "Akceptuj", a w przypadku korzystania z oferty specjalnej, zapoznać się z aktualnie obowiązującymi warunkami taryfowymi.

§ 7. Zawarcie umowy przewozu
1.Zakup biletu może być dokonany najpóźniej na 24 godz. przed planowanym odejściem promu. 
2. Użytkownik zobowiązany jest skontrolować poprawność wygenerowanych przez system on-line danych na etapie poprzedzającym płatność. 
3. Zawarcie umowy przewozu następuje poprzez dokonanie płatności on-line i wygenerowanie przez system on-line biletu. 
4. Potwierdzeniem zawarcia umowy przewozu jest udostępnienie Płatnikowi do samodzielnego wydrukowania, w orientacji pionowej, imiennego biletu na papierze formatu A-4. Płatnik odpowiada za czytelność wydrukowanego biletu. 
5. Wydrukowany samodzielnie bilet zawiera:
1) imię i nazwisko pasażera oraz ewentualnie numer rejestracyjny samochodu;
2) usługi przewozowe;
3) numer biletu;
4) cenę biletu;
6. Dane, o których mowa w ust. 5, podlegają weryfikacji podczas odprawy armatorskiej na 
Terminalach Promowych.
7. W przypadku przerwania sesji z jakiegokolwiek powodu umowa nie zostanie zawarta. W celu nabycia biletu należy ponownie rozpocząć procedurę zakupu biletu.

§8. Zmiana umowy przewozu
Jakiekolwiek zmiana w umowie przewozu zawartej przy użyciu systemu on-line jest możliwa tylko poprzez kontakt z operatorem systemu - dane teleadresowe na stronie www.polferries.pl. Zmiany spowodują dopłatę w wysokości różnicy cen pomiędzy cennikiem internetowym, a cennikiem Polferries aktualnie obowiązującym, dostępnym na stronach www.polferries.pl.

§ 9. Odstąpienie od umowy przewozu
Od umowy przewozu zawartej przy użyciu systemu on-line, można odstąpić na zasadach określonych w Warunkach Przewozu (pkt.5.4)

 

§10. Zwrot należności
1.Zwrotu należności (po potrąceniu opłat manipulacyjnych) dokonuje się jedynie na rachunek karty, którą bilet został opłacony. W tym celu należy wysłać na adres zwroty@polferries.pl dane: imię, nazwisko, numer biletu oraz numer telefonu kontaktowego. Ponadto w razie zwrotu należności za bilet, do którego została wystawiona faktura VAT, zwrot należności następuje niezwłocznie po otrzymaniu przez PŻB podpisanej kopii faktury korygującej. 
2. Oferty specjalne nie podlegają zwrotowi.
3.Od zwracanych należności potrąca się 30% opłaty, chyba że niewykorzystanie biletu nastąpiło z przyczyn leżących po stronie PŻB.
4.Zwrot należności następuje w terminie do 30 dni.

§ 11. Wystawianie faktur VAT
1. Bilet internetowy nie jest fakturą VAT.
2. PŻB wystawia fakturę VAT po złożeniu przez Płatnika pisemnego wniosku, najpóźniej w terminie 3 miesięcy od daty dokonania zakupu biletu na adres:
Polska Żegluga Bałtycka Spółka Akcyjna
ul. Portowa 41
78-100 Kołobrzeg lub na adres poczty elektronicznej: faktury@polferries.pl
3 .Faktury VAT przesyłane są za pośrednictwem poczty na koszt PŻB.

§12. Prawa i obowiązki Użytkownika 
1. Użytkownik ma prawo do wglądu do swoich danych osobowych i uaktualniania ich.
2. Użytkownik zobowiązany jest:
1) podać przy rejestracji w systemie on-line prawdziwe dane swoje lub firmy;
2) zaakceptować przyciskiem ‘AKCEPTUJĘ’ Warunki Przewozu oraz Regulamin Sprzedaży, 
3) w przypadku zakupu biletu dla Pasażera, który nie jest Płatnikiem:
a) podać imię i nazwisko Pasażera, dane pojazdu 
b) zapoznać Pasażera z postanowieniami Regulaminu Sprzedaży i/albo oferty specjalnej;
4) korzystać z systemu on-line zgodnie z przepisami prawa i postanowieniami niniejszego Regulaminu Sprzedaży;
5) wydrukować na koszt własny czytelnie na papierze formatu A4 – w orientacji pionowej bilet;
6) w razie zwrotu należności za niewykorzystany bilet internetowy, do którego została wystawiona faktura VAT potwierdzić podpisem odbiorcy fakturę korygującą, a jeżeli faktura VAT wystawiona była na firmę także pieczęcią firmy, w przypadku otrzymania faktury za pośrednictwem poczty należy odesłać podpisaną kopię nadawcy.
3. Wszelkie reklamacje dotyczące świadczonych przez PŻB usług drogą elektroniczną należy zgłaszać na adres e-mail: online@polferries.pl; 
Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko i dokładny adres, w tym adres e-mail, składającego reklamację jak również dokładny opis i powód reklamacji. 

4. Reklamacje rozpatrywane będą przez PŻB niezwłocznie, w kolejności ich wpływu. 

5. O sposobie rozpatrzenia reklamacji osoba składająca reklamację poinformowana zostanie w sposób, w jaki została zgłoszona reklamacja, na adres podany w reklamacji.

§13. Prawa i obowiązki PŻB
1.PŻB ma prawo odstąpić od umowy w przypadku naruszenia przez Płatnika lub Pasażera Warunków Przewozu lub Regulaminu Sprzedaży.

2.W związku z umową przewozu zawartą za pośrednictwem systemu on-line PŻB jest zobowiązana do: 

1) wykonania przewozu zgodnie z zawartą umową;
2) przesłania Płatnikowi na jego żądanie – za pośrednictwem poczty (na koszt własny) faktury VAT potwierdzającej zakup biletu oraz faktury korygującej, w przypadku zwrotu należności za niewykorzystany bilet, do którego wystawiona została faktura VAT;

§ 15. Postanowienia końcowe
1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia z dnia 18 września 2001 r. Kodeks morski (Dz. U. z 2001, nr 138, poz. 1545 z póź. zm.) oraz Warunki Przewozu i obowiązujący cennik.

2. PŻB przetwarza dane osobowe Użytkowników systemu rezerwacyjnego na podstawie art. 23 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) w celu realizacji internetowej sprzedaży biletów.
3. Wszelkie spory wynikające ze świadczenia usług drogą elektroniczną przez PŻB na podstawie niniejszego regulaminu strony poddają jurysdykcji sądów polskich.

Kontakt - Klienci Indywidualni i Grupowi

Infolinia pasażerska
+48 22 230 2222
Infolinia turystyczna i grupowa
+48 22 230 2223

Infolinia pasażerska
pn-pt: 8:00-20:00
sobota: 8:00-18:00
Informacja na temat ruchu promów:
niedziela i święta: 8:00-18:00
Infolinia turystyczna i grupowa
pn-pt: 9:00-17:00

W sprawach pilnych dot. dzisiejszego odejścia promu, po godzinach pracy infolinii, prosimy o kontakt mailowy: pax.swinoujscie@polferries.pl

Bilety pasażerskie
rezerwacje@polferries.pl
Oferta turystyczna i grupowa
wycieczki@polferries.pl