Kup Bilet online

Regulamin sprzedaży on-line
Informacje dla pasażerów

Regulamin sprzedaży on-line

Część I
Postanowienia wstępne
§1. Zakres przedmiotowy i definicje
1.Niniejszy regulamin określa: 
a) zasady świadczenia usług drogą elektroniczną przez PŻB z wykorzystaniem stron internetowych należących do PŻB; 
b) zasady i warunki sprzedaży - poprzez utrzymywany przez PŻB system internetowej sprzedaży biletów zwany dalej „systemem on-line” -biletów na przewóz morzem pasażera i jego bagażu statkami eksploatowanymi pod znakiem POLFERRIES. 

2.Niniejszy regulamin jest regulaminem, o którym stanowi przepis art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144 z 2002, poz. 1204 z póź. zm.)

3.Dane rejestrowe PŻB: Polska Żegluga Bałtycka S.A. w Kołobrzegu, ulica Portowa 41, 78-100 Kołobrzeg, Polska, Nr KRS 0000011871, Sąd Rejonowy w Koszalinie IX Wydział KRS; Kapitał Zakładowy 67.938.495,30 PLN; NIP 671-010-07-02.

4. Użyte w regulaminie określenia oznaczają:
1) PŻB – Polska Żegluga Bałtycka Spółka Akcyjna; 
2) system on-line – utrzymywany przez PŻB system umożliwiający osobie zwanej dalej Płatnikiem lub Użytkownikiem, zawarcie przez Internet umowy przewozu pasażera i jego bagażu morzem (zakup biletu), na swoją rzecz lub na rzecz osoby trzeciej, zwanej dalej Pasażerem;
3) Płatnik lub Użytkownik – osoba dokonująca zakupu biletu poprzez system on-line oraz dokonująca płatności on-line;
4) płatność on-line – opłacenie należności za pomocą akceptowalnej przez system rezerwacyjny karty płatniczej, obsługiwane standardy kart podawane są w trakcie procesu zakupu biletu oraz w zakładce "Ważne informacje dla pasażera";
5) umowa przewozu pasażera i jego bagażu morzem lub umowa przewozu – umowa, której przedmiotem jest przewóz pasażera i jego bagażu morzem w rozkładowych rejsach morskich zgodnie z ogłoszonymi rozkładami, taryfami (cennikami) i Warunkami Przewozu, zawarta za pomocą systemu on-line z PŻB (lub w szczególnych przypadkach z podmiotem, w imieniu którego PŻB prowadzi sprzedaż); 
6) Pasażer – osoba, na rzecz której zakupiony został bilet,
7) bilet – zapis elektroniczny w internetowym systemie sprzedaży on-line, który zostaje wygenerowany po dokonaniu zapłaty i powinien być wydrukowany samodzielnie przez Płatnika w celu okazania podczas odprawy na Terminalu Promowym; bilet ten ma charakter biletu imiennego i jest dowodem zawarcia umowy przewozu oraz uiszczenia opłaty za przewóz, 
8) zakup biletu – zawarcie umowy przewozu poprzez system on-line;
9) oferta specjalna – oferta zawierająca szczególne warunki taryfowe, zamieszczona na stronie www.polferries.pl; limitowana liczba miejsc na każdy rejs, oferty specjalne nie podlegają zwrotowi; 
10) Warunki Przewozu - warunki na jakich przewoźnik świadczy przewóz;
11) Polityka Prywatności – dokument informujący o celach i sposobie zbierania oraz wykorzystywania danych osobowych pasażera przez przewoźnika;
12) przewoźnik – Polska Żegluga Bałtycka Spółka Akcyjna

Część II
Świadczenie usług drogą elektroniczną.

§ 2. Rodzaj usług.
1. PŻB świadczy następujące usługi drogą elektroniczną:

  1. zawieranie z wykorzystaniem stron internetowych umów przewozu morzem pasażerów i ich bagażu;
  2. informowanie o aktualnych promocjach i ofertach PŻB.

2. Szczegółowe zasady zawierania umów przewozu z wykorzystaniem stron internetowych określone zostały w Części III. 

3. Przewóz wykonywany przez przewoźnika podlega Warunkom Przewozu obowiązującym w chwili zawarcia umowy przewozu. Warunki Przewozu można otrzymać od PŻB, jej przedstawiciela lub pobrać ze stron internetowych www.polferries.pl

§ 3.Udostępnianie usług.
Z usług może korzystać każda osoba odwiedzająca stronę internetową dostępną pod adresem www.polferries.pl, z zastrzeżeniem § 4 ust.1.

§4. Wymogi sprzętowe i prawne.
1.Korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną przez PŻB możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Użytkownik, następujących minimalnych wymagań technicznych: 
a) zastosowania przeglądarek: Internet Explorer 6.0 lub nowszych wersji, Firefox 1.0 z zainstalowanym oprogramowaniem do obsługi Java Scriptu i apletów Java, 
b) zastosowania w pewnych przypadkach oprogramowania Acrobat Reader,
c) strona internetowa jest optymalizowana do rozdzielczości 1024 x 768 
d) umożliwienie instalacji plików cookies.
PŻB nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne występujące na sprzęcie komputerowym, z którego korzysta użytkownik, a które uniemożliwiają użytkownikowi korzystanie z usług. 

2. Niedozwolonym jest korzystanie z systemu on-line w celu sprzecznym z obowiązującym prawem i przeznaczeniem.

3. Jeżeli Użytkownik nie akceptuje w pełni zasad określonych w niniejszym Regulaminie i/albo sprzęt, z którego korzysta nie spełnia wymagań technicznych, dalsze korzystanie z systemu jest niemożliwe.

4. Zaakceptowanie Regulaminu Sprzedaży stanowi oświadczenie woli. Pomyślne zakończenie procedury zakupu biletu tworzy zobowiązanie między Pasażerem a PŻB, którego przedmiotem jest przewóz Pasażera i jego bagażu morzem.

Część III
Zasady i warunki sprzedaży. 
§5. Przedmiot regulacji.
1. Regulamin Sprzedaży określa zasady:
a) zawarcia umowy przewozu pasażera i jego bagażu morzem,
b) zmiany umowy przewozu pasażera i jego bagażu morzem,
c) odstąpienia od umowy przewozu pasażera i jego bagażu morzem,
d) zwrotu należności za niewykorzystane bilety oraz składania i rozpatrywania wniosków, 
e) wystawiania faktur VAT.

2. Postanowienia taryfowe o przewozie osób i ceny biletów określone są w obowiązujących w dniu zakupu biletu cennikach dostępnych na stronie: www.polferries.pl 

§ 6. Zasady korzystania z systemu rezerwacji
1. Użytkownik, który po raz pierwszy korzysta z systemu rezerwacyjnego, powinien:
1) zarejestrować się w systemie ustalając oraz wprowadzając do formularza rejestracyjnego: 
a) login i hasło dostępu,
b) dane osobowe, tj:
- imię i nazwisko oraz dokładny adres z kodem pocztowym,
- adres poczty elektronicznej 
- numer telefonu kontaktowego 
2) zaakceptować Regulamin Sprzedaży, Warunki Przewozu oraz Politykę Prywatności, przy użyciu przycisku "Akceptuj", a w przypadku korzystania z oferty specjalnej, zapoznać się z aktualnie obowiązującymi warunkami taryfowymi.

§ 7. Zawarcie umowy przewozu
1.Zakup biletu może być dokonany najpóźniej na 2 godz. przed planowanym odejściem promu. 

2. Użytkownik zobowiązany jest skontrolować poprawność wygenerowanych przez system on-line danych na etapie poprzedzającym płatność. 

3. Zawarcie umowy przewozu następuje poprzez dokonanie płatności on-line i wygenerowanie przez system on-line biletu. 

4. Potwierdzeniem zawarcia umowy przewozu jest udostępnienie Płatnikowi do samodzielnego wydrukowania, w orientacji pionowej, imiennego biletu na papierze formatu A-4. Płatnik odpowiada za czytelność wydrukowanego biletu. 

5. Wydrukowany samodzielnie bilet zawiera:
1) imię i nazwisko pasażera oraz ewentualnie numer rejestracyjny samochodu;
2) usługi przewozowe;
3) numer biletu;
4) cenę biletu;

6. Dane, o których mowa w ust. 5, podlegają weryfikacji podczas odprawy armatorskiej na 
Terminalach Promowych.

7. W przypadku przerwania sesji z jakiegokolwiek powodu umowa nie zostanie zawarta. W celu nabycia biletu należy ponownie rozpocząć procedurę zakupu biletu.

§8. Zmiana umowy przewozu
Jakiekolwiek zmiana w umowie przewozu zawartej przy użyciu systemu on-line jest możliwa tylko poprzez kontakt z operatorem systemu - dane teleadresowe na stronie www.polferries.pl. Zmiany spowodują dopłatę w wysokości różnicy cen pomiędzy cennikiem internetowym, a cennikiem Polferries aktualnie obowiązującym, dostępnym na stronach www.polferries.pl.

§ 9. Odstąpienie od umowy przewozu
Od umowy przewozu zawartej przy użyciu systemu on-line, można odstąpić na zasadach określonych w Warunkach Przewozu (pkt.2.4)

§10. Zwrot należności
1.Zwrotu należności (po potrąceniu opłat manipulacyjnych) dokonuje się jedynie na rachunek karty, którą bilet został opłacony. W tym celu należy wysłać na adres zwroty@polferries.pl dane: imię, nazwisko, numer biletu oraz numer telefonu kontaktowego. Ponadto w razie zwrotu należności za bilet, do którego została wystawiona faktura VAT,  na podany przez pasażera  adres e-mailowy wysyłana jest korekta faktury 

2. Oferty specjalne nie podlegają zwrotowi.

3.Od zwracanych należności potrąca się opłatę manipulacyjną, chyba że niewykorzystanie biletu nastąpiło z przyczyn leżących po stronie PŻB.

4.Zwrot należności następuje w terminie do 30 dni od przesłania na w/w adres wezwania o zwrot opłaty.

§ 11. Wystawianie faktur VAT
1. Bilet internetowy nie jest fakturą VAT.
Faktura jest emitowana po zaznaczeniu pola faktura i podaniu danych do faktury.
System pamięta dane raz wprowadzone.
Faktura jest wysyłana razem z biletem na podany przez pasażera adres e-mailowy.

§12. Prawa i obowiązki Użytkownika 
1. Użytkownik ma prawo do wglądu do swoich danych osobowych i uaktualniania ich.

2. Użytkownik zobowiązany jest:
1) podać przy rejestracji w systemie on-line prawdziwe dane swoje lub firmy;
2) zaakceptować przyciskiem ‘AKCEPTUJĘ’ Warunki Przewozu, Regulamin Sprzedaży oraz Politykę Prywatności, 
3) w przypadku zakupu biletu dla Pasażera, który nie jest Płatnikiem:
a) podać imię i nazwisko Pasażera, dane pojazdu 
b) zapoznać Pasażera z postanowieniami Regulaminu Sprzedaży i/albo oferty specjalnej;
4) korzystać z systemu on-line zgodnie z przepisami prawa i postanowieniami niniejszego Regulaminu Sprzedaży;
5) wydrukować na koszt własny czytelnie na papierze formatu A4 – w orientacji pionowej bilet;

3. Wszelkie reklamacje dotyczące świadczonych przez PŻB usług drogą elektroniczną należy zgłaszać na adres e-mail: reklamacje@polferries.pl; 
Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko i dokładny adres, w tym adres e-mail, składającego reklamację jak również dokładny opis i powód reklamacji. 

4. Reklamacje rozpatrywane będą przez PŻB niezwłocznie, w kolejności ich wpływu. 

5. O sposobie rozpatrzenia reklamacji osoba składająca reklamację poinformowana zostanie w sposób, w jaki została zgłoszona reklamacja, na adres podany w reklamacji.

§13. Prawa i obowiązki PŻB
1. PŻB ma prawo odstąpić od umowy w przypadku naruszenia przez Płatnika lub Pasażera Warunków Przewozu lub Regulaminu Sprzedaży.
W związku z umową przewozu zawartą za pośrednictwem systemu on-line PŻB jest zobowiązana do wykonania przewozu zgodnie z zawartą umową.

§ 14. Postanowienia końcowe
1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia z dnia 18 września 2001 r. Kodeks morski (Dz. U. z 2001, nr 138, poz. 1545 z póź. zm.) oraz Warunki Przewozu i obowiązujący cennik dostępne na stronie PZB S.A. w Kołobrzegu.

2. PŻB przetwarza dane osobowe Użytkowników systemu rezerwacyjnego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dni 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO) (Dz. Urz. UE L119/1) w celu realizacji internetowej sprzedaży biletów.

3. Wszelkie spory wynikające ze świadczenia usług drogą elektroniczną przez PŻB na podstawie niniejszego regulaminu strony poddają jurysdykcji sądów polskich.

Kontakt - Klienci Indywidualni i Grupowi

Infolinia pasażerska, informacje na temat ruchu promów
+48 22 230 2222
Wycieczki do Skandynawii
+48 22 230 2223

Infolinia pasażerska
pn-pt: 8:00-18:00
sob: 8:00-16:00
Informacja na temat ruchu promów
codziennie: 8:00-20:00
Wycieczki do Skandynawii
pn-pt: 8:00-16:00

W sprawach pilnych dot. dzisiejszego odejścia promu, po godzinach pracy infolinii, prosimy o kontakt mailowy: pax.swinoujscie@polferries.pl

Bilety pasażerskie
rezerwacje@polferries.pl
Oferta turystyczna i grupowa
wycieczki@polferries.pl