Kup Bilet online

5% zniżki od ceny biletu za zakup online.
Warunki przewozu
Informacje dla pasażerów

Warunki przewozu

PASAŻEROWIE ZOBOWIĄZANI SĄ ZAPOZNAĆ SIĘ Z WARUNKAMI PRZEWOZU
PASAŻERÓW, ICH BAGAŻU I POJAZDÓW PROMAMI PRZED ZAWARCIEM UMOWY. WARUNKI TE STANOWIĄ INTEGRALNĄ CZĘŚĆ UMOWY PRZEWOZU ZAWIERANEJ POMIĘDZY PASAŻEREM I POLSKĄ ŻEGLUGĄ BAŁTYCKĄ S.A. W KOŁOBRZEGU ZWANĄ DALEJ PRZEWOŹNIKIEM.

-1-
1.1.Umowa przewozu oznacza umowę zawartą przez Przewoźnika lub w jego imieniu na przewóz morzem pasażera lub pasażera i jego bagażu za ustaloną opłatą. Stawki opłat określone są rozkładem rejsów lub odrębnym cennikiem. Przewoźnik zastrzega sobie prawo do wprowadzenia dodatkowych opłat jak np. dodatek paliwowy, ekologicznyitp. Przewoźnik może wykonać przewóz innym statkiem niż pierwotnie planowany lub podany w rozkładzie rejsów. Warunki przewozu stanowią integralną część umowy.
1.2. Do umowy i Warunków zastosowanie mają przepisy prawa polskiego Kodeks morski, oraz przepisy międzynarodowe w szczególności przepisy Rozporządzenia WE nr 392/2009 i Rozporządzenia UE nr 1177/2010 oraz Konwencji Ateńskiej w sprawie przewozu morzem pasażerów i ich bagażu z 13 grudnia 1974r.
1.3. Wydany bilet stanowi dowód zawarcia umowy przewozu i uiszczenia opłaty za przewóz.Pasażer nie może bez zgody Przewoźnika przenieść na osobę trzecią imiennego biletu pasażerskiego.
1.4. Z zastrzeżeniem przepisów międzynarodowych w sprawie jurysdykcji i uznawania orzeczeń sądowych sprawy sądowe o ile powództwo jest wnoszone przez sąd w Polsce będą rozstrzygane przez właściwy sąd dla siedziby przewoźnika.
1.5. Bagaż oznacza każdą rzecz w tym również pojazd znajdujący się w posiadaniu pasażera który nie jest ładunkiem. Bagaż kabinowy oznacza bagaż, który pasażer ma w swojej kabinie lub który w inny sposób znajduje się w jego posiadaniu, pod jego opieką lub kontrolą włączając w to bagaż, który pasażer ma w pojeździe lub na nim.
1.6.Pojazd przewożony na podstawie umowy przewozu pasażera i jego bagażu winien być dopuszczony do ruchu i przekroczenia granicy zarówno w miejscu zaokrętowania, jak i wyokrętowania, tj. w szczególności zarejestrowany we właściwym urzędzie. Pojazdy nie spełniające powyższego warunku mogą być przewiezione przez Przewoźnika wyłącznie na podstawie umowy przewozu ładunku.
1.7. Przewóz zwierząt domowych podlega dodatkowej opłacie. Pasażer przewożący zwierzęta zobowiązany jest wykupić całą specjalną kabinę do swojej dyspozycji i odpowiada za jej stan sanitarny.
W specjalnej kabinie mogą przebywać max 2 zwierzęta. W przypadku braku takich kabin przewóz zwierząt nie jest możliwy. W miejscach ogólnodostępnych, pasażer podróżujący ze zwierzęciem, ma obowiązek, trzymania zwierzęcia na smyczy oraz w kagańcu. Pasażer zobowiązany jest do zapoznania się z przepisami weterynaryjnymi danego kraju oraz do posiadania wszystkich dokumentów niezbędnych do wwiezienia zwierzęcia do kraju przeznaczenia.
W miejscach ogólnodostępnych, pasażer podróżujący ze zwierzęciem, ma obowiązek trzymania zwierzęcia na smyczy oraz w kagańcu. Nie stosowanie się do powyższego podlega karze w wysokości 50 €.
1.8.  Pasażer ma prawo do przewiezienia, bez dodatkowych opłat, bagażu kabinowego do 50 kg. Bagaż przekraczający ciężar 50 kg traktowany będzie jako ładunek i przewożony na podstawie umowy przewozu ładunku po opłaceniu frachtu, naliczanego wg obowiązującej na danej linii taryfy ładunkowej. Pasażer jest odpowiedzialny za poinformowanie Przewoźnika o bagażu/rzeczach osobistych przekraczających powyższy limit. Przewoźnik zastrzega sobie prawo do odrzucenia lub zakwalifikowania jako ładunek, za który należna jest opłata frachtowa, wszelkiego bagażu przewożonego niezgodnie z niniejszymi warunkami. Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikające z niewypełnienia powyższych wymagań przez pasażera.
1.9. Przewoźnik, jego przedstawicielstwa oraz załoga nie odpowiadają za zagubiony bagaż. Przedmioty pozostawione przez Pasażera, którego nie można zidentyfikować, Przewoźnik przechowuje przez okres 3 miesięcy. Przewoźnik zastrzega, iż w przypadku nieodebrania znalezionej rzeczy w ciągu 6 miesięcy, rzeczy znalezione zostaną przekazane organizacji charytatywnej wybranej przez Przewoźnika albo zlikwidowane.

-2-
2.1. Pasażer ma prawo wykorzystania zakupionej usługi przewozu w okresie 6 miesięcy od pierwotnie zadeklarowanej daty pierwszej podróży, chyba, że warunki oferty stanowią inaczej. Data przewozu może być zmieniona w trakcie w/w okresu pod warunkiem zarejestrowania tej zmiany w komputerowym systemie sprzedaży i rezerwacji nie później niż 24 godziny przed zarezerwowaną datą podróży. Po upływie 6 miesięcy bilet traci ważność bez prawa zwrotu opłaty za niewykorzystany przewóz, chyba, ze warunki ofert stanowią inaczej.
2.2. Każda zmiana w rezerwacji pociąga za sobą korektę poprzednio dokonanej opłaty do zera i sprzedaż nowej usługi po nowym kursie z dnia dokonania korekty.Zmiany w bilecie podlegają opłacie, Opłata nie jest naliczana w przypadku zmiany wartości biletu. Pierwsza zmiana w bilecie nie podlega opłacie.
2.3. W przypadku rezerwacji całej kabiny, pasażer zobowiązany jest zapłacić za wszystkie łóżka, nawet, gdy w kabinie przebywa mniej osób niż jest miejsc.
2.4. Pasażer może zrezygnować z całości lub części przewozu z zachowaniem prawa do częściowego zwrotu opłaty, pod warunkiem zarejestrowania rezygnacji w komputerowym systemie sprzedaży i rezerwacji nie później niż 24 godz. przed rozpoczęciem rejsu. Dokonując zwrotu opłaty Przewoźnik potrąca opłatę manipulacyjną. Późniejsze odstąpienie pasażera od umowy albo jego nieprzybycie na statek w oznaczonym czasie przed rozpoczęciem podróży nie stanowi podstawy roszczenia o zwrot uiszczonej opłaty za przewóz.
2.5. W przypadku sprzedaży przewozu dokumentowanego fakturą VAT zwrot opłaty następuje tylko w miejscu wystawienia faktury VAT, natomiast przy pozostałej sprzedaży (paragon) zwrot opłaty następuje w miejscu zakupu przewozu, w Morskim Biurze Podróży Polferries, na Terminalach Promowych lub w siedzibie Przewoźnika.Nie dokonuje się zwrotów należności na promie.

-3-
3.1. Odpowiedzialność Przewoźnika rozciąga się wyłącznie na czas przewozu Pasażera oraz jego bagażu statkiem eksploatowanym przez Przewoźnika.
3.2.  Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z opóźnienia w przewozie pasażera i jego bagażu chyba, że zachodzi jego wina umyślna.
3.3. Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zdarzenia oraz usługi świadczone na lądzie przed wejściem na statek, jak również po zejściu ze statku.
3.4. Przewoźnik nie odpowiada za szkody wynikłe z opóźnionego przyjścia/wyjścia promów do portu, anulowane rejsy lub zawinięcia do portów innych niż planowane, w przypadku problemów technicznych lub siły wyższej np. złych warunków atmosferycznych oraz innych czynników niezależnych od Przewoźnika.

-4-
4.1. Pasażer pieszy ma obowiązek stawienia się do odprawy najpóźniej 30 minut przed planowanym odejście promu. Odprawa dla pasażera pieszego kończy się na 30 minut przed planowanym odejściem promu.
Pasażer zmotoryzowany ma obowiązek stawienia się do odprawy najpóźniej 120 minut przed planowanym odejście promu. Odprawa dla pasażera zmotoryzowanego kończy się na 30 minut przed planowanym odejściem promu. Oznacza to, że pasażerowie podróżujący w pojazdach zobowiązani są pozostać w gotowości do załadunku (po przejściu odprawy Armatorskiej) na 30 minut przed planowanym odejściem promu.
Niestawienie się we właściwym czasie do odprawy Armatorskiej powoduje anulowanie rezerwacji i skreślenie z listy pasażerów bez możliwości zwrotu kosztów.
4.2. Pasażer podczas odprawy Amatorskiej na terminalu promowym zobowiązany jest podać ważny numer biletu oraz przedstawić ważne dokumenty tożsamości (dowód osobisty lub paszport).
4.3. Pasażer obowiązany jest przestrzegać porządku obowiązującego na statku oraz terminalu promowym, wykonywać wszelkie zarządzenia, stałe i doraźne, wydawane przez obsługę terminala oraz kapitana lub upoważnionych członków załogi. Pasażer może być zatrzymany w osobnym pomieszczeniu, jeżeli narusza porządek lub zagraża bezpieczeństwu innych pasażerów oraz statku.
4.4. Przewoźnik ma prawo odmówić przyjęcia na prom pasażera, pomimo opłaconego przewozu, który swym zachowaniem może spowodować zakłócenie porządku na statku lub stwarza niebezpieczeństwo dla siebie i innych pasażerów.
4.5. Pasażer jest zobowiązany do pokrycia kosztów szkód spowodowanych swoim zachowaniem podczas podróży promem.
4.6. Przewoźnik ma prawo odmówić przewozu osobie, która nie podała ważnego numeru biletu, nie figuruje na bilecie jako pasażer, nie posiadającej wymaganych dokumentów.
4.7. Przewoźnik może odmówić przewozu Pasażerowi, jeżeli jego wiek, stan zdrowia, stan psychiczny lub fizyczny budzą obawy co do możliwości bezpiecznego przewozu morzem.
Przewoźnik zaleca chorym Pasażerom, w szczególności cierpiącym na przewlekłe choroby, o przeprowadzenie stosownej konsultacji lekarskiej przed odbyciem podróży morskiej.
4.8. Na terminalu promowym, na podstawie ważnego dokumentu tożsamości (dowód osobisty lub paszport) i numeru biletu, pasażer otrzyma kartę pokładową, którą należy zachować w podróży i przy korzystaniu ze świadczeń na promie. Pasażer nie posiadający karty pokładowej nie zostanie zaokrętowany, a Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikające z takiego zdarzenia.
4.9. Osoby poniżej 17 lat mogą podróżować jedynie w towarzystwie osoby dorosłej. Dzieci do 7 lat mogą korzystać ze wspólnego miejsca w kabinie wraz z opiekunem.

-5-
5.1. Opłaty za świadczenia dodatkowe, inne niż przewóz statkiem, oraz opłaty nałożone na Pasażera przez organy władzy lub też władze portowe ponosi Pasażer, a w przypadku ich pokrycia przez Przewoźnika, Przewoźnik ma prawo żądać ich zwrotu od Pasażera.
5.2. Pasażer, który został zatrzymany przez władze w porcie wyjścia lub w porcie przeznaczenia z przyczyn leżących po jego stronie, nie ma prawa żądać od Przewoźnika zwrotu uiszczonej opłaty za przewóz oraz odpowiada wobec Przewoźnika tytułem wszelkich wydatków poniesionych przez Przewoźnika w związku z takim zatrzymaniem.
5.3. W przypadku wydania przez władze decyzji uniemożliwiającej zejście na ląd (względy wizowe lub inne) pasażer jest zobowiązany opłacić przejazd powrotny statkiem.

-6-
6.1. Kierowca pojazdu powinien posiadać, niezależnie od prawa jazdy i oryginału karty rejestracyjnej, również polisę ubezpieczeniową, międzynarodową kartę pomocy drogowej (tzw. Green Card) oraz oznaczenie kraju rejestracji pojazdu. Z obowiązku posiadania Green Card, zgodnie z przepisami unijnymi, zwolnieni są obywatele państw należących do Unii Europejskiej.
6.2. W czasie podróży promem pasażerom nie wolno przebywać w samochodzie ani na pokładzie samochodowym. Samochód winien być pozostawiony na biegu, mieć zaciągnięty hamulec ręczny, wyprostowane koła oraz być właściwie zamknięty przed dostępem osób trzecich.
6.3. Pojazdy wprowadzane są na pokład przez pasażera-kierowcę.
6.4.Rozpoczęcie i kolejność załadunku oraz rozładunku pojazdów oraz sposób ich rozmieszczenia na pokładzie samochodowym zależy wyłącznie od decyzji Starszego Oficera.   Kierujący pojazdem obowiązany jest przestrzegać znaków ostrzegawczych i informacyjnych umieszczonych na pokładzie samochodowym i w razie wątpliwości zwrócić się o informację do Starszego Oficera. Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone podczas załadunku i wyładunku przez kierujących innymi pojazdami.
6.5. Palenie tytoniu oraz papierosów elektronicznych jest zabronione z wyjątkiem wyznaczonych miejsc na promie. W przypadku naruszenia przez pasażera zakazu palenia tytoniu w miejscu do tego nie przeznaczonym zobowiązany on jest do zapłaty kary pieniężnej (kara umowna) w kwocie stanowiącej równowartość w złotych polskich 100 Euro. W przypadku gdy szkoda przewyższy zastrzeżoną  karę umowną przewoźnik dochodził będzie dalszego odszkodowania na zasadach ogólnych. Sądem właściwym do rozpoznawania roszczeń wynikających z naruszenia zakazu palenia tytoniu w miejscu do tego nie przeznaczonym jest  sąd siedziby Przewoźnika.

-7-
7.1. Odpowiedzialność Przewoźnika wobec Pasażera i jego bagażu regulują przepisy Kodeksu Morskiego z dnia 18.września 2001r oraz odpowiednie przepisy prawa międzynarodowego w tym postanowienia Konwencji Ateńskiej z 1974 roku ze zmianami zawartymi w Protokole z 2002 roku do tej Konwencji w sprawie przewozu morzem pasażerów i ich bagażu (dalej zwaną "Konwencją").
7.2. Przewoźnik oraz jego Agenci są uprawnieni do korzystania z wszelkich zwolnień, praw i ograniczeń przyznanych Konwencją określającą warunki przewozu pasażerów oraz bagażu drogą morską, która to Konwencja ogranicza odpowiedzialność Przewoźnika tytułem śmierci, uszkodzenia ciała i rozstroju zdrowia (art. 7), utraty i/lub uszkodzenia bagażu z pojazdami włącznie (art.8) oraz zawiera specjalne postanowienia dotyczące kosztowności (art. 5).
7.3. Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności tytułem utraty lub uszkodzenia pieniędzy, papierów wartościowych, dzieł sztuki i innych kosztowności o ile nie zostały one złożone Przewoźnikowi w depozycie. Odpowiedzialność Przewoźnika jest ograniczona. Przewoźnik pobiera opłatę w wysokości 1% zadeklarowanej wartości przedmiotów.
7.4. W razie uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia pasażer obowiązany jest, o ile to możliwe, bezzwłocznie zawiadomić Przewoźnika o wypadku, który je spowodował. Pasażer obowiązany jest ponadto zgłosić swe roszczenie do Przewoźnika na piśmie najpóźniej w ciągu piętnastu dni od zejścia ze statku. Domniemywa się, że pasażer, który nie dopełnił obowiązków przewidzianych j.w., ukończył podróż zdrów i cały.
7.5 Za straty poniesione w wyniku śmierci lub szkody na osobie pasażera, a nie powstałe na skutek wypadku morskiego, Przewoźnik ponosi odpowiedzialność jeżeli zdarzenie, które było przyczyną strat, powstało z winy lub niedbalstwa przewoźnika. Ciężar udowodnienia winy lub niedbalstwa przewoźnika spoczywa na poszkodowanym.
7.6. W razie uszkodzenia bagażu pasażer powinien zawiadomić w formie pisemnej przewoźnika lub jego agenta :
a) w razie widocznego uszkodzenia bagażu:
- w odniesieniu do bagażu kabinowego- przed albo w czasie opuszczania statku przez pasażera
- w odniesieniu do każdego innego bagażu – przed albo w czasie przekazywania go pasażerowi
b) w razie uszkodzenia bagażu, które nie jest widoczne, lub utraty bagażu – w ciągu 15 dni od dnia opuszczenia statku lub otrzymania bagażu albo od dnia, w którym takie przekazanie bagażu przez przewoźnika powinno było nastąpić.
W razie gdy pasażer nie zastosuje się do przepisów niniejszego artykułu, domniemywa się, że otrzymał swój bagaż nieuszkodzony, jeśli nie zostanie udowodnione inaczej.
7.7.Powództwo o odszkodowanie tytułem śmierci lub urazów ciała lub rozstroju zdrowia Pasażera może być wniesione przeciwko Przewoźnikowi wyłącznie na warunkach określonych Konwencją Ateńską.

Kontakt - Klienci Indywidualni i Grupowi

Infolinia pasażerska, informacje na temat ruchu promów
+48 22 230 2222
Infolinia turystyczna i grupowa
+48 22 230 2223

Infolinia pasażerska
pn-pt: 8:00-18:00
sobota: 8:00-16:00
Informacja na temat ruchu promów
codziennie: 8:00-20:00
Infolinia turystyczna i grupowa
pn-pt: 9:00-17:00

W sprawach pilnych dot. dzisiejszego odejścia promu, po godzinach pracy infolinii, prosimy o kontakt mailowy: pax.swinoujscie@polferries.pl

Bilety pasażerskie
rezerwacje@polferries.pl
Oferta turystyczna i grupowa
wycieczki@polferries.pl