Kup Bilet online

Ochrona środowiska

Ochrona środowiska

Polska Żegluga Bałtycka S.A. jest jednym z wiodących operatorów promowym na Morzu Bałtyckim.

Celem firmy jest doprowadzenie do przejścia na zrównoważony system transportu, współtworząc świat mobilności, który jest lepszy dla środowiska, społeczeństwa i biznesu.

Polska Żegluga Bałtycka S.A. zobowiązuje się do przestrzegania wielu zasad w dziedzinie ochrony środowiska, praw człowieka, praw pracowniczych i walki z korupcją jako holistycznego podejścia do kwestii zrównoważonego transportu. Nasze zrównoważone rozwiązania transportowe są opracowywane w ścisłej współpracy z naszymi klientami i innymi interesariuszami i opierają się na trzech filarach - efektywności energetycznej, wykorzystywaniu najbardziej wydajnych technologii w połączeniu z usługami koncentrującymi się na wydajności układu napędowego i optymalizacji zużycia paliwa.

We wszystkim, co robimy, zarówno wewnętrznie, jak i zewnętrznie, staramy się optymalizować przepływ zasobów i podejmować inicjatywy na rzecz efektywnego gospodarowania nimi.

Fit for 55

Fit for 55

Kładziemy duży nacisk na efektywność energetyczną i obniżenie śladu węglowego w naszej działalności. Wspieramy przejście do społeczeństwa niskoemisyjnego poprzez odpowiedzialne pozyskiwanie energii i stopniowe wycofywanie paliw kopalnych.

Po to by sprostać wymogom pakietu prawnego „Fit for 55” planujemy by średnia emisyjność gazów cieplarnianych emitowanych przez  promy była stopniowo pomniejszana o wartości procentowe: 2% do 2025 r., 6% do 2030 r., 15% do 2035 r., 25% do 2040 r., 60% do 2045 r. Celem naszym jest polityka zgodna założeniami Europejskiego Zielonego Ładu i osiągnięcie neutralności pod względem emisji CO2 do 2050 r.

Nasze inwestycje tonażowe obejmują budowy nowych jednostek napędzanych ekologicznym paliwem LNG. Budowane promy będą miały długą, cztero-kilometrową linię ładunkową. Napędzane będą pędnikami azymutalnymi zasilanymi napędem hybrydowym o wysokiej sprawności energetycznej. Dzięki temu będziemy mogli osiągnąć odpowiednio niskie współczynniki EEXI oraz CII związane z najnowszymi regulacjami zawartymi w konwencji  o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza i atmosfery przez statki - MARPOL Edycja 2017 Załącznik VI. W sposób ciągły monitujemy dla każdego promu współczynniki MRV (na podstawie Rozporządzenia UE 2015/757) związane z konsumpcją paliwa, ilością przewożonego ładunku oraz emitowanego do atmosfery CO2.

Oprócz stosowania wysokiej jakości paliwa optymalizujemy prędkości eksploatacyjne i dbamy o właściwe zabezpieczenie kadłuba statku, które to wpływają bezpośrednio na zużycie paliwa, a tym samym na emisję CO2. Dostosowanie prędkości i innowacje techniczne  zmniejszają zużycie paliwa i emisje szkodliwych związków do atmosfery zmniejszając jednocześnie wpływ hałasu i wibracji na środowisko morskie oraz zwiększając  komfort podróżujących z nami pasażerów. Już teraz dwa z naszych promów podczas postoju w portach w Szwecji stosują system zasilania portowego działającego w trybie „cold ironing” a do 2030r. wszystkie nasze promy w czasie cumowania  w porcie będą pobierały energię w ramach systemów zasilania energią elektryczną z lądu. Myśląc o zmniejszaniu zużycia energii przechodzimy na oświetlanie energooszczędnymi lampami LED. Zmywarki w naszych restauracjach oszczędzają wodę, a kuchenki zostały zastąpione płytami indukcyjnymi, co dodatkowo zmniejsza zużycie energii i minimalizuje  generowane ciepło odpadowe.

Gospodarka odpadami.

W sposób bezpieczny i odpowiedzialny gospodarujemy odpadami i ściekami wytwarzanych zarówno na naszych jednostkach pływających jak i na lądzie. W celu ochrony wód morskich na wszystkich naszych promach stosujemy  wydajne systemy uzdatniania i oczyszczania wód balastowych (BWTS) zgodne z najnowszymi wymogami konwencji BWM o wodach balastowych. Ścieki oraz wszelkie inne odpady  które powstają w wyniku eksploatacji jednostek są segregowane zgodnie z obowiązującymi wymogami i regularnie zdawane w portach do których zawijają promy (nie zanieczyszczamy nimi wód morskich).

Partnerstwo ma kluczowe znaczenie dla przekształcenia ekosystemu transportu i logistyki. Polska Żegluga Bałtycka współpracuje w tym zakresie ze społeczeństwem, decydentami, operatorami i naszymi klientami. Naszym celem jest przyczynianie się do rozwoju gospodarki o obiegu zamkniętym i zmniejszanie ilości wytwarzanych przez nas odpadów przy jednoczesnym minimalizowaniu naszego wpływu na środowisko.

Gospodarka odpadami.
Rozwój oraz szkolenia pracowników.

Rozwój oraz szkolenia pracowników.

Zobowiązujemy się do prowadzenia przejrzystej sprawozdawczości w celu dostarczania naszym interesariuszom regularnych i istotnych informacji na temat wszelkich działań firmy. Polska Żegluga Bałtycka S.A. dokłada wszelkich starań, aby zapewnić pracownikom aktualne szkolenia. Świadomość i zaangażowanie naszych wysoko wykwalifikowanych pracowników pozwala nam prowadzić naszą działalność i brać na siebie odpowiedzialność za przyszłość.

Kontakt - Klienci Indywidualni i Grupowi

Infolinia pasażerska, informacje na temat ruchu promów
+48 22 230 2222
Infolinia turystyczna i grupowa
+48 22 230 2223

Infolinia pasażerska
pn-pt: 8:00-18:00
sob: 8:00-16:00
Informacja na temat ruchu promów
codziennie: 8:00-20:00
Infolinia turystyczna i grupowa
pn-pt: 9:00-17:00

W sprawach pilnych dot. dzisiejszego odejścia promu, po godzinach pracy infolinii, prosimy o kontakt mailowy: pax.swinoujscie@polferries.pl

Bilety pasażerskie
rezerwacje@polferries.pl
Oferta turystyczna i grupowa
wycieczki@polferries.pl